ФІЗИКА. Вчимося розв'язувати задачі. "МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА". Компенсаційний курс

Розділ 2. Перший закон термодинаміки

Рівняння теплового балансу

Дослід свідчить, що в замкнених системах, у яких не виконується механічна робота, процеси завжди йдуть у напрямку встановлення термодинамічної рівноваги, ознакою якої є вирівнювання температур усіх тіл. До прикладу, як це відбувається в калориметрі із уміщеними в нього тілами при різних початкових температурах. При цьому, у відповідності до загального закону збереження енергії, внутрішня енергія системи лишається незмінною:

U = \( \sum{{{U}_{i}}}\) = const      \( \Rightarrow \)     $\sum{\Delta {{U}_{i}}=0}$,

 

де \( \Delta {{U}_{i}}\) – зміни внутрішньої енергії окремих тіл або частин системи. Без виконання роботи енергії тіл можуть змінюватися тільки шляхом теплообміну. Тож

 

ΔUi = Qi,   і   \( \sum{{{Q}_{i}}}=0 \).

(2.14)

Цей вираз називається рівнянням теплового балансу і означає, що

в теплоізольованої системі, в якій не виконується робота, алгебраїчна сума кількостей теплоти, отриманих усіма тілами, дорівнює нулю.

Іншими словами, при встановленні термодинамічної рівноваги без виконання роботи "гарячі" тіла втрачають, а "холодні"– отримують однакову кількість теплової енергії. Тому для практичних розрахунків  рівняння теплового балансу зручніше записувати у вигляді:

 

\( \sum{{{Q}_{i}}}=\sum{{{Q}_{k}}} \),

(2.14а)

де \( {{Q}_{i}}\) > 0 і \( {{Q}_{k}}\) > 0 – кількості теплоти, що виділяються гарячими та поглинаються холодними тілами, відповідно.

Для складання рівнянь теплового балансу треба знати формули кількостей теплоти, що характеризують різні термодинамічні процеси і визначаються відповідними питомими теплотами. 

При нагріванні та охолодженні тіла маси m кількість теплоти, якою воно обмінюється з іншими тілами, є прямо пропорційна його масі та зміні температури:

 

Q = cm|(T2T1)| = cm|(t2t1)|.

(2.15)

Величина

$c=\frac{Q}{m\Delta T}$ (Дж/кг·К)

називається питомою теплоємністю і дорівнює кількості теплоти, що є необхідна для зміни температури одиниці маси тіла на одиницю. 

При плавленні кристалічного тіла маси m поглинається, а при твердненні – виділяється кількість теплоти

 

\( Q=\lambda m \),

(2.16)

де

$\lambda =\frac{Q}{m}$(Дж/кг)

  – питома теплота плавлення, рівна кількості теплоти, що є необхідна для перетворення на рідину одиниці маси твердої речовини.

При незмінній температурі перетворення на пару рідини масою m супроводжується поглинанням, а конденсація пари виділенням кількості теплоти

 

\( Q=r{m} \),

(2.17)

де

$r=\frac{Q}{m}$(Дж/кг)

 питома теплота пароутворення, рівна кількості теплоти, що поглинається чи виділяється при вказаних перетвореннях одиниці маси речовини.

При згорянні палива масою m, або об'ємом V виділяється кількість теплоти

 

\( Q=q{m} \),

(2.18)

та

 

\( Q=q{V} \),

(2.19)

де 

$q=\frac{Q}{V}$(Дж/кг, Дж/м3Дж/л)

питома теплота згоряння (ще: теплотворна здатність, або теплотворність), тобто кількість теплоти, що виділяється при згорянні одиниці маси чи об'єму палива

Усі перераховані питомі величини є табличними характеристиками речовини.