Print this chapterPrint this chapter

ФІЗИКА. Вчимося розв'язувати задачі. "КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ". Компенсаційний курс

Приклади розв’язування задач

Енергія гармонічних коливань

При розв'язуванні задач на енергію гармонічних коливань часто буває необхідно скласти рівняння енергетичного балансу (13.21a) з використанням виразів (13.19), (13.20), (13.21).

У зв'язку з цим нагадаємо, що формули (13.20) і (13.19) можна застосоувати не лише до коливань вантажу на пружині, але й до будь-яких інших гармонічних коливань. При цьому k - коефіцієнт пропорційності між рівнодійною силою і зміщенням тіла з положення рівноваги.

Нагадаємо також, що вигляд тригонометричної функції в рівняннях (13.19) та (13.20) не відомий заздалегідь, а залежить від вибору вихідної функції, що описує коливання.

Задача 13.8Математичний маятник з довжиною нитки l здійснює малі коливання. Показати, що потенціальна енергія малих коливань маятника визначається формулою (13.19): \(W_{п}=\frac{kx^{2}}{2}\), в якій коефіцієнт k задається виразом (13.16): \(k=\frac{mg}{l}\).

Задача 13.9Тіло, прикріплене до пружини, здійснює гармонічні коливання, амплітуда коливань A = 2 см. Повна енергія коливань W = 0,3 мДж. Визначити зміщення x з положення рівноваги, при якому на тіло діє повертаюча сила |F| = 22,5 мН.

Задача 13.10Тіло, прикріплене до пружини жорсткістю k = 1200 Н/м, Здійснює в горизонтальній площині коливання за законом синуса з амплітудою A = 10 см. Нехтуючи тертям і опором повітря, визначити повну W, кінетичну Wк  і потенціальну Wп енергії коливань при фазі \(\varphi=50^{\circ}\).

Задача 13.11Тіло, прикріплене до пружини, здійснює гармонічні коливання в горизонтальній площині. В момент, коли потенціальна енергія системи складає n = 80 % її повної енергії, зміщення тіла з положення рівноваги  x = 2 см, а його швидкість v = 3,1 см/с. Визначити період коливань T.

 

Задача 13.8

Математичний маятник з довжиною нитки l здійснює малі коливання.

Показати,
що потенціальна енергія малих коливань маятника визначається формулою (13.19): \(W_{п}=\frac{kx^{2}}{2}\), в якій коефіцієнт k задається виразом (13.16): \(k=\frac{mg}{l}\).

Розв’язання

Потенціальна енергія маятника обумовлена дією на нього сили тяжіння і виражається формулою

 

\(W_{п}=mgh\),

(1)

де m – маса маятника, h – висота підйому над положенням рівноваги (див. рис.8). З рис.8 видно, що

 

\(h=AO-AB=l-l\cos\alpha\)    \(\Rightarrow\)    \(h=l(1-\cos\alpha)=2l\sin^{2}\frac{\alpha}{2}\).

(2)

Оскільки маятник здійснює малі коливання (\(x\ll{l}\)), то \(\alpha\ll{1}\) рад. Тому \(\sin\frac{\alpha}{2}=\frac{\alpha}{2}\), і вираз (2) набуває вигляду:

\(h=2l\left(\frac{\alpha}{2}\right)^{2}=\frac{l\alpha^{2}}{2}\).

Підставивши його у формулу (1) і зробивши заміну \(\alpha=x/l\), отримаємо

\(W_{п}=\frac{mgx^{2}}{2l}=\frac{kx^{2}}{2}\),

де \(k=\frac{mg}{l}\), що і треба було довести.

Ця задача ілюструє універсальність формули (13.19): вона може бути застосовна до будь-яких гармонічних коливань, а не тільки до коливань під дією сили пружності.

 

 Задача 13.9

Тіло, прикріплене до пружини, здійснює гармонічні коливання, амплітуда коливань A = 2 см. Повна енергія коливань W = 0,3 мДж.

Визначити
зміщення x з положення рівноваги, при якому на тіло діє повертаюча сила |F| = 22,5 мН.

Дано:

A = 2 см = 0,02 м
W = 0,3 мДж = 3·10-4 Дж
|F| = 22,5 мН = 2,25·10-2 Н
x - ?

Розв’язання

Повна енергія тіла, що здійснює гармонічні коливання, визначається формулою (13.21):

 

\(W=\frac{kA^{2}}{2}\).

(1)

Повертаюча сила в залежності від зміщеня виражається формулою (13.10), причому її модуль

 

\(|F|=kx\),

(2)

Виключивши з виразів (1) і (2) величину k, знаходимо:

\(x=\frac{|F|A^{2}}{2W}=\frac{2,25\cdot{10^{-2}}\cdot{4}\cdot{10^{-4}}}{2\cdot{3}\cdot{10^{-4}}}=1,5\cdot{10^{-2}}\) м = 1,5 см.

 

Задача 13.10

Тіло, прикріплене до пружини жорсткістю k = 1200 Н/м, Здійснює в горизонтальній площині коливання за законом синуса з амплітудою A = 10 см. Нехтуючи тертям і опором повітря,

визначити
повну W, кінетичну Wк  і потенціальну Wп енергії коливань при фазі \(\varphi=50^{\circ}\).

Дано:

k = 1200 Н/м
A = 10 см = 0,1 м
\(\varphi=50^{\circ}\)
W, WкWп - ?

Розв’язання

Повна енергія коливань тіла на пружині визначається виразом (13.21):

\(W=\frac{kA^{2}}{2}=\frac{1200\cdot{10^{-2}}}{2}=6\) Дж.

Згідно з умовою, коливання відбуваються за законом

\(x=A\sin(\omega{t}+\varphi_{0})=A\sin\varphi\),

де \(\varphi=\omega+\varphi_{0}\) – фаза коливань. Потенціальна енергія коливань відповідно до формули (13.19)

\(W_{п}=\frac{kx^{2}}{2}=\frac{kA^{2}\sin^{2}\varphi}{2}\)=\(\frac{1200\cdot{10^{-2}}\sin^{2}50^{\circ}}{2}\) = 3,52 Дж.

Оскільки повна енергія рівна сумі кінетичної і потенціальної W = Wк + Wп, то кінетична енергія коливань

Wк = WWп = 6 – 3,52 = 2,48 Дж.

Звичайно, кінетичну енергію можна було б шукати як \(W_{к}=\frac{mv^{2}}{2}\), але для цього треба було б визначати швидкість як похідну від координати x по часу, і врахувати, що амплітуда швидкості \(v_{m}=A\omega\), і далі скористатися тим, що \(k=m\omega^{2}\). Все це вимагає додаткових перетворень, а використання закону збереження енергії дозволило одержати значення кінетичної енергії за одну дію.

 

Задача 13.11

Тіло, прикріплене до пружини, здійснює гармонічні коливання в горизонтальній площині. В момент, коли потенціальна енергія системи складає n = 80 % її повної енергії, зміщення тіла з положення рівноваги  x = 2 см, а його швидкість v = 3,1 см/с.

Визначити
період коливань T.

Дано:

n = 80 %
x = 2 см
v = 3,1 см/с
T - ?

Розв’язання

Період коливань тіла на пружині визначається формулою:

 

\(T=2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}\).

(1)

Відношення m/k знайдемо з умови збереження повної енергії коливань:

 

\(W=W_{к}+W_{п}=\frac{mv^{2}}{2}+\frac{kx^{2}}{2}=W_{п}\left(\frac{mv^{2}}{kx^{2}}+1\right)\),

(2)

де \(W_{к}=mv^{2}/2\) – кінетична енергія, \(W_{п}=kx^{2}/2\) – потенціальна енергія. З формули (2) одержуємо:

\(\frac{m}{k}=\frac{x^{2}}{v^{2}}\left(\frac{W}{W_{п}}-1\right)\).

Підставивши цей вираз у формулу (1), маємо

\(T=2\pi\frac{x}{v}\sqrt{\frac{W}{W_{п}}-1}=2\pi\cdot\frac{2}{3,1}\sqrt{\frac{1}{0,8}-1}\approx\) 2 c.

Підкреслимо, що методи розв’язування задач, які ґрунтуються на законі збереження енергії, часто дозволяють визначити період (частоту) коливань простіше, ніж інші методи.