ФІЗИКА ДЛЯ БАКАЛАВРІВ. ЕЛЕКТРИКА І МАГНЕТИЗМ

ІІІ. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

3. Струм у колі з конденсатором

Стаціонарні (постійні у часі) струми можуть існувати тільки в замкнених провідних контурах. Але з рівняння неперервності (1.6) випливає, що нестаціонарні (залежні від часу) струми можуть існувати і в незамкнених контурах. Про це свідчить широке використання в колах змінного струму конденсаторів — схемних елементів, які створюють розриви провідності у відповідних гілках електричного кола. Нижче на прикладі найпростішого такого кола показана можливість застосування до залежних від часу струмів загальних законів стаціонарного струму, які були отримані вище в пп. 1, 2.

Далі розглядаються такі питання:

3.1. Квазістаціонарні струми

Те, що нестаціонарні (змінні) струми можуть існувати не тільки в замкнених, а й у незамкнених контурах, ставить природнє запитання, чи виконуються для них розглянуті вище закони електричного струму.

Аби отримати відповідь, згадаймо (див. п. 1.3), що час \(\tau \) і довжина \(\lambda \) вільного пробігу носіїв у провіднику є гранично малими, отже, вони між зіткненнями рухаються в практично постійному полі \(\vec{E}\), як і при стаціонарному струмі. Тому в кожну мить і в кожній точці провідника густина нестаціонарного струму \(\vec{j}(t) \) і напруженість поля \(\vec{E}(t) \) задовольняють закон Ома в локальній формі (1.9), як і при стаціонарному струмі. Так само лишається чинним і локальний закон Джоуля (1.13).

Але для всього кола чи його ділянки ситуація ускладнюється, позаяк електричне поле поширюється вздовж провідника не миттєво. Через це виникає ефект запізнення: струм у віддалених від джерела точках кола в даний момент часу \(t\) визначається напругою, що була створена на вході в якийсь попередній момент \(t - \Delta t\). При цьому “час запізнення” \(\Delta t\) визначається швидкістю поширення поля \(c\) та відстанню \(l\) від джерела до даної точки кола:

\begin{equation} \Delta{t}=\frac{l}{c}. \end{equation}

Отже, миттєва сила нестаціонарного струму в різних точках кола строго є не однаковою. Тому у виразі (2.9) величину струму \(I\) не можна винести з під знаку інтеграла і отримати співвідношення (2.11) і (2.11а). Це означає, що на загал у колах нестаціонарного струму інтегральний закон Ома не виконується. Проте, якщо за час \(\Delta t\) напруга на вході кола не встигає помітно змінитися, то ефект запізнення буде неістотним і закон Ома в кожен момент часу виконуватиметься практично точно для будь-якої ділянки кола. Такі "повільні" струми називаються квазістаціонарними. Тож

для миттєвих значень квазістаціонарних струмів виконуються ті самі основні закони, що й для постійних струмів.

Умову (критерій) квазістаціонарності можна записати так:

\begin{equation} \Delta{t}\ll \tau \qquad \text{або} \qquad \frac{l}{c}\ll \tau , \tag{3.1} \end{equation}

де \(\Delta t\) — час запізнення на довжині кола \(l\), \(c\) — швидкість поширення поля в провідниках, \(\tau \) — характерний для даного струму час суттєвої зміни.

Слід зауважити, що позаяк \(c\sim 3\cdot10^{8}\) м/с, умова (8.4) не є жорсткою і в теорії електричних кіл має радше теоретичне значення. Наприклад, для промислового струму частота складає \(\nu = 50\) Гц, а період \(T = 0{,}02\) c. Тому, прийнявши \(\tau\sim{T}\), для граничних розмірів кола \(L\), в якому такий струм є квазістаціонарним, з умови (8.4) отримаємо:

\begin{equation} {L}\sim{cT}=6\cdot{10^6}\ \text{м}. \end{equation}

Аналогічно отримаємо оцінку максимальної частоти, при якій виконується умова квазістаціонарності для різних електронних пристроїв, розміри яких зазвичай не перевищують \({l}\sim{1}\) м:

\begin{equation} \nu\sim\frac{c}{l}=300\ \text{МГц}, \end{equation}

що перекриває весь радіочастотний діапазон, включно з УКХ і FM.

Таким чином, змінні струми в широкому діапазоні частот і розмірів кіл є квазістаціонарними, і для них виконуються ті самі основні закони, що й для постійного струму.

3.2. Струм зарядки конденсатора

Як приклад аналізу квазістаціонарних струмів, розглянемо процес заряджання та розряджання конденсатора ємності \(C\) що сполучений з резистором \(R\) і через ключ може підключатися (чи відключатися) до ідеального (\(r = 0\)) джерела з ЕРС (рис. 3.1).

Рис. 3.1

Нехай в момент \(t = 0\) ключ переводять у позицію 1, приєднуючи до джерела незаряджений (\(q (0) = 0\), \(U(0) = 0\)) конденсатор \(C\). Після замикання електрони під дією джерела відразу почнуть переходити з однієї обкладки конденсатора на іншу, і через резистор та джерело потече струм, який будемо вважати квазістаціонарним. Тоді для миттєвих значень на основі узагальненого закону Ома (2.11а) можна записати:

\begin{equation} \begin{aligned} &IR = \varphi _{-} - \varphi _{+} + U_{0}\quad \Rightarrow{}\\ &\quad{}\Rightarrow \quad IR + U = U_{0}. \end{aligned} \end{equation}

де \(U = \varphi _{+} - \varphi _{-}\) — напруга на обкладках конденсатора. Виражаючи величину \(U\) через заряд і ємність конденсатора (ф-ла (2.3), розділ II), отримаємо:

\begin{equation} {IR}+\frac{q}{C}=U_{0}. \tag{3.2} \end{equation}

У це рівняння входять дві невідомі величини — струм \(I\) у резисторі та заряд конденсатора \(q\). Аби лишити тільки одне, врахуємо, що заряд, який проходить через резистор, дорівнює зміні заряду конденсатора. Отже, миттєва сила струму через резистор \(I = (\mathrm{d}q/\mathrm{d}t)\) дорівнює швидкості зміни заряду конденсатора, і рівняння (3.2) набуває вигляду:

\begin{equation} \begin{aligned} &\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}R+\frac{q}{C}=U_{0} \quad \Rightarrow {}\\ &\quad{}\Rightarrow\quad \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}= -\frac{q}{\tau}+\frac{U_{0}}{R}, \end{aligned} \tag{3.2а}\end{equation}

де введено позначення

\begin{equation} \tau={RC}. \tag{3.3} \end{equation}

Диференціальне рівняння (3.2а) легко розв’язати. Для цього задля зручності введемо нову змінну

\begin{equation} {z}=\frac{U_{0}}{R}-\frac{q}{\tau}, \tag{3.4} \end{equation}

і зробимо наступні підстановки в рівняння (3.2а):

\begin{equation} {-\frac{q}{\tau}}=z-\frac{U_{0}}{R},\qquad \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}=-\tau\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}. \end{equation}

Відтак рівняння набуває вигляду

\begin{equation} \tau=\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}=-{z}, \end{equation}

і його можна переписати як

\begin{equation} \frac{\mathrm{d}z}{z}=-\frac{\mathrm{d}t}{\tau}. \tag{3.5} \end{equation}

Примітка. Таке перетворення обґрунтовується в теорії диференціальних рівнянь і називається відокремленням змінних.

Після цього, інтегруючи праву частину від \(t = 0\) до довільного моменту часу \(t\), а ліву — від початкового значення змінної \(z_{0}\) до значення \(z\) в момент \(t\), дістанемо:

\begin{equation} \begin{aligned} &\int\limits_{z_{0}}^{z}\frac{\mathrm{d}z}{z}=-\frac{1}{\tau}\int\limits_{0}^{t}\,\mathrm{d}{t} \quad \Rightarrow {}\\ &\quad{}\Rightarrow \quad \ln\frac{z}{z_0}=-\frac{t}{\tau} \quad \Rightarrow\quad {z}=z_{0}e^{-\frac{t}{\tau}}. \end{aligned} \tag{3.5а}\end{equation}

Зробивши зворотню заміну (3.4) і врахувавши, що \(z_{0} = (U_{0} / R)\) і \(\tau={RC}\), отримаємо остаточний результат:

\begin{equation} {q}=q_{m}(1-e^{-t/\tau}), \tag{3.6} \end{equation}

де величина

\begin{equation} {q}_{m}=CU_{0} \tag{3.7} \end{equation}

дорівнює максимальному заряду, що може бути накопичений на конденсаторі при заряджанні.

Поділивши \(q\) на \(C\), отримаємо залежність від часу напруги на конденсаторі:

\begin{equation} {U}=U_{0}(1-e^{-t/\tau}), \tag{3.8} \end{equation}

де максимальна напруга

\begin{equation} {U}_{0}=\frac{q_{m}}{C}, \end{equation}

природньо, дорівнює ЕРС джерела.

Диференціюючи рівняння (3.6) за часом, знайдемо закон зміни струму заряджання:

\begin{equation} {I}=I_{0}e^{-t/\tau}, \tag{3.9} \end{equation}

де \({I_{0}}=(q_{m}/\tau)={I(0)}\) — струм у резисторі в момент замикання ключа. Якщо сюди підставити вирази (3.3) і (3.7), то вийде

\begin{equation} {I}_{0}=\frac{U_{0}}{R}. \end{equation}

Вираз (3.9) можна отримати й за законом Ома, врахувавши, що напруга на конденсаторі має зустрічну до джерела полярність (“\(+\)” до “\(+\)” і “\(-\)” до “\(-\)”), отже напруга на опорі

\begin{equation} {U}_{R}=U_{0}-U=U_{0}e^{-t/\tau}, \end{equation}

і струм в колі

\begin{equation} {I}=\frac{U_{R}}{R}=\frac{U_{0}}{R}e^{-t/\tau}. \end{equation}

Графіки залежностей \(U ( t)\) і \(I ( t)\) показані на рис. 3.2а.

Рис. 3.2

Впадає в око стрибок струму від \(0\) до \(I_{0}\) в момент замикання ключа, немов конденсатора взагалі немає. Але це цілком природньо, адже в першу мить після замикання напруга на конденсаторі \(U(0) = 0\), і він ще ніяк не перешкоджає рухові зарядів.

3.3. Струм розрядки конденсатора

Якщо після повного заряджання конденсатора перемкнути ключ у позицію 2, то конденсатор почне розряджатися через резистор. При цьому в будь-яку мить напруга (різниця потенціалів) на резисторі та на конденсаторі однакова, тому \({IR}=q/{C}\). Сила струму при розряджанні дорівнює швидкості спаду заряду конденсатора: \({I}=-(\mathrm{d}q/\mathrm{d}t) \), отже,

\begin{equation} {R}\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}=-\frac{q}{C} \quad \Rightarrow \quad \frac{\mathrm{d}q}{\tau}. \end{equation}

Відокремивши змінні, як раніше, та проінтегрувавши по тому отримане рівняння, дістанемо:

\begin{equation} {q}=q_{0}e^{-t/\tau}, \end{equation}

де \(q_{0} = CU_{0}\) — початковий заряд на конденсаторі. Відповідно, напруга на конденсаторі \(U = q / C\) і струм розряджання \(I = U / R\) змінюються за законом:

\begin{equation} {U}=U_{0}e^{-t/\tau}, \tag{3.10} \end{equation} \begin{equation} {I}=I_{0}e^{-t/\tau}, \tag{3.11} \end{equation}

де \({I}_{0}=U_{0}/{R}\). Графіки залежностей \(U ( t)\) і \(I ( t)\) при розряджанні конденсатора показані на рис. 3.2б.

Стосовно отриманих тут і в попередньому пункті результатів треба зробити наступні зауваження. Залежності (3.5)—(3.11) є асимптотичними, тому однозначно вказати час повної зарядки чи розрядки конденсатора неможливо. Можна говорити лише про швидкість процесу, мірою якої є параметр \({\tau}\). Ця величина називається часом релаксації або сталою часу RC-ланцюжка і визначається формулою (3.3).

Час релаксації має прозорий зміст: згідно з формулами (3.10), (3.11), на момент \({t=\tau}\) напруга на конденсаторі \({U}(\tau)=U_{0}/{e}\) і струм уколі \({I}(\tau)=I_{0}/{\tau}\). Отже,

час релаксації — то є проміжок часу, протягом якого напруга та струм при розряджанні конденсатора зменшуються в \({e}\approx{2{,}7}\) разів.

Що ж до повної зарядки або розрядки конденсатора, то теоретично вона взагалі не настає ніколи, бо потребує нескінченно великого часу \({t}\to\infty \). Але такий висновок є абстрактним. Через хаотичність теплового руху частинок у макроскопічних системах неперервно відбуваються так звані флуктуації — неконтрольовані мікроскопічні зміни параметрів системи. У нашому випадку це стосується густини потоку носіїв, а отже сили струму в провідниках і заряду та напруги на конденсаторі. Тому величини \({q}\), \(u\), \(i \) реально змінюються, лише доки їхня відміна від асимптотичних (граничних) значень не досягне величини флуктуацій. Відтак настає повна розрядка (або зарядка) конденсатора, при якій величини \({q}\), \(u\), \(i \) будуть здійснювати тільки мікроскопічні флуктуації навколо граничних значень. Причому, такий стан настає достатньо швидко — за час у декілька \(\tau \).

При наведених розрахунках уважалося, що струми зарядки і розрядки конденсатора є квазістаціонарними. З’ясуємо, наскільки таке припущення є обґрунтованим. В \(RC\)-ланцюжках потужних електричних і електронних кіл використовують конденсатори з ємністю щонайменше в декілька мікрофарад і резистори в десятки й більше омів. За таких умов час релаксації \({\tau}={RC}\), що є мірою суттєвої зміни струму, складає \(\geqslant 10^{-5}\) c. Розміри таких ланцюжків можуть досягати \({l}\approx{10}\) см, що відповідає часові запізнення \(\Delta{t}=(l/c)\approx{10^{-10}}\) c. Отже, \({\Delta{t}}/\tau\approx{10^{-4}}\) і критерій квазістаціонарності (3.1) виконується з великим запасом. Тим більше в мікроелектроніці, де розміри схемних елементів і часи запізнення є на порядки менші.

Контрольні запитання

1. Чи є можливим електричний струм у незамкненому контурі? Якщо ні, то чому? Якщо так, то коли?

2. У чому полягає відміна між нестаціонарним і стаціонарним струмом? Нестаціонарним і квазістаціонарним? Сформулюйте і запишіть критерій квазістаціонарності струму.

3. Чи виконуються закони Ома (1.9а) та (2.11а) для нестаціонарного та квазістаціонарного струму? Чому?

4. Чому, коли підключити до джерела конденсатор, напруга на ньому встановлюється не одразу, а поступово?

5. Від чого залежить швидкість заряджання конденсатора? Що таке час релаксації (стала часу) ланцюжка з конденсатором і що показує його числове значення?

6. Як змінюється з часом струм у колі з конденсатором а) при підключенні і б) відключенні від джерела напруги?

7. У скільки разів змінюється струм у колі з конденсатором за проміжок часу \(2\tau \) від \(t_{1} = 0\) до \(t_{2} = 2 \tau \) та від \(t_{3} = 4 \tau \) до \(t_{4} = 6 \tau \)?

8. Яка частка (%) енергії ідеального джерела (\(r = 0\)) йде на зарядку підключеного до нього через резистор \(R\) конденсатора? Як пояснити те, що вона не залежить від величини \(R\)?