ФІЗИКА. Вчимося розв'язувати задачі. "КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ". Компенсаційний курс

Приклади розв’язування задач

Динаміка гармонічних коливань

Для аналізу і визначення періоду (частоти) гармонічних коливань у складній коливальній механічній системі необхідно виконати наступне.

1)

Показати на рисунку вектори всіх прикладених сил і рівнодійної для довільного положення тіла. Якщо рівнодійна напрямлена до положення рівноваги, то тіло здійснює коливання.

 

 

2)

Встановити вираз залежності проекції рівнодійної сили залежно від зміщення тіла з положення рівноваги. Якщо він задовольняє умові (13.10), то коливання є гармонічними.

 

 

3)

Використовуючи отриманий в п.2) вираз коефіцієнта пропорційності між силою і зміщенням, за формулами (13.12), (13.12a), або (13.13), визначити період або частоту коливань.

Задача 13.4. До стіни, нахиленої під кутом \(\alpha=3^{\circ}\) до вертикалі, прикріплена нитка математичного маятника завдовжки l = 0,5 м. Нитку відвели на кут \(\Theta_{0}=6^{\circ}\) від вертикалі  і відпустили. Вважаючи удар кульки маятника об стіну абсолютно пружним, визначити період коливань маятника T.

Задача 13.5Маленька кулька масою m = 20 г, що несе заряд q = 1 мкКл, підвішена на тонкій шовковій нитці завдовжки l = 40 см і здійснює малі коливання у вертикальному електричному полі напруженістю E = 50 кВ/м. Визначити період коливань T, якщо вектор \(\vec{E}\) напрямлений: А) вгору (T1); Б) вниз (T2).

Задача 13.6В середині закритого з обох торців горизонтального циліндра довжиною 2l = 0,8 м, розташований поршень масою m = 2 кг і площею S = 50 см2. Тиск повітря в циліндрі P = 50 кПа. В результаті легкого поштовху поршень починає здійснювати малі коливання. Нехтуючи товщиною поршня і тертям, визначити період коливань T. Температуру повітря вважати постійною.

Задача 13.7На вертикальній пружині жорсткістю k = 245 Н/м укріплена горизонтальна чашка масою M = 1,5 кг. З висоти h = 20 см на чашку падає шматок пластиліну масою m = 0,5 кг і прилипає до неї. Визначити період  T  і амплітуду xm коливань чашки.

 

Задача 13.4

До стіни, нахиленої під кутом \(\alpha=3^{\circ}\) до вертикалі, прикріплена нитка математичного маятника завдовжки l = 0,5 м. Нитку відвели на кут \(\Theta_{0}=6^{\circ}\) від вертикалі (рис.4) і відпустили. Вважаючи удар кульки маятника об стіну абсолютно пружним,

визначити
період коливань маятника T.

Дано:

\(\alpha=3^{\circ}\)
l = 0,5 м
\(\Theta_{0}=6^{\circ}\)
T - ?

Розв’язання

Період – це час, за який тіло здійснює одне повне коливання. В даній задачі період дорівнює часу, за який маятник з початкового положення дійде до стіни і повернеться назад. Оскільки удар об стіну пружний, швидкість маятника при ударі змінює тільки напрям, не змінюючи величини. Звідси очевидно, що час t0 руху з крайнього положення до стіни і назад однаковий, отже період коливань

 

T = 2t0.

(1)

Зміщення маятника з положення рівноваги задається кутом \(\Theta\) відхилення нитки від вертикалі. Визначимо закон, за яким змінюється з часом цей кут. Оскільки \(\Theta\ll{1}\) рад, координата x  маятника при вільному русі від початкового положення і до удару об стіну виражається рівнянням (13.4):

 

\(x=x_{0}\sin(\omega{t})\),

(2)

де частота \(\omega\) визначається формулою (13.17).

Розділивши обидві частини рівняння (2) на довжину маятника l і врахувавши малість кутів \(\Theta\) і \(\Theta_{0}\), отримаємо:

\(\Theta=\Theta_{0}\cos(\omega{t})\).

У момент удару об стіну t = t0 кут відхилення \(\Theta=-\alpha\), тому

\(-\alpha=\Theta_{0}\cos\omega{t}_{0}\)     \(\Rightarrow\)     \(t_{0}=\frac{1}{\omega}\mathrm{arccos}\left(\frac{\alpha}{\Theta_{0}}\right)=\sqrt{\frac{l}{g}}\left(\pi-\mathrm{arccos\frac{\alpha}{\Theta_{0}}}\right)\).

Підставимо цей вираз у формулу (1) і остаточно отримаємо:

\(T=2\sqrt{\frac{l}{g}}\left(\pi-\mathrm{arccos\frac{\alpha}{\Theta_{0}}}\right)=2\sqrt{\frac{0,5}{9,8}}\left(\pi-\mathrm{arccos}\frac{3}{6}\right)\approx\) 0,95 c,

де кути виражені в радіанах, \(\mathrm{arccos}\frac{3}{6}=\frac{\pi}{3}\).

 

 

Задача 13.5

Маленька кулька масою m = 20 г, що несе заряд q = 1 мкКл, підвішена на тонкій шовковій нитці завдовжки l = 40 см і здійснює малі коливання у вертикальному електричному полі напруженістю E = 50 кВ/м (рис.5).

Визначити
період коливань T, якщо вектор \(\vec{E}\) напрямлений:

А) вгору (T1);

Б) вниз (T2).

Дано:

m = 20 г = 0,02 кг
q = 1 мкКл = 10-6 Кл
l = 40 см = 0,4 м
E = 50 кВ/м = 5·104 В/м
T1, T2 - ?

Розв’язання

Нехай кулька рухається від положення рівноваги (рис.5-1). На кульку діє сила тяжіння \(m\vec{g}\), сила натягу нитки \(\vec{F}_{н}\) і сила \(\vec{F}_{е}=q\vec{E}\) в електричному полі. Якщо вектор \(\vec{E}\) направлений вертикально вгору, то і сила \(\vec{F}_{е}\) також направлена вгору.

Проекції сил на напрям вектора швидкості дорівнює відповідно: \(-mg\sin\vartheta\), 0 і \(qE\sin\vartheta\). Проекція сили натягну нитки на напрям вектора \(\vec{v}\) дорівнює нулю, оскільки цей вектор перпендикулярний нитці (направлений по дотичній до траєкторії).Проекція рівнодійної цих сил

 

\(F=-(mg-qE)\sin\vartheta=-\frac{(mg-qE)}{l}\cdot{x}=-kx\),

(1)

де введено позначення \(k=(mg-qE)/l\), і враховано, що \(\sin\vartheta=x/l\), оскільки відхилення від положення рівноваги x є малим у порівнянні з довжиною нитки l від положення рівноваги.

Вигляд виразу (1) співпадає з формулою (13.10). Це значить, що коливання гармонічні і згідно формулі (13.13), їх період

 

\(T=2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}\) = \(2\pi\sqrt{\frac{ml}{mg-qE}}\).

(2)

Якби ми припустили спочатку, що вектор \(\vec{E}\) направлений вертикально вниз, то проекція вектора \(\vec{F}_{е}\) на напрям вектора швидкості була б негативною, і період коливань був би

 

\(T=2\pi\sqrt{\frac{ml}{mg+qE}}\).

(3)

Об'єднавши вирази (2) і (3), можна записати:

 

\(T=2\pi\sqrt{\frac{ml}{mg\pm{qE}}}\).

(4)

Підставивши сюди числові значення величин, знаходимо

\(T_{1}=2\pi\sqrt{\frac{2\cdot{10^{-2}}\cdot{0,4}}{2\cdot{10^{-2}}\cdot{9,8}-10^{-6}\cdot{5}\cdot{10^{4}}}}\) = 1,47 c;

\(T_{1}=2\pi\sqrt{\frac{2\cdot{10^{-2}}\cdot{0,4}}{2\cdot{10^{-2}}\cdot{9,8}+10^{-6}\cdot{5}\cdot{10^{4}}}}\) = 1,13 c

Корисно провести аналіз загального виразу (4).

1)   Якщо електричне поле відсутнє (E = 0), то

\(T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}\),

що природно співпадає з формулою (13.18) періоду вільних коливань математичного маятника.

2) Якщо виявиться, що qE > mg, то формально під коренем виходить від’ємна величина, чого бути не може. Річ у тім, що за таких умов рівноважним є положення маятника, показане на рис.5-2, і маятник здійснюватиме коливання відносно цього положення з періодом

\(T=2\pi\sqrt{\frac{ml}{qE-mg}}\).

3) У випадку mg = qE повертаюча сила F = 0 і період коливань \(T\to\infty\), тобто кулька знаходиться в стані байдужої рівноваги.

 

Задача 13.6

В середині закритого з обох торців горизонтального циліндра довжиною 2l = 0,8 м, розташований поршень масою m = 2 кг і площею S = 50 см2. Тиск повітря в циліндрі P = 50 кПа. В результаті легкого поштовху поршень починає здійснювати малі коливання. Нехтуючи товщиною поршня і тертям,

визначити

період коливань T. Температуру повітря вважати постійною.

Дано:

2l = 0,8 м
m = 2 кг
S = 50 см2 = 5·10-3 м2
P = 50 кПа = 5·104 Па
T - ?

Розв’язання

В положенні рівноваги поршня (рис.6а) тиск в обох половинах циліндра однаковий. При зсуві поршня на відстань x, наприклад управо (рис.6б), тиск у лівій частині зменшується, а у правій - зростає. У результаті виникають сили F1 = P1S і F2 = P2S (рис.6б), рівнодійна яких напрямлена до положення рівноваги (повертаюча сила). Знайдемо її вираз.

Оскільки за умовою температура повітря не змінюється, зміни тиску в частинах циліндра зв'язані законом Бойля-Маріотта (формула (7.10)). Якщо поршень змістився на x, то об'єм правої частини V1 = S(l - x), і тоді

\(PS=P_{1}S(l-x)\)      \(\Rightarrow\)      \(P_{1}=\frac{Pl}{l-x}\).

Аналогічно, для лівої частини

\(PS=P_{2}S(l+x)\)      \(\Rightarrow\)      \(P_{2}=\frac{Pl}{l+x}\).

Нехай поршень зміщений управо (рис.6б). Проектуючи сили тиску на вісь OX, для рівнодійної отримаємо:

\(F_{x}=-F_{1}+F_{2}=(-P_{1}+P_{2})S=PlS\left(\frac{1}{l+x}-\frac{1}{l-x}\right)=-PlS\frac{2x}{l^{2}-x^{2}}\).

При малих коливаннях \(x\ll{l}\), в знаменнику можна знехтувати \(x^{2}\) у порівнянні з \(l^{2}\), тоді

 

\(F_{x}=-\frac{2PS}{l}x=-kx\),

(1)

де

 

\(k=\frac{2PS}{l}\).

(2)

Вираз (1) співпадає з (13.10), отже коливання поршня є гармонічними з періодом, який визначається формулою (13.13):

\(T=2\pi\sqrt{\frac{ml}{2PS}}=2\pi\sqrt{\frac{2\cdot{0,4}}{2\cdot{5}\cdot{10^{-4}}\cdot{5}\cdot{10^{-3}}}}\) = 0,25 c.

 

Задача 13.7

На вертикальній пружині жорсткістю k = 245 Н/м укріплена горизонтальна чашка масою M = 1,5 кг. З висоти h = 20 см на чашку падає шматок пластиліну масою m = 0,5 кг і прилипає до неї.

Визначити
період  T  і амплітуду xm коливань чашки.

Дано:

k = 245 Н/м
M = 1,5 кг
h = 20 см = 0,2 м
m = 0,5 кг
T - ?
xm - ?

Розв’язання

Період коливання вантажу на пружині визначається формулою (13.15). Після того, як пластилін прилипнув до чашки, маса вантажу дорівнює m + M, отже період коливань

\(T=2\pi\sqrt{\frac{m+M}{k}}=2\pi\sqrt{0,5+1,5}{245}\) = 0,57 c. (1)
Визначимо тепер амплітуду коливань. Це можна зробити на основі закону збереження енергії, або за законів динаміки та збереження імпульсу.

Якщо пластилін обережно покласти на чашку, то пружина стиснеться на величину  x0 (рис.7), яка знаходиться з умови рівності сил тяжіння і пружності:

 

\(mg=kx_{0}\)      \(\Rightarrow\)       \(x_{0}=\frac{mg}{k}\).

(2)

Очевидно, що це положення є положенням рівноваги системи "пластилін – чашка – пружина". Впавши з висоти h, (рис.7-1) пластилін має швидкість (формула (1.19)).

\(v=\sqrt{2gh}\).

Оскільки тривалість удару мала (частки секунди), то можна вважати, що виконується закон збереження імпульсу. Тому початкова швидкість чашки з пластиліном v0 визначається з рівняння балансу імпульсів:

 

\(mv=(M+m)v_{0}\)     \(\Rightarrow\)      \(v_{0}=\frac{mv}{m+M}=\frac{m\sqrt{2gh}}{m+M}\).

(3)

Нехай коливальний рух чашки після удару відбувається згідно із законом

 

\(x=x_{m}\cos(\omega{t}+\varphi_{0})\).

(4)

Тоді швидкість чашки після удару змінюється з часом згідно із законом

 

\(v(t)=x^{\prime}(t)=-x_{m}\omega\sin(\omega{t}+\varphi_{0})\).

(5)

Для знаходження амплітуди xm виразимо з рівнянь (4) і (5) \(\cos(\omega{t}+\varphi_{0})\) і \(\sin(\omega{t}+\varphi_{0})\), піднесемо їх до квадрату і додамо:

 

\(\frac{x^{2}}{x_{m}^{2}}+\frac{v^{2}}{x_{m}^{2}\omega^{2}}=1\)     \(\Rightarrow\)      \(x_{m}=\sqrt{x^{2}+\frac{v^{2}}{\omega^{2}}}=\sqrt{x^{2}+\frac{v^{2}T^{2}}{4\pi^{2}}}\).

(6)

(Тут ми скористалися формулою (13.3)).

Співвідношення (6) виконується у будь-який момент часу, у тому числі і у момент початку коливань. Тому, підставивши в (6) вирази T, x0, v0 з формул (1), (2) і (3), отримаємо:

\(x_{m}=\sqrt{\left(\frac{mg}{k}\right)^{2}+\left(\frac{m}{M+m}\right)^{2}\cdot\frac{2gh(M+m)}{k}}=\frac{mg}{k}\sqrt{1+\frac{2hk}{(M+m)g}}\).

Обчислення дають:

\(x_{m}=\frac{0,5\cdot{9,8}}{245}\cdot\sqrt{1+\frac{2\cdot{0,2}\cdot{245}}{2\cdot{9,8}}}\) = 0,049 м = 4,9 см.