ФІЗИКА. Вчимося розв'язувати задачі. "КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ". Компенсаційний курс

Приклади розв’язування задач

Рівняння і характеристики гармонічних коливань

У задачах, де потрібно складати рівняння гармонічних коливань за заданими характеристиками і початковими умовами, іноді виникають проблеми з визначенням початкової фази. Необхідно пам'ятати, що для визначення початкової фази потрібно використовувати обидві початкові умови (x(0), v(0)), оскільки при використанні тільки однієї з них початкова фаза визначається неоднозначно.

Для визначення характеристик гармонічних коливань за заданим рівнянням необхідно виконати наступне.

1)

Записати загальний вигляд рівняння коливань через ту функцію, що використана в умові задачі.

 

 

2)

Порівнюючи задане числове рівняння із загальним, визначити значення необхідних характеристик (амплітуда, період і ін.). При цьому треба взяти до уваги, що коли в заданому рівнянні не зазначені одиниці фізичних величин, то вони задані в основних одиницях СІ.

 

 

3)

Якщо потрібно визначити якісь характеристики, що не входять у задане рівняння (наприклад, швидкість за заданим рівнянням координати), то спочатку треба із заданого рівняння одержати рівняння коливань необхідної величини, а потім діяти аналогічно п.2).

Задача 13.1Точка здійснює гармонічні коливання з періодом T = 1,57 c  і амплітудою A = 12 см. Визначити рівняння руху точки x(t), якщо в початковий момент часу її координата x­­0 = 6 см і вона віддаляється від положення рівноваги.

Задача 13.2Точка здійснює гармонічні коливання. На відстані x1 = 3 см від положення рівноваги її швидкість v1 = 10 см/с, а на відстані x2 = 5 см – швидкість v2 = 6 см/с. Визначити циклічну частоту \(\omega\) й амплітуду A коливань.

Задача 13.3Тіло здійснює гармонічні коливання між точками C і D. Його максимальна швидкість \(v_{m}\) = 10 м/с. Визначити середню швидкість \(\langle{v}\rangle\) на шляху від C до D.

 

Задача 13.1

Точка здійснює гармонічні коливання з періодом T = 1,57 c  і амплітудою A = 12 см.

Визначити
рівняння руху точки x(t), якщо в початковий момент часу її координата x­­0 = 6 см і вона віддаляється від положення рівноваги.

Дано:

T = 1,57 c
A = 12 см
\(x_{0}\) = 6 см
x(t) - ?

Розв’язання

Оскільки в початковий момент часу ні координата, ні швидкість точки не дорівнюють нулю, то немає значення, яку функцію вибрати для опису коливань. Будемо вважати, що рівняння x(t) має вигляд

 

\(x(t)=A\cos\left(\frac{2\pi}{T}t+\varphi_{0}\right)\).

(1)

Значення A і T задані, отже, задача зводиться до визначення початкової фази \(\varphi_{0}\). Підставивши в рівняння (1) значення t = 0, x0 і  A, одержимо

\(6=12\cos\varphi_{0}\)     \(\Rightarrow\)     \(\cos\varphi_{0}=\frac{1}{2}\)     \(\Rightarrow\)     \(\varphi_{0}=\pm\frac{\pi}{3}\).

Для вибору знаку \(\varphi_{0}\) врахуємо, що за умовою у початковий момент часу напрям швидкості точки співпадає з напрямом осі OX, тобто \(v_{0x}>0\). Проекція швидкості \(v_{0x}=x^{\prime}(t)\), тому з рівняння (1):

\(v_{x}=x^{\prime}(t)=-A\frac{2\pi}{T}\cos\left(\frac{2\pi}{T}\cdot{t}+\varphi_{0}\right)\).

При t = 0

\(v_{0x}=-A\frac{2\pi}{T}\sin\varphi_{0}\).

Оскільки \(v_{0x}>0\), то

\(\sin\varphi_{0}<0\)     \(\Rightarrow\)      \(\varphi_{0}<0\).

Отже, початкова фаза \(\varphi_{0}=-\pi/3\).

Підставивши в рівняння (1) всі числові значення, отримаємо відповідь:

\(x(t)=12\cos\left(4t-\pi/3\right)\), см.

Зауваження. Зверніть увагу на те, що при складанні рівняння коливань у відповіді всі величини, окрім часу, повинні бути представлені в числовому вигляді.

 

Задача 13.2

Точка здійснює гармонічні коливання. На відстані x1 = 3 см від положення рівноваги її швидкість v1 = 10 см/с, а на відстані x2 = 5 см – швидкість v2 = 6 см/с.

Визначити
циклічну частоту \(\omega\) й амплітуду A коливань.

Дано:

\(x_{1}\) = 3 см
\(v_{1}\) = 10 см/с
\(x_{2}\) = 5 см
\(v_{2}\) = 6 см/с
A - ?
\(\omega\) - ?

Розв’язання

Припустимо, що рівняння руху точки має вигляд

 

\(x=A\sin(\omega{t}+\varphi_{0})\),

(1)

де \(\varphi_{0}\) – початкова фаза, t – час. Тоді її швидкість

 

\(v_{x}=x^{\prime}(t)=A\omega\cos(\omega{t}+\varphi_{0})\).

(2)

Виключимо з рівнянь (1) і (2) час t, скориставшися основною тригонометричною тотожністю \(\sin^{2}\alpha+\cos^{2}\alpha=1\):

 

\(\left. \begin{align} \sin(\omega{t}+\varphi_{0})=\frac{x}{A} \\ \cos(\omega{t}+\varphi_{0})=\frac{x}{A\omega} \\ \end{align} \right\} \)      \(\Rightarrow\)     \(\frac{x^{2}}{A^{2}}+\frac{v^{2}}{A^{2}\omega^{2}}=1\).

(3)

 (Такий прийом дуже часто використовують в задачах на гармонічні коливання, коли немає необхідності у визначенні моменту часу, або він не заданий в умові задачі).

Записавши вираз (3) для двох випадків (x1, v1, x2, v2), отримаємо систему рівнянь:

\( \left\{ \begin{align} {}x_{1}^{2}+\frac{v_{1}^{2}}{\omega^{2}}=A^{2}; \\ {}x_{2}^{2}+\frac{v_{2}^{2}}{\omega^{2}}=A^{2}. \\ \end{align} \right. \)

Розв’язування цієї системи дає:

\(\omega=\sqrt{\frac{v_{1}^{2}-v_{2}^{2}}{x_{2}^{2}-x_{1}^{2}}}=\sqrt{\frac{100-36}{25-9}}\) = 2 c-1;

\(A=\sqrt{\frac{v_{1}^{2}x_{2}^{2}}{v_{1}^{2}-v_{2}^{2}}}=\sqrt{\frac{100\cdot{25}-36\cdot{9}}{100-36}}=\) 5,83 см.

 

Задача 13.3

Тіло здійснює гармонічні коливання між точками C і D. Його максимальна швидкість \(v_{m}\) = 10 м/с.

Визначити
середню швидкість \(\langle{v}\rangle\) на шляху від C до D.

Дано:

\(v_{m}\) = 10 м/с
\(\langle{v}\rangle\) - ?

Розв’язання

Середня шляхова швидкість - це відношення пройденого шляху до часу (див. розділ 1. Кінематика, формула (1.4)):

\(\langle{v}\rangle=\frac{S}{t}\).

Точки C і D максимально віддалені від положення рівноваги (точка O на рис.3), тобто знаходяться на відстані амплітуди від неї, тому шлях точки дорівнює подвоєній амплітуді коливань S = 2A. Якщо припустити, що рух починається в точці C, то за час одного періоду тіло доходить до точки D  і повертається в точку C, тому час руху від точки С до точки D дорівнює половині періоду коливань t = T/2, отже:

 

\(\langle{v}\rangle=\frac{4A}{T}\).

(1)

Максимальна швидкість тіла визначається формулою (13.5б):

\(v_{m}=A\omega=A\cdot\frac{2\pi}{T}\)     \(\Rightarrow\)      \(T=\frac{2\pi{A}}{v_{m}}\),

де \(\omega\) – кругова (циклічна) частота. Підставивши вираз періоду коливань у формулу (1), остаточно знаходимо:

\(\langle{v}\rangle=\frac{4Av_{m}}{2\pi{A}}=\frac{2v_{m}}{\pi}=\frac{2\cdot{10}}{\pi}\approx\) 6,4 м/с.