ФІЗИКА. Вчимося розв'язувати задачі. "КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ". Компенсаційний курс

Розділ 14. Електромагнітні коливання. Змінний струм

Теоретичні відомості. Вільні коливання у контурі

Вільні електричні коливання спостерігаються у коливальному контурі, причому в ідеальному контурі вони є гармонічними.

Повну інформацію про коливання містить диференціальне рівняння коливального контуру. Зокрема, з нього можна визначити частоту і період вільних коливань, одержати рівняння коливань заряду, напруги і сили струму в контурі.

У коливальному контурі відбуваються перетворення електричної і магнітної енергії коливань.

Коливальним контуром називається електричне коло, що складається з резистора (резистором у контурі часто є дроти), конденсатора і котушки індуктивності. При певних співвідношеннях між параметрами кола R, L, C, в ньому можливі вільні електричні коливання.

У теорії електричних коливань базовою моделлю є ідеальний коливальний контур. Такий контур (рис.14.1) складається тільки з ідеальних конденсатора і котушки індуктивності і не має опору (R = 0). (Ідеальний конденсатор заповнений ідеальним діелектриком, і його електричне поле зосереджене тільки між обкладками. Ідеальна котушка не має опору (R = 0) , і її магнітне поле зосереджене тільки усередині котушки).

 

Вільні електричні коливання у контурі виникають так. Якщо зарядити конденсатор і замкнути ключ K, то конденсатор почне розряджатися через котушку, і в ній виникне струм, що змінюється за величиною. Цей струм створює ЕРС самоіндукції (див. формулу (12.14)), яка за правилом Ленца перешкоджає зміні струму. Як наслідок, після замикання ключа К сила струму розрядки конденсатора спочатку поступово збільшується, а потім поступово зменшується. При цьому за рахунок ЕРС самоіндукції на момент повної розрядки конденсатора (q, U = 0) струм не припиняється, а продовжує текти в тому ж напрямку, що призводить до перезаряджання конденсатора. Далі всі процеси повторюються у зворотному напрямку, тобто виникають коливання.

 

Диференціальне рівняння ідеального контуру виходить з тієї очевидної  умови, що, оскільки котушка приєднана безпосередньо до конденсатора (рис.14.1), то  в будь–який момент часу напруга на конденсаторі u дорівнює ЕРС самоіндукції \(\mathcal{E}_{с}\):

 \(u=\mathcal{E}_{с}\).

Величини u і \(\mathcal{E}_{с}\) визначаються формулами (10.23) і (12.14), отже

 

\(\frac{q}{C}=-Li^{\prime}\),

(14.1)

де q – заряд конденсатора, \(i^{\prime}\) – похідна сили струму по часу.

Струм у контурі створюється переміщенням заряду з однієї обкладки конденсатора на іншу. Тому заряд, що проходить протягом часу dt через переріз провідників контуру, дорівнює зміні заряду конденсатора dq протягом цього ж часу. Отже, сила струму

 

\(i=q^{\prime}\),

(14.2)

де \(a^{\prime}\) – похідна заряду конденсатора по часу, тобто

 

\(i^{\prime}=q^{\prime\prime}(t)\),

(14.3)

Після підстановки цього виразу до рівняння (14.1) маємо диференціальне рівняння ідеального контуру

 

\(q^{\prime\prime}=-\frac{1}{LC}q\).

(14.4)

Рівняння (14.4) ідентичне рівнянню (13.22). З цього випливають два висновки.

По–перше,

вільні електричні коливання в ідеальному контурі є гармонічними.

По–друге,

 

 

\(\frac{1}{LC}=\omega^{2}\).

(14.5)

де \(\omega\) – циклічна частота коливань.

 

Частоти і період вільних коливань в ідеальному контурі виражаються наступними формулами.

Циклична частота

 

\(\omega=\frac{1}{\sqrt{LC}}\).

(14.5a)

Період коливань (див. формулу (13.3))

 

\(T=2\pi\sqrt{LC}\).

(14.6)

Останній вираз називається формулою Томсона.

Лінійна частота (див. формулу (13.2))

 

\(\nu=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}\).

(14.7)

 

Рівняння коливань заряду конденсатора в ідеальному контурі можна одержати з рівняння механічних коливань (13.4) або (13.1), (13.1a), (13.4a), замінивши зміщення x на заряд q:

 

\(q=q_{m}\cos(\omega{t}+\varphi_{0})\),

(14.8)

де qm – амплітуда заряду, \(\omega\) – циклічна частота (формула (14.5)) і \(\varphi_{0}\) – початкова фаза коливань.

Напруга на конденсаторі \(u=q/C\) (формула (10.23)), тому рівняння коливань напруги на конденсаторі ідеального контуру має вигляд:

 

\(u=U_{m}\cos(\omega{t}+\varphi_{0})\),

(14.9)

де Um – амплітуда напруги, що визначається як

 

\(U_{m}=\frac{q_{m}}{C}\).

(14.10)

Оскільки сила струму в контурі \(i=q^{\prime}(t)\), то сила струму в ідеальному контурі:

 

\(i=-\omega{q}_{m}\sin(\omega{t}+\varphi_{0})\)

(14.11)

 

 

\(i=I_{m}\cos\left(\omega{t}+\varphi_{0}+\frac{\pi}{2}\right)\),

(14.11a)

де амплітуда сили струму

 

\(I_{m}=\omega{q}_{m}\).

(14.12)

З рівнянь (14.9) і (14.11а) видно, що в ідеальному контурі коливання сили струму випереджають по фазі коливання напруги на конденсаторі на \(\pi/2\) або на ¼  періоду (рис.14.2).

(Коливання заряду на конденсаторі завжди мають таку ж фазу, як і коливання напруги (див. рівняння (14.8) та (14.9)). Тому графік  q(t) на рисунку не показаний).

 

Енергія коливань в ідеальному контурі складається з енергії електричного поля конденсатора WE та енергії магнітного поля котушки індуктивності WB:

 

W = WE + WB.

(14.13)

Відповідно до формул (10.32), (12.15) і рівнянь (14.9), (14.11а)

 

\(W_{Е}=\frac{q_{m}^{2}}{2C}\cos^{2}(\omega{t}+\varphi_{0})\) =\(\frac{q_{m}^{2}}{4C}\left(1+cos(2\omega{t}+2\varphi_{0})\right)\),

(14.14)

 

\(W_{В}=\frac{LI_{m}^{2}}{2}\sin^{2}(\omega{t}+\varphi_{0})=\frac{LI_{m}^{2}}{2}\left(1-\cos(2\omega{t}+2\varphi_{0})\right)\).

(14.15)

З виразів (14.12) та (14.5) виходить:

\(LI_{m}^{2}=L\omega^{2}q_{m}^{2}\)    \(\Rightarrow\)     \(LI_{m}^{2}=\frac{q_{m}^{2}}{C}\).

Тому з виразів (14.13), (14.14) і (14.15) очевидно, що

 

\(W=\frac{q_{m}^{2}}{2C}=\frac{LI_{m}^{2}}{2}\) = const.

(14.13)

Таким чином,

повна енергія вільних коливань в ідеальному контурі не залежить від часу, тобто зберігається.

На рис.14.3 зображені графіки залежності від часу електричної WE, магнітної WB і повної енергії коливань W в ідеальному контурі.

Ці графіки наочно показують, що при вільних коливаннях в ідеальному контурі відбуваються неперервні взаємні перетворення електричного та магнітного полів без втрати енергії. Крім того, з рівнянь (14.14) і (14.15) випливає, що коливання енергії кожного з полів відбуваються з подвоєною частотою \(\omega^{\prime}\) відносно коливань напруги і струму:

\(\omega^{\prime}=2\omega\)

або

\(T^{\prime}=\frac{T}{2}\).

Порівняння формул (14.16) і (13.21) показує їх математичну ідентичність. При цьому для контуру величини 1/C  і L  виконують ту ж саму роль, що й жорсткість пружини k та маса вантажу m у випадку пружинного маятника.