ФІЗИКА. Вчимося розв'язувати задачі. "МЕХАНІКА". Компенсаційний курс

Задачі для самостійної роботи

Графіки руху

Рівень А

1.111.

За графіком швидкості точки (рис. 1.111) визначити модуль її переміщення за S за 10 c та накреслити графік залежності S(t). [150 м]

1.112.

За графіком координати тіла (рис. 1.112) визначити його швидкість  [36 км/год]

1.113.

На графіку рис. 1.113 зображено ділянку траєкторії  кульки (мірило: 1 поділка – 3,0 м), що рухається із швидкістю v = 50 см/с. Визначити: а) координати точок А і В;  б) проекції Sx, Sy, та модулі переміщення S і швидкості v кульки; в) час проходження нею ділянки АВ.  [а) xA = 3 м, yA = 6 м, xB = 13,5 м, yB = 9 м;  б) Sх = 10,5, Sy = 3 м, S = 10,9 м;  в) vх = 21,8 с, vy = 0,137 м/с]

1.114.

На рис. 1.114 зображено графік руху катера в стоячій воді (1) та графік руху плота (2), що сплавляється по ріці. а) Побудувати графіки руху катера за та проти течії в цій ріці при тих самих обертах гвинта; б) за отриманими графіками знайти швидкість руху катера за та проти течії. [25 км/год; 15 км/год]

1.115.

За графіком шляху (рис.1.115) визначити середні швидкості руху тіла протягом першої та шостої і за всі 6 секунд руху. [5 м/с; 2,5 м/с; ≈4,2 м/с]

1.116.

Побудувати графіки швидкості тіла на проміжку часу 5 с, якщо початкова швидкість v0 і прискорення a складають, відповідно: 1) 10 см/с, 0; 2) 10 см/с, 2 см/с2; 3)  0,  4 см/с2; 4) 10 см/с,  –2,5 см/с2.

1.117.

Графік прискорення тіла має вигляд рис. 1.117.  Зобразити графік швидкості цього тіла та описати його рух.

1.118.

За час 20 c від початку рівноприскореного руху точки її швидкість набула величини v = 8 м/с. Побудувати графік шляху точки S(t) на вказаному проміжку часу.

1.119.

На проміжку часу 10 с тіло рухалось уздовж осі OX відповідно до рис. 1.119. Визначити за графіком шлях та переміщення тіла за половину та за весь час.  [5 м, 5 м; 10 м, 0 м]

1.120.

На рис. 1.120 показано графіки швидкості двох тіл. За  кожним із них: 1) описати рух тіл; 2) порівняти їхні прискорення; 3) визначити шляхи за час 5 с. [ 3): а) 37,5 м, 31,25 м; б) 125 м, 11 м; в) 25 м, 11,25 м; г) 18,75 м, 10 м; д) 37,5 м, 20 м; е) 37,5 м, 42,5 м]

1.121.

Побудувати графік швидкості тіла, якщо його початкова швидкість v0 = –3 м/с, і прискорення a = 0,4 м/с2. Визначити за графіком шлях тіла за 5 c. [10 м]

 

Рівень Б

1.122.

Вантаж підіймають вгору з поверхні землі так, що перші  2 c він рухається з прискоренням  0,5 м/с2, наступні 11 c – рівномірно й останні 2 c – сповільнено з прискоренням –0,5 м/с2. Побудувати графік швидкості та визначити за ним висоту підйому вантажу. [13 м]

1.123.

На рис. 1.123 наведені графіки а) і б) швидкості vх(t) двох тіл, які рухаються вздовж однієї прямої ОХ. За наведеними графіками для кожного з тіл: 1) визначити прискорення ах на кожній ділянці; 2) прийнявши х0 = 0, побудувати графіки координати х(t) та шляху S(t) і визначити за ними шляхи S і переміщення Δх за 10 c руху.  [ а) 1) 2 м/с2, –1 м/с2; 2) 34 м, –2 м. б): 1) –2 м/с2, 0, 1,33 м/с2; 2) 39 м, –27 м ]

1.124.

Тіло рухається з точки x0 = 3 м із початковою швидкістю v0х = 2 м/с відповідно до заданого графіка прискорення ах(t), рис. 1.124. Побудувати графіки швидкості, координати та пройденого тілом шляху.

1.125.

Велосипедист починає рух по прямій із сталим прискоренням 2 м/с2 і, досягнувши швидкості 6 м/с,  деякий час рухається рівномірно, а в кінці гальмує  з прискоренням  –3 м/с2. Визначити час руху велосипедиста, якщо від старту до зупинки він  пройшов шлях 120 м. [22,5 с]

1.126.

За графіком прискорення тіла (рис.1.126) визначити його швидкість на моменти t2 =  4 c і t3 = 15 c , якщо в момент t1 =  1 c вона складала 3 м/с. [7 м/с; 36 м/с]