ФІЗИКА. Вчимося розв'язувати задачі. "МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА". Компенсаційний курс

2.3. Задачі для самостійної роботи

У пропонованих задачах по умовчанню гази вважаються ідеальними, тертя в циліндрах із поршнями відсутнім, а самі вони – невагомими (якщо не сказано про інше). У відповідях прийнято  g = 10 м/с2, а також, що внутрішня енергія газу визначається формулами (2.1), (2.2) при будь-якій кількості атомів у молекулі.

Для аналізу внутрішньої енергії та роботи газу в заданому процесі корисно зобразити його на графіку в координатах (P,V) і при складанні робочих рівнянь правильно враховувати знаки величин Q, ΔU, A, позаяк у комбінованому процесі кінцеві значення внутрішньої енергії та параметрів стану на даній ділянці процесу є початковими для наступної.

 Додамо також, що при обчисленнях температуру в °С обов’язково слід переводити в кельвіни (К).

Рекомендовані задачі згруповано по темах:

Перший закон термодинаміки

Рівняння теплового балансу

Колові процеси. Теплові двигуни