Print bookPrint book

ФІЗИКА. Вчимося розв'язувати задачі. "МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА". Компенсаційний курс

Site: physics.zfftt.kpi.ua
Course: physics.zfftt.kpi.ua
Book: ФІЗИКА. Вчимося розв'язувати задачі. "МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА". Компенсаційний курс
Printed by:
Date: Wednesday, 6 December 2023, 5:32 PM

Table of contents

ВСТУП

Молекулярна фізика вивчає властивості речовини і явища, що зумовлені її мікроскопічною (молекулярною) будовою.

Через дуже велику кількість молекул у тілах (в 1 см3 твердої або рідкої речовини міститься біля 1023 молекул) їхні внутрішні властивості неможливо вивчати методами механіки. Тому в молекулярній фізиці використовуються власні специфічні методи  – молекулярно-кінетичний і термодинамічний. Перший ґрунтується на аналізі властивостей і поведінки окремих молекул, а другий – на загальних закономірностях, що не залежать від подробиць внутрішньої будови речовини. Відповідно, молекулярна фізика традиційно поділяється на молекулярно-кінетичну теорію та термодинаміку. Проте слід зазначити, що такий поділ є доволі умовним, оскільки обидва методи є тісно взаємопов'язані й доповнюють один одного.

У молекулярній фізиці фізиці розглядаються різні агрегатні стани речовини (газоподібний, рідкий та твердий) і переходи між ними. Відповідно, посібник включає:

Розділ 1. Ідеальний газ

Розділ 2. Перший закон термодинаміки

Розділ 3. Пари, рідини та тверді тіла

Кожен розділ складається з коротких теоретичних відомостей, прикладів розв'язування задач та задач для самостійного розв'язування.

У самостійній роботі слід керуватися рекомендаціями з організації розв'язування задач та брати до уваги спрощення й наближення, що приймаються за умовчанням.

 

 


Розділ 1. Ідеальний газ

Молекулярно-кінетична теорія ґрунтується на наступних вихідних положеннях, які є узагальненням дослідних фактів:

 Всі тіла (тверді, рідкі та газоподібні) складаються з мікроскопічних частинок – атомів і молекул.

 Атоми та молекули перебувають у безперервному хаотичному (тепловому) русі, інтенсивність         якого  визначає температуру тіла.

 Атоми та молекули на порівняно великих відстанях притягаються одне до одного, а на малих – відштовхуються.

На основі цих положень далі розглядаються ідеальні гази системи, в яких молекули взаємодіють тільки при зіткненнях між собою та стінками посудини.

Далі розглянуто

1.1. Теоретичні відомості

1.2. Приклади розв’язування задач

1.3. Задачі для самостійної роботи

1.1. Теоретичні відомості. Характеристики та тепловий рух молекул

 

Атоми і молекули мають дуже малі масу й розміри. Найлегший  атом (Гідроґен Н) має масу \( {1,67}\cdot {{10}^{-27}}\) кг, а найважчий Уран U) – \( {4}\cdot {{10}^{-25}}\) кг. Розміри атомів і простих молекул складають $\sim $ 10-10 м, а концентрація  (кількість в одиниці об'єму) у твердих тілах і рідинах $\sim $ \({10}^{29}\) 1/м3, а у газах $\sim $ \({10}^{26}\) 1/м3 Тому в атомній та молекулярній фізиці масу частинок вимірюють в  умовних  атомних одиницях маси, а  для характеристики всієї  сукупності частинок у тілі вводять поняття кількості речовини та молярної маси.

 

Атомна одиниця маси (а.о.м.) – це величина, що дорівнює 1/12 частині маси ізотопу Карбону 12С:

                                                   1 а.о.м. = (1/12)mC

                                                   1 а.о.м. = 1,66·10–27 кг.

(1.1)

 Маса молекули (атома), виражена в а.о.м., називається відносною молекулярною (атомною) масою даної речовини Mr:

\( {{M}_{r}}=\frac{m}{(1/12){{m}_{С}}}.\)

(1.2)

Відносні атомні маси вказані в періодичній системі елементів, а відносні молекулярні маси визначаються за хімічною формулою сполуки.

 Кількість речовини визначається кількістю структурних елементів (частинок), з яких вона складається і вимірюється у молях. За означенням 1 моль – це кількість речовини, в якій міститься стільки частинок (атомів або молекул), скільки їх є в 12 г Карбону \( {}^{12}\mathrm{C} \). Кількість частинок в одному молі називається числом (сталою) Авогадро N0:

N0 = 6,02·1023 1/моль.

Отже, кількість речовини \( \nu \) (моль) визначається як

\( \nu =\frac{N}{{{N}_{0}}}, \)

(1.3)

де  N – повна кількість молекул, що міститься в речовині.

 Молярна маса M, поряд із відносною молекулярною масою Mr, є індивідуальною характеристикою речовини й дорівнює вираженій у кілограмах масі одного моля речовини. Тож між молярною масою  M речовини та відносною молекулярною масою Mr її молекули існує прямий числовий зв'язок:

M (кг/моль) = 10–3 Mr,
M (г/моль) = Mr,
M (кг/кмоль) = Mr.

(1.4)

Маса заданої кількості речовини та її молярна маса є пов'язані очевидним співвідношенням:

m = $\nu $M,

(1.5)

тож кількість речовини в тілі дорівнює відношенню його маси до молярної маси:

\( \nu =\frac{m}{M}. \)

(1.6)

Маса однієї молекули m0 визначається через молярну масу та сталу Авогадро:

\( {{m}_{0}}=\frac{M}{{{N}_{0}}}. \)

(1.7)

Температура. Молекулярні властивості тіл і явища є зумовлені неперервним тепловим рухом молекул, інтенсивність якого визначається абсолютною температурою Т речовини відповідно до співвідношення:

\( \left\langle E \right\rangle =\frac{3}{2}kT, \)

(1.8)

де \( \left\langle E \right\rangle \) – середня кінетична енергія поступального руху молекули, коефіцієнт k = 1,38·10–23 Дж/К – є однією з універсальних фізичних констант і називається сталою Больцмана.

(Зауваження. Формула (1.8) не є повною, позаяк не враховує енергію коливань атомів у складній молекулі та її обертання навколо власних осей. Але в елементарній молекулярній фізиці такі рухи не розглядають, і всі молекули по умовчанню трактують як матеріальні точки).

Одиницею температури є кельвін (1К)величина, що дорівнює одній сотій частці інтервалу між температурами кипіння та тверднення води за нормального атмосферного тиску. Величина T = 0 К  називається абсолютним нулем температури. Як випливає із співвідношення (1.8), при такій температурі тепловий рух атомів є відсутнім, отож абсолютний нуль є теоретичною межею, до якої можна лише наблизитись, а не досягти точно.

На практиці відраховувати температуру від абсолютного нуля є незручно, тому використовують різні умовні температурні шкали. Найпоширенішою з них є шкала Цельсія, в якій одиниця −градус Цельсія (1°С) за величиною збігається з кельвіном, але початок за  відліку 0°С за нуль прийнято температуру тверднення води, що дорівнює 273,15 ≈ 273 К. Отже,

T (К) = t(°С) + 273

 

Згадаємо також, що температуру T0 = 273 К  (0°С) і тиск P0 = 101,3 кПа (760 мм.рт.ст.) називають нормальними умовами

(Нагадаємо, що тиском називається відношення величини розподіленої сили, що діє по нормалі на дану поверхню, до площі цієї поверхні).

 

Інтенсивність теплового руху молекул у тілі визначається середньою кінетичною енергією однієї молекули

\( \left\langle E \right\rangle =\frac{{{m}_{0}}\left\langle {{v}^{2}} \right\rangle }{2},\)

(1.8а)

де \( \left\langle {{v}^{2}} \right\rangle \) – середнє значення квадрата швидкості молекули. Відповідно, величина \( {{v}_{кв}}=\sqrt{\left\langle {{v}^{2}} \right\rangle }\) називається  середньоквадратичною швидкістю vкв,  для якої, відповідно до виразів (1.8а) та (1.8), маємо

\( \frac{{{m}_{0}}\left\langle {{v}^{2}} \right\rangle }{2}=\frac{3}{2}kT \)       \( \Rightarrow \)       \( {{v}_{кв}}=\sqrt{\frac{3kT}{{{m}_{0}}}}=\sqrt{\frac{3RT}{M}}, \)

(1.9)

 де величина

R = kN0 =  8,31 Дж/(моль·К)

називається  універсальною газовою сталою.

На завершення варто зауважити, що тепловий рух молекул за мірками механіки є дуже інтенсивним. Так, згідно з виразами (1.9), середня квадратична швидкість молекул водню Н2 при кімнатній температурі складає близько 2000 м/с.

 

Рівняння стану ідеального газу

 

Найбільш  дослідженими в молекулярно-кінетичній теорії є гази. За звичайних умов (не екстремальних тисках і температурах) відстані між молекулами в газах набагато перевищують їхні розміри, тож гази незалежно від хімічного складу мають  спільні фізичні властивості.

 Стан газу визначається параметрами стану: тиском, об'ємом і температурою, котрі пов'язані законами Авогадро і  Дальтона та рівнянням Клапейрона. 

Ідеальним газом називається сукупність великої кількості частинок гранично малих розмірів, які не взаємодіють на відстані.

Отже, молекули ідеального газу не мають власного об'єму та потенціальної енергії взаємодії. Їхня взаємодія між собою та зі стінками посудини відбувається лише при зіткненнях, які вважаються абсолютно пружними.

Модель ідеального газу добре відтворює основні властивості більшості реальних газів в досить широкому діапазоні температур і тисків. Виняток становлять лише наднизькі температури та надвисокі тиски.

 

Тиск ідеального газу на стінки посудини створюється окремими короткими ударами молекул газу типу "уколів". Але через дуже велику кількість молекул, частота і щільність цих уколів є така велика, що вони створюють неперервно розподілені по стінці силу й тиск. За законами механіки ця сила дорівнює імпульсу, переданому стінці за одиницю часу, тож тиск газу залежить від концентрації, маси та швидкості його молекул. Цю  залежність відображує основне рівнянням молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу:

\(P=\frac{1}{3}n{{m}_{0}}\left\langle {{v}^{2}} \right\rangle \)

 або

\(P=\frac{2}{3}n\left\langle E \right\rangle ,\)

(1.10)

де n – концентрація молекул, m0  маса молекули, \(\left\langle{{v}^{2}} \right\rangle \)   квадрат середньоквадратичної швидкості молекули, \(\left\langle E \right\rangle \) середня кінетична енергія  молекули.

 Підставивши у це рівняння співвідношення (1.8), отримаємо прямий зв'язок між тиском ідеального газу Р та його температурою Т:

P = nkT

(1.11)

 

Рівняння (1.11) показує, що тиск ідеального газу не залежить від хімічної природи  і при заданій температурі визначається тільки його концентрацією. Звідси випливає закон Авогадро:

при однакових тиску та температурі в однакових об'ємах будь-яких газів міститься однакова кількість молекул.

Зокрема, за нормальних умов (T0 = 273 K , P0 = 101,3 кПа ) кількість молекул в одиниці об'єму будь-якого ідеального газу:

n0 = 2,69·1025 1/м3.

Розділивши на це число сталу Авогадро N0, отримаємо об'єм одного моля (молярний об'єм) будь-якого ідеального газу за нормальних умов:

V0 = 22,4·10–3 м3/моль.

 Концентрація молекул у суміші газів, що хімічно не взаємодіють між собою:

\(n=n{}_{1}+{{n}_{2}}+...,\)

де n1, n2 концентрації молекул в окремих компонентах суміші. Враховуючи це, з рівняння (1.11) одержимо закон Дальтона для газових сумішей:

Тиск суміші ідеальних газів дорівнює сумі парціальних тисків її компонент:

\(P={{P}_{1}}+{{P}_{2}}+...=\sum{{{P}_{i}},}\)

(1.12)

 При цьому парціальним тиском Pi називається тиск, який створюється і-ою компонентою суміші, тобто тиск, який був би в посудині за відсутності решти компонент.

 Якщо в посудині об'ємом V міститься N молекул, то згідно із співвідношенням (1.3) їхня концентрація

$n=\frac{N}{V}=\frac{\nu {{N}_{0}}}{V}$

і, підставивши цей вираз у рівняння (1.11),  дістанемо рівняння стану ідеального газу або рівняння Клапейрона:

\(PV=\nu RT,\)

(1.13)

\(PV=\frac{m}{M}RT,\)

(1.14)

де ν – кількість речовини газу (в молях), m  маса газу, M його молярна маса і R =kN0 універсальна газова стала.

 

 

Ізопроцеси (газові закони)

Рівняння Клапейрона (1.13) пов'язує параметри ідеального газу в стані термодинамічної рівноваги, коли його температура, тиск та об'єм не змінюються з часом. Але воно зберігає чинність і для миттєвих значень параметрів у так званих рівноважних процесах, в яких вирівнювання параметрів по всьому об'єму відбувається набагато швидше, ніж їхня зміна в якомусь місці. В такому випадку для будь-якого процесу при незмінній кількості газу ν параметри стану в два довільні моменти часу пов'язані об'єднаним газовим законом:

$\frac{{{P}_{1}}{{V}_{1}}}{{{T}_{1}}}=\frac{{{P}_{2}}{{V}_{2}}}{{{T}_{2}}}$

(1.15)

Зокрема це стосується ізопроцесів – таких змін стану заданої кількості газу ν = const, коли один з параметрів (T, P або V) лишається сталим. При цьому з рівняння Клапейрона випливають співвідношення між змінними параметрами (рівняння  ізопроцесів) та їхні характерні риси. Розрізняють ізотермічний (T = const), ізобарний (P = const) та ізохорний (V = const) процеси.

Ізотермічний процес. При T = const із рівняння (1.13) виходить

$PV=a$,              \(a=\frac{mRT}{M}=\text{const.}\)

(1.16)

Отже,

при незмінній температурі добуток тиску та об'єму заданої кількості ідеального газу лишається сталим:

PV = const

(1.16a)

У цьому полягає закон Бойля-Маріотта, з якого випливає, що при однаковій температурі для будь-яких двох станів

 

\( {P}_{1}V_{1}=P_{2}V_{2}\), або

\(\frac{P_{1}}{P_{2}}=\frac{V_{2}}{V_{1}}\)

(1.16б)

При ізобарному процесі (P = const) рівняння (1.13) набуває вигляду:

V = bT,       \(b=\frac{mR}{MP}=\text{const}\)

(1.17)

 і виражає закон Гей-Люссака:

при незмінному тиску об'єм даної кількості газу є прямо пропорційний його температурі.

Із рівняння (1.16) випливає, що при однаковому тиску для будь-яких двох станів

$\frac{{{V}_{1}}}{{{T}_{1}}}=\frac{{{V}_{2}}}{{{T}_{2}}}$, або

\(V_{1}T_{2}=V_{2}T_{1}\)

(1.17а)

При використанні для температури шкали Цельсія рівняння (1.17) набуває вигляду:

\(V={{V}_{0}}(1+\alpha t),\)

(1.18)

де V0– об'єм газу при температурі \(0\ {}^\circ \text{C}\), і \(\alpha \) – коефіцієнтом термічного розширення газу, що визначається виразом:

\(\alpha=\frac{\Delta{V}}{V_{0}\Delta{T}}\) $\left( \frac{1}{\operatorname{K}} \right)$.

(1.18а)

В ізохорному процесі (V = const) з рівняння (1.13) маємо:

P = cT,     \(c=\frac{mR}{MV}=\text{const.}\),

(1.19)

 яке виражає закон Шарля:

при незмінному об'ємі тиск даної кількості газу є прямо пропорційний його температурі.

Із рівняння (1.19) випливає, що при однаковому об'ємі для будь-яких двох станів

$\frac{{{P}_{1}}}{{{T}_{1}}}=\frac{{{P}_{2}}}{{{T}_{2}}}$, або

\(P_{1}T_{2}=P_{2}T_{1}\)

(1.19а)

У шкалі Цельсія рівняння закону Шарля має вигляд

\(P={{P}_{0}}(1+\beta t),\)

(1.20)

де P0 - тиск при температурі \(0\ {}^\circ C\)\(\beta \) – термічний коефіцієнт тиску газу, котрий визначається як

\(\beta \) = \(\frac{\Delta{P}}{P_{0}\Delta{T}}\) $\left( \frac{1}{\operatorname{K}} \right)$.

(1.20а)

 Термічні коефіцієнти об'єму α та тиску β  показують, на яку частку змінюється відповідний параметр газу при зміні температури на одиницю за умови, що параметр інший лишається незмінним.

Для ідеального газу термічні коефіцієнти збігаються і становлять:

\(\alpha =\beta =\frac{1}{273}\) $\left( \frac{1}{\operatorname{K}} \right)$.

 

 

1.2. Приклади розв'язування задач

У всіх прикладах газ по умовчанню вважається ідеальним, і для енергії молекули приймаються формули  (1.8) та (1.8а). 

Відповідно до п. 1.1 задачі згруповано по наступних темах:

Характеристики молекул

Рівняння стану ідеального газу

Ізопроцеси в газах

Характеристики молекул

Задача 1.1. У досліді з визначення розмірів молекули олеїнової кислоти краплину її незмішуваного з водою спиртового розчину капнули на воду в широкій посудині й після розтікання краплі та випаровування спирту виміряли розміри плями, що утворилася на воді. Оцінити поперечник d молекули, якщо при об'ємі краплі V0 = 2 мм3 і концентрації розчину С = 0,5 % діаметр плями склав D = 20 см.

Задача 1.2. А) Отримати формулу для оцінки діаметра d молекули заданої речовини за її густиною. Б) Оцінити діаметри: атомів літію Li (ρ1 = 0,53·103 кг/м3), ртуті Hg (ρ2 = 13,6·103 кг/м3), урану U (ρ3 = 19,05·103 кг/м3) і молекули води H2O (ρ4 = 1,0·103 кг/м3).

Задача 1.3.  Визначити масу m0 молекули газу, який за нормальних умов (T0 = 273 K, P0 = 105 Па) має густину ρ = 1,94 кг/м3.

Задача 1.4. Визначити відношення  кількостей атомів (N1/N2) в однакових посудинах, які заповнено одну водою, а іншу – ртуттю.

Задача 1.5. У посудині об'ємом V = 1 л міститься повітря з концентрацією молекул  n = 3,2·1025 м–3. Визначити, за  який час t можна було би її відкачати насосом, який міг би постійно викидати назовні мільярд молекул в секунду.

Задача 1.6. Визначити молярну масу повітря М, вважаючи, що воно за масою складається з с1 = 75,5 % азоту N2, с2 = 23,1 % кисню O2, с3 = 1,3 %  аргону Ar і с4 = 0,1 % вуглекислого газу CO2.

Задача 1.7.  Визначити середню квадратичну швидкість vквА) молекули водню (H2) та  атома аргону (Ar), що є компонентами повітря; Б) мікроскопічної порошинки (SiO2) розміром d = 0,1 мкм, яка є зважена ("плаває") у повітрі. Густина піску ρ = 2,5 г/см3, температура повітря t = 20 °С

Задача 1.8. Температуру в кімнаті площею S = 20 м2 і висотою стелі h = 3 м підвищують від t1 = 15 °C до t2 = 25 °C при атмосферному тиску P = 100 кПа. Визначити, на скільки зміниться при цьомуА) кількість молекул повітря в кімнаті ΔN; Б)  сумарна кінетична енергія їхнього теплового руху \( \Delta{U}\).

Задача 1.9. Три балони ємністю V1 = 2 л, V2 = 3 л  і V3 = 5 л, які сполучено тонкими трубками з перекритими кранами, містять гази під тиском P1 = 100 кПа, P2 = 80 кПа і P3 = 40 кПа. Визначити тиск P, який установиться в системі, якщо відкрити крани.

Задача 1.10. В одну половину відкачаного циліндра, що  розділений жорсткою напівпроникною перегородкою (мембраною), швидко впускають суміш газів, яка складається з однакових кількостей водню (М1 = 2 г/моль) та гелію (М2 = 4 г/моль) і має тиск P0 = 100 кПа. Визначити тиски P1 і P2 в обох половинах циліндра після припинення дифузії, якщо мембрана пропускає тільки водень, і температура в процесі лишається сталою.

Задача 1.11. Два однакові балони з термостійкого матеріалу є сполучені тонкою трубкою і заповнені газом під тиском P0. Визначити максимальний тиск Pm, який теоретично можна одержати в системі, нагріваючи один балон і підтримуючи інший при сталій температурі.

Задача 1.12. В одну частину розділеного рухомою непроникною перегородкою циліндра вміщено m1 = 2 г водню H2, а в іншу m2 = 32 г кисню O2 при температурі \(t\gt{100}^{\circ}\mathrm{C}\). Тиск у системі P0 = 100 кПа. Визначити тиск P в циліндрі після того, як прибрали перегородку і встановилася початкова температура.

Задача 1.13. Визначити тиск P, що його чинить на стінку пучок молекул водню Н2 з концентрацією n = 3·1023 1/м3 при  при перпендикулярному падінні й пружному відбиванні від неї зі швидкістю $v$ = 1 км/с .

SOLUTION

Задача 1.1

Задля оцінки розмірів молекули олеїнової кислоти краплину її розчину незмішуваної з водою речовини капають на воду в широкій посудині. Відтак після розтікання краплі і випаровування розчинника вимірюють розміри плями, що утворилася на воді

Оцінити 

поперечник d молекули, якщо крапля її спиртового розчину концентрацією С = 0,5 %  й об'ємом V0 = 2 мм3 розпливлася в круглу пляму діаметром D = 20 см.

Дано:

С = 0,5 %  
V0 = 2 мм3
D = 20 см 
d - ?

Розв’язання

Ідея описаного досліду ґрунтується на тому, що крапля розтікається по поверхні води аж до утворення плівки (плями) завтовшки в одну молекулу. Тож розміри молекули можна оцінити за товщиною h такої мономолекулярної плівки.

Зрозуміло, що прямо виміряти величину h неможливо, але її можна визначити опосередковано, вважаючи, що через швидке випаровування летючого розчинника (спирту) молекули кислоти розташовуються впритул, утворюючи на воді шар в одну молекулу. В такому разі його товщина h визначає поперечник молекули:

 

\(d\approx h=\frac{V}{S}\)      \( \Rightarrow \)       \( d\approx \frac{4V}{\pi {{D}^{2}}},\)

(1)

де V – об'єм , \(S=\pi {{D}^{2}}/4\) – площа поверхні утвореної плями.

Концентрація розчину дорівнює відношенню об'єму V кислоти в краплі до об'єму V0 розчину: с = V/V0. Отже, об'єм плівки на воді V = cV0. Підставивши цю величину у формулу  (1), одержуємо:

\(d\approx \frac{4c{{V}_{0}}}{\pi {{D}^{2}}},\) = 3·10–10 м = 0,3 нм.

(2)

Про отриманий результат слід зауважити таке. Формула (2) є оціночною, а не точною. Адже коли уявити молекули мікроскопічними кульками, то навіть при щільному розташуванні між ними існуватимуть пустоти, що у виразах (1) і (2) не враховано. Але насправді ситуація є ще складніша, бо насправді молекули є не мікроскопічними кульками складною системою електронів, які рухаються навколо ядер за законами квантової механіки. Тому саме поняття розмірів для атомів і молекул не має такого визначеного змісту, як для макроскопічних частинок.

 

Задача 1.2

А) Отримати формулу для оцінки діаметра d молекули заданої речовини за її густиною.

Б) Оцінити діаметри: атомів літію Li (ρ1 = 0,53·103 кг/м3), ртуті Hg (ρ2 = 13,6·103 кг/м3), урану U (ρ3 = 19,0·103 кг/м3) і молекули води H2O (ρ4 = 103 кг/м3).

Дано:

ρ1 = 0,53·103 кг/м3
ρ2 = 13,6·103 кг/м3
ρ3 = 19,0·103 кг/м3
ρ4 = 1·103 кг/м3
--- ----
d1, d2, d3, d4 - ?

Розв’язання

А) 1 моль речовини містить N0 = 6,02·1023 молекул (стала Авогадро) і займає об'єм

\({{V}_{m}}=\frac{M}{\rho },\)

де M – молярна маса, \(\rho \) – густина. У рідинах і твердих тілах молекули розміщені впритул, тому об'єм і розміри однієї молекули можна оцінити, відповідно, як

\({{V}_{0}}\approx \frac{{{V}_{m}}}{{{N}_{0}}}=\frac{M}{\rho {{N}_{0}}},\)

і

 

\(d\approx \sqrt[3]{{{V}_{0}}}=\sqrt[3]{\frac{M}{\rho {{N}_{0}}}}.\)

(1)

Б) Узявши відносні атомні маси з таблиці Менделєєва, із співвідношення (1.4) одержимо наступні значення молярної маси: літій M1 = 6,94·10-3 кг/моль,  ртуть M2 = 200,6·10-3 кг/моль,  уран M3 = 238·10-3 кг/моль і вода M4 = 18·10-3  кг/моль. Відтак за формулою (1) оцінимо діаметри атомів заданих елементів та молекули води: літій Li   \({{d}_{1}}\approx  2,8\cdot {{10}^{-10}}\text{м};\)  ртуть Hg      \({{d}_{2}}\approx 2,9\cdot {{10}^{-10}}\ \text{м};\)  уран U       \({{d}_{3}}\approx  2,75\cdot {{10}^{-10}}\ \text{м}\);  вода H2O   \({{d}_{4}}\approx 3,1\cdot {{10}^{-10}}\ \text{м}.\)

У результатах упадає в око близькість отриманих чисел при великій різниці густин, отже й мас атомів і кількості нуклонів у ядрах атомів наведених речовин. Це пояснюється особливостями взаємодії елементарних частинок, які не дозволяють уважати їх просто мікроскопічними твердими кульками.

Задача 1.3

Визначити

масу m0 молекули газу, який за нормальних умов (T0 = 273 K, P0 = 105 Па) має густину \( {{\rho }_{0}}=1,94 \) кг/м3.

Дано:

T0 = 273 K

P0 = 105 Па
ρ =1,94 кг/м3

m0 - ?

Розв’язання

Густина чисельно дорівнює масі одиниці об'єму речовини. Тому можна записати:

\( \rho ={{m}_{0}}n, \)

де m0 – маса однієї молекули, n – концентрація (кількість в одиниці об'єму) молекул у речовині. Таким чином,

\( {{m}_{0}}=\frac{{{\rho }_{0}}}{{{n}_{0}}}, \)

 

де \( {{\rho }_{0}}\), n0 –  густина й концентрація газу за нормальних умов.

Згідно з формулою (1.11),

\( {{n}_{_{0}}}=\frac{{{P}_{0}}}{k{{T}_{0}}}, \)

отже,

\( {{m}_{0}}=\frac{\rho k{{T}_{0}}}{{{P}_{0}} }= 7,3\cdot {{10}^{-26}}\ \text{кг}. \)

 

Задача 1.4

Визначити

відношення  кількостей атомів (N1/N2) в однакових посудинах, які заповнено одну водою, а іншу – ртуттю.

Дано:

H2O, Hg
--2
N1/N2 - ?

Розв’язання

Молекула води складається з трьох атомів. Тож відповідно до формул (1.3) и (1.6)  кількість атомів у посудині з водою

 

${{N}_{1}}=3\frac{{{m}_{1}}}{{{M}_{1}}}{{N}_{0}}$

 

де m1 – маса і M1 – молярна маса води, N0 – стала Авогадро. Відтак, виразивши  масу m1 через густину води ρ1 і об'єм посудини V, дістанемо:

\({{N}_{1}}=\frac{3{{\rho }_{1}}V{{N}_{0}}}{{{M}_{1}}}.\)

Аналогічно визначається кількість атомів ртуті у другій склянці:

\({{N}_{2}}=\frac{{{\rho }_{2}}V{{N}_{0}}}{{{M}_{2}}}\).

Отже, шукане відношення

 

\(\frac{{{N}_{1}}}{{{N}_{2}}}=\frac{3{{\rho }_{1}}}{{{\rho }_{2}}}\cdot \frac{{{M}_{2}}}{{{M}_{1}}}.\)

 

Узявши з таблиць значення \( \rho_{1}=10^{3}\) кг/м3, \( \rho_{2}=13,6 \cdot{10}^{3}\) кг/м3, \({{M}_{1}}=18\cdot{{10}^{-3}}\) кг/моль, і \({{M}_{2}}=201\cdot {{10}^{-3}}\)кг}/моль, одержимо:

$\frac{{{N}_{1}}}{{{N}_{2}}}\approx 2,5$

Таким чином, атомів у склянці з водою є істотно більше, ніж у склянці зі ртуттю. А от кількості молекул води Nв і ртуті Nрт є приблизно однакові:

\(\frac{{{N}_{в}}}{{{N}_{рт}}}=\frac{{{\rho }_{2}}}{{{\rho }_{1}}}\cdot \frac{{{M}_{1}}}{{{M}_{2}}}\approx 1,2.\)

Це пояснюється тим, що молекула води й атом ртуті мають близькі розміри (див. задачу (1.2)), тому їхні кількості в однаковому об'ємі теж мало відрізняються.

 

Задача 1.5

У посудині об'ємом V = 1 л міститься повітря з концентрацією молекул  n = 3,2·1025 м–3.

Визначити,

за  який час t можна було би її відкачати насосом, який міг би постійно викидати назовні мільярд молекул в секунду.

Дано:

V = 1 л
n = 3,2·1025 м-3

n1 = 109 c-1

t - ?

Розв'язання

 Час відкачування t = (N/n1),  де n1 – кількість молекул, що захоплюються насосом за 1 c, N – їхня початкова кількість у посудині. Позаяк N = nV, то

\(t=\frac{nV}{{{n}_{1}}}\)  ≈ 1 млн. років

Задача 1.6

Можна вважати, що повітря складається за масою з \( {c}_{1}\) = 75,5 % азоту N2\( {c}_{2}\) = 23,1 % кисню O2\( {c}_{3}\) = 1,3 % аргону Ar і \( {c}_{4}\) = 0,1 % вуглекислого газу CO2.

Визначити

молярну масу повітря М.

Дано:

\( {c}_{1}\) = 75,5 %
\( {c}_{2}\) = 23,1 %
\( {c}_{3}\) = 1,3 %
\( {c}_{4}\) = 0,1 %
M - ?

Розв’язання

Молярна маса, котра є мірою кількості речовини, визначається кількістю частинок, яка міститься в тілі, а не його масою чи якоюсь іншою величиною. Отже, 1 моль повітря – це така його кількість, у якій міститься сумарна кількість \({{N}_{0}}=6,02\cdot {{10}^{23}}\) молекул газів-компонент у відповідних пропорціях.

Нехай маса повітря дорівнює m. Тоді загальна кількість молекул у посудині

 

\( {N}=\frac{m}{M}{{N}_{0}},\)

(1)

де M – його молярна маса, N0 – стала Авогадро. Очевидно, що

 

\(N=N_{1}+N_{2}+N_{3}+N_{4}=\frac{m_{1}}{M_{1}}N_{0}+\frac{m_{2}}{M_{2}}N_{0}+\frac{m_{3}}{M_{3}}N_{0}+\frac{m_{4}}{M_{4}}N_{0}\).

(2)

Тут, відповідно, \( {{N}_{1}},\ {{N}_{2}},\ {{N}_{3}},\ {{N}_{4}}\) – кількість молекул, \( {{m}_{1}},\ {{m}_{2}},\ {{m}_{3}},\ {{m}_{4}}\) – маси, а \( {{M}_{1}},\ {{M}_{2}},\ {{M}_{3}},\ {{M}_{4}}\) –  молярні маси компонент. При масі суміші m маса і-ї компоненти mі визначається її концентрацією і складає mі = сіm. Тож

\( {{m}_{1}}={{c}_{1}}m,\ \ {{m}_{2}}={{c}_{2}}m,\ \ {{m}_{3}}={{c}_{3}}m,\ \ {{m}_{4}}={{c}_{4}}m. \)

Таким чином, з (2) маємо:

 

\( {N}=m\left(\frac{c_{1}}{M_{1}}+\frac{c_{2}}{M_{2}}+\frac{c_{3}}{M_{3}}+\frac{c_{4}}{M_{4}} \right){{N}_{0}}\\ \).

(3)

Прирівнявши праві частини виразів (1) і (3), знаходимо вирази

 

\( \frac{1}{M}=\frac{c_{1}}{M_{1}}+\frac{c_{2}}{M_{2}}+\frac{c_{3}}{M_{3}}+\frac{c_{4}}{M_{4}}\),

 

або

 

\( {M}={{\left( \frac{{{c}_{1}}}{{{M}_{1}}}+\frac{{{c}_{2}}}{{{M}_{2}}}+\frac{{{c}_{3}}}{{{M}_{3}}}+\frac{{{c}_{4}}}{{{M}_{4}}} \right)}^{-1}}.\)

 

Узявши з таблиць молярні маси M1 = 28 г/моль, M2 = 32 г/моль, M3 = 40 г/моль, M4 = 44 г/моль, після обчислень отримаємо:

M= 29 г/моль .

Слід сказати, що насправді повітря, крім зазначених, містить незначні кількості інших газів, таких як водень, гелій та ін. Тому в умові величину c4 свідомо округлено так, аби отриманий результат збігся з табличним значенням молярної маси повітря. Відзначимо також, що при виведенні  виразу (4а) кількість компоненту суміші та їхній газоподібний стан була не принциповими. Отже, можна записати наступну загальну формулу молярної маси суміші, що включає довільну кількість компонент:

\( \frac{1}{M}=\sum\frac{c_{i}}{M_{i}}\),           \(M=\left( \sum\frac{c_{i}}{M_{i}} \right)^{-1}\).

Задача 1.7

Визначити середньоквадратичну швидкість \( {{v}_{\text{кв}}}\):

А) молекули водню (H2) й атома аргону (Ar), що є компонентами повітря;

Б) мікроскопічної порошинки (SiO2) розміром d = 0,1 мкм, яка є зважена ("плаває") у повітрі.  Густина піску ρ = 2,5 г/см3, температура повітря t = 20 °С

Дано:

H2, Ar , SiO2
d = 0,1 мкм
ρ = 2,5 г/см3
t = 20 °С
vкв1vкв2, vкв3 - ?

Розв’язання

А) Середня квадратична швидкість молекул газу при заданій температурі визначається формулами (1.9). Визначивши за таблицею Менделєєва молярні маси молекулярного водню (H2M1 = 2·10–3 кг/моль і аргону (Ar)  M2 = 40·10–3 кг/моль і врахувавши температура повітря T = 293 K і  газову сталу R8,31 Дж/(моль·К), знаходимо:

\( {{v}_{1}}=\sqrt{\frac{3RT}{{{M}_{1}}}}=1910\ \text{м/с}, \)

\( {{v}_{2}}=\sqrt{\frac{3RT}{{{M}_{2}}}}=427\ \text{м/с}. \)

Б) Порошинці не дають падати молекули повітря, що "бомбардують" її з усіх боків і змушують здійснювати хаотичний броунівський рух. З цієї ж причині не падають на землю і самі молекули повітря. Так що рух порошинки має ту саму природу і властивості, що й тепловий рух молекул. Зокрема, кінетична енергія поступального (броунівського) руху порошинки визначається формулою(1.8), а середньоквадратична швидкість \( {{v}_{3}}\) –формулою (1.9):

 

\( {{v}_{3}}=\sqrt{\frac{3kT}{m}},\)

(1)

Маса порошинки \( {m=\rho V}\), де \( \rho \) – густина її речовини, V – об'єм. Форма порошинки точно не відома, тому її об'єм і масу можна тільки розумно оцінити, до прикладу, прийнявши за кубик з ребром d. Тоді

\( {m}=\rho {{d}^{3}},\)

і відповідно до формули (1)

vкв \(\sim \sqrt{\frac{3kT}{\rho {{d}^{3}}}}\)

Підставивши сюди задані значення \( {T},\ d,\ \rho \), а також k = 1,38·10–23 Дж/К, одержимо

vкв \(\sim \) 7 м/с.

 

Упадає в око те, що швидкість порошинки є дуже малою порівняно зі швидкостями молекул: \( ({{v}_{1}}/{{v}_{3}})\approx 3\cdot {{10}^{4}}\), \( ({{v}_{2}}/{{v}_{3}})\approx 6\cdot {{10}^{3}}\). Але нічого дивного в цьому немає, бо порошинка, попри те що є видима тільки  під мікроскопом, складається з \( {N}\cong 2,5\cdot {{10}^{7}}\) молекул. Тож її маса (інертність) є несумірно великою порівняно з масою молекули. Тому, обмінюючись при зіткненнях з молекулами повітря однаковими енергією та імпульсом, вона здобуває набагато меншу швидкість.

Задача 1.8

Температуру в кімнаті площею \( {S}=20\ м^{2}\) і висотою стелі h = 3 м підвищують від t1 = 15 °C до t2 = 25 °C при атмосферному тиску P = 100 кПа.

Визначити,

на скільки при цьому зміниться:

А)  кількість молекул повітря в кімнаті ΔN;

Б)  сумарна кінетична енергія їхнього теплового руху U.

 

Дано:

\( {S}\) = 20 м2
h = 3 м
t1 = 15 °C
t2 = 25 °C
P = 100 кПа
\( \Delta N \) - ?
\( \Delta{U}\) - ?

Розв’язання

А) Зміна кількості молекул повітря в кімнаті

\( \Delta N={{N}_{2}}-{{N}_{1}}=({{n}_{2}}-{{n}_{1}})Sh, \)

(1)

де n1, n2 – концентрації молекул при температурі t1 і t2 відповідно, Sh = V– об'єм повітря в кімнаті. Кімната не є "герметичною посудиною", тому при зміні температури тиск повітря в ній залишається сталим і дорівнює атмосферному. Тож, з формули (1.11) маємо:

\( {{n}_{2}}=\frac{P}{k{{T}_{2}}},\ \ \ \ \ \ \ \ {{n}_{1}}=\frac{P}{k{{T}_{1}}}.\)

Після підстановки цих значень у вираз (1) одержуємо відповідь:

\( \Delta N=\frac{PSh}{k}\left( \frac{1}{{{T}_{2}}}-\frac{1}{{{T}_{1}}} \right)\) –5·1025.

Знак "–" означає, що при нагріванні повітря молекули виходять з кімнати.

Б) Зміна сумарної кінетичної енергії теплового руху молекул повітря в кімнаті

\( \Delta U={{U}_{2}}-{{U}_{1}}={{N}_{2}}\left\langle {{E}_{2}} \right\rangle -{{N}_{1}}\left\langle {{E}_{1}} \right\rangle =V\left( n{}_{2}\left\langle {{E}_{2}} \right\rangle -{{n}_{1}}\left\langle {{E}_{1}} \right\rangle  \right), \)

 

де V – об'єм повітря, n1 і n2 – концентрації молекул, а \( \left\langle {{E}_{1}} \right\rangle \) і \( \left\langle {{E}_{2}} \right\rangle \) – середні кінетичні енергії молекули при початковій і при кінцевої температурах. Відповідно до основного рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу (1.10) можна записати \( {n}\left\langle E \right\rangle =3P/2 \). Підставивши цей вираз в рівняння (2) і врахувавши незмінність тиску, дістанемо

\( \Delta U=0. \)

Таким чином, при зміні температури в кімнаті енергія теплового руху молекул повітря не змінюється. Цей, можливо неочікуваний, результат легко пояснюється: при підвищенні температури повітря кінетична енергія однієї молекули збільшується рівно у стільки разів, у скільки зменшується їхня кількість у кімнаті.

 

Задача 1.9

Три балони ємністю V1 = 2 л, V2 = 3 л  і V3 = 5 л, які сполучено тонкими трубками з перекритими кранами, містять гази під тиском P1 = 100 кПа, P2 = 80 кПа і P3 = 40 кПа.

Визначити

тиск P, який установиться в системі, якщо відкрити крани.

Дано:

\( {V}_{1}={2}\) л
\( {V}_{2}={3}\) 
\( {V}_{3}=5\ {л} \)
\(P_{1}=100\ {кПа}\)
\(P_{2}=80\ {кПа}\)
\(P_{3}=40\ {кПа}\)
P - ?

Розв’язання

Після відкривання кранів утворюється суміш газів у посудині об'ємом

$V=\sum{{{V}_{i}}}$,

 

тиск якої за законом Дальтона (1.12)

$P=\sum{{{P}_{i}}^{\prime }}$.

 

У цьому виразі парціальні тиски компонент суміші ${{{P}'}_{i}}$ (див. п. 1.1), за рівнянням (1.11), визначаються температурою та їхніми концентраціями \( {{n}_{i}}^{\prime }\) в об'єднаному балоні, як

$P=\sum{{{n}_{i}}^{\prime }}kT$,

 

де

\( {{n}_{i}}^{\prime } \) = $\frac{{{N}_{i}}}{V}$ = $\frac{{{n}_{i}}{{V}_{i}}}{\sum{{{V}_{i}}}}$.

Отже, тиск у об'єднаному балоні

$P=\frac{\sum{{{n}_{i}}kT{{V}_{i}}}}{\sum{{{V}_{i}}}}$,

і, згідно з рівнянням (1.11),

 

$P=\frac{\sum{{{P}_{i}}{{V}_{i}}}}{\sum{{{V}_{i}}}}$.

 

Для заданої в умові кількості сполучених балонів розгорнута відповідь має вигляд:

\(P=\frac{{{P}_{1}}{{V}_{1}}+{{P}_{2}}{{V}_{2}}+{{P}_{3}}{{V}_{3}}}{{{V}_{1}}+{{V}_{2}}+{{V}_{3}}}\) = 64 кПа.


Задача 1.10

В одну половину відкачаного циліндра, що  розділений жорсткою напівпроникною перегородкою (мембраною), швидко впускають суміш газів, яка складається з однакових кількостей водню (М1 = 2 г/моль) та гелію (М2 = 4 г/моль) і має тиск P0 = 100 кПа.

Визначити

тиски P1 і P2 в обох половинах циліндра після припинення дифузії, якщо мембрана пропускає тільки водень, і температура в процесі лишається сталою.

Дано:

\( {{P}_{0}}={100}\) кПа
\( {{\nu }_{1}}={{\nu }_{2}}\)
 
\({{P}_{1}}\), \({{P}_{2}}\)- ?

Розв’язання

Рис. 11 схематично ілюструє початковий (а) і кінцевий (б) стан системи.

Позаяк кількості газів однакові, то їхні початкові концентрації n0 теж є однакові. Отже, згідно з рівнянням (1.11), і законом Дальтона (1.12) початковий тиск

${{P}_{0}}=2{{n}_{0}}kT\quad \Rightarrow \quad {{n}_{0}}=\frac{{{P}_{0}}}{2kT}$.

Після припинення дифузії водню крізь мембрану в лівій половині циліндра залишається суміш із усього гелію із парціальним тиском

PHe = $\frac{{{P}_{0}}}{2}$

та половини водню з концентрацією (n0/2) і парціальним тиском

   PH = $\frac{{{P}_{0}}}{4}$

Отже, повний тиск у лівій половині циліндра

P1 = PHe + PH = $\frac{3}{4}{{P}_{0}}$ = 75 кПа.

У правій половині

P2 = PH = $\frac{{{P}_{0}}}{4}$ = 25 кПа.

Задача 1.11

Два однакові балони з термостійкого матеріалу є сполучені тонкою трубкою і заповнені газом під тиском P0.

Визначити

максимальний тиск Pm, який теоретично можна одержати в системі, нагріваючи один балон і підтримуючи інший при сталій температурі.

Дано:

V1 = V2
\( {P}_{0}\) 
\( {P}_{m}\) - ?

Розв’язання

Нехай температура в першому балоні підтримується на заданому рівні T0, а в другому має якесь значення T > T0. Тоді, позаяк тиски  в сполучених балонах однакові за будь-яких умов, із рівняння (1.11) маємо:

\( {{n}_{1}}k{{T}_{0}}={{n}_{2}}kT \)    \( \Rightarrow \)     \( \frac{{{n}_{2}}}{{{n}_{1}}}=\frac{{{T}_{0}}}{T}. \)

(1)

 Отже, при підвищенні температури Т другого балона концентрація молекул у ньому буде зменшуватись, а в першому – відповідно збільшуватись, тобто газ перетікатиме з гарячого балона в холодний. Це пояснюється тим, що кількість молекул, які проходять по трубці за 1 с в той чи інший бік, є прямо пропорційна швидкості їхнього руху, котра зростає при нагріванні.

За умовою другий балон теоретично можна нагріти до гранично високої температури, тож із співвідношення (1) при Т → ∞  маємо n2 → 0. Це означає, що всі молекули з гарячого балона переходять у холодний і концентрація молекул та тиск у ньому подвоїться. Отже, теоретично можливий максимальний тиск у системі складає

Pmax = 2P0.

 

Задача 1.12

В одну частину розділеного рухомою непроникною перегородкою циліндра вміщено m1 = 2 г водню H2, а в іншу m2 = 32 г кисню O2 при температурі \(t\gt{100}^{\circ}\mathrm{C}\). Тиск у системі P0 = 100 кПа.

Визначити

тиск в циліндрі після того, як прибрали перегородку і встановилася початкова температура.

Дано:

H2, O2

\( {m}_{1}=\) 2 г 
\(t\gt{100}^{\circ}\mathrm{C}\)
P - ?

Розв’язання

З умови видно, що спочатку в циліндрі було по 1 моль кожного газу, тобто однакова кількість молекул

N1 = N2 = N0,

де N0 = 6,02·1023. Початкові об'єми газів теж однакові й дорівнюють половині об'єму циліндра:

V1 = V2 = V/2.

Після прибирання перегородки  відбувається реакція окислення водню при температурі \(t\gt{100}^{\circ}\mathrm{C}\):

2H2 + O2 = 2H2O,

(1)

результатом якої є утворення водяної пари. При цьому на утворення двох молекул води йде дві молекули водню, але тільки одна молекула кисню. Тому весь водень прореагує з половина кисню, і в циліндрі утвориться суміш водяної пари з киснем загальною кількістю молекул

\( {N}=\frac{3}{2}{{N}_{0}}. \)

Позначимо об'єм циліндра і кінцеву температуру суміші як V  і T. Тоді кінцевий тиск за формулою (1.11) складає:

 

\(P=\frac{3{{N}_{0}}k{{T}}}{2V},\)

(2)

За умовою задачі початкові температури й тиски газів, тож і концентрації молекул, є однакові:

\( {{n}_{1}}={{n}_{2}}\)       \( \Rightarrow \)        \( \frac{{{N}_{1}}}{{{V}_{1}}}=\frac{{{N}_{2}}}{{{V}_{2}}}. \)

Вище було встановлено, що N1 = N2 = N0, тому на підставі формули (1.11) можна записати

 

\( {{P}_{0}}=\frac{{{N}_{0}}}{(V/2)}k{{T}}\)       \( \Rightarrow  \) \( {{P}_{0}}=\frac{2{{N}_{0}}k{{T}}}{V}. \)

(3)

Порівнявши вирази (2) і (3), одержимо відповідь:

\( {P}=\frac{3}{4}{{P}_{0}}. \)

Задача 1.13. Визначити

тиск P, що його чинить на стінку пучок молекул водню з концентрацією n = 1023 1/м3 при  перпендикулярному падінні й пружному відбиванні від неї зі швидкістю $v$ = 1 км/с .

Дано:

n = 1023 1/м3

$v$ = 1 км/с

P-?

Розв’язання

При пружньому перпендикулярному зіткненні зі стінкою кожна молекула, що підлітає зі швидкістю $\vec{v}$ відскакує в зворотньому напрямку з такою самою швидкістю  ${\vec{v}}'$, змінюючи свій імпульс на величину $\Delta \vec{p}=m{\vec{v}}'-m\vec{v}=-2m\vec{v}$. Тож, позаяк за законами механіки сила, що діє на тіло, чисельно дорівнює зміні його імпульсу за одиницю часу, сила тиску F та тиск пучка молекул на стінку складають:

$F=2mvZ$,   $P=\frac{2mvZ}{S}$, (1)

де S – площа поперечного перерізу пучка і Z – кількість зіткнень молекул зі стінкою за одиницю часу.

Величину Z легко підрахувати, позаяк за час t зі стінкою стикаються всі молекули, що перебувають від неї на відстанях $l\le vt$. Тож $Z=nvS$, і

$P=2nm{{v}^{2}}$.

Відтак, підставивши вираз маси молекули (1.7) і врахувавши табличні константи, отримаємо відповідь:

$P=\frac{2nM{{v}^{2}}}{{{N}_{\text{A}}}}$ = 2 кПа

Рівняння стану ідеального газу

У задачах із молекулярної фізики є широко вживаними позасистемні одиниці такі, як (а.о.м.), (мм.рт.ст.) та (°С). Тому варто ще до початку розв'язування перевести числові дані в основні одиниці CІ, як, до прикладу, зроблено далі.

Задача 1.14.  У балоні об'ємом V = 1 л міститься m = 1,0 г невідомого окислу азоту NxOy  при температурі t = 27°C і тиску P = 32,8 кПа. Визначити  хімічну формулу газу, тобто значення x та y. Газова стала R = 8,31 Дж/(моль·К).

Задача 1.15. Балон із киснем при тиску P1 = 1 МПа і температурі t1 = 27 °C винесли надвір і підключили до газового пальника. Визначити, яку частину кисню η (%) було витрачено, якщо на кінець роботи тиск у балоні становив P2 = 600 кПа при температурі t2 = –23 °C.

Задача 1.16. Відкачану посудину об'ємом V = 0,5 л, що містила m = 1 г кристалічного йоду I2, нагріли до t = 1000°C, через що він випарувався і частково дисоціював на атоми. Визначити частку  молекул I2 , що дисоціювали, якщо в посудині встановився тиск P = 700 мм.рт.ст. Атомна маса йоду Ar = 127.

Задача 1.17. Відкачаний балон, який на \( \eta=0,1 \) об'єму заповнено водою, вміщають у термостат із температурою t = 300°C. Визначити, чи розірветься балон, якщо він витримує максимальний тиск P0 = 25 МПа.

Задача 1.18.  У балоні об'ємом V = 10 л міститься газова суміш гелію і неону загальною масою m = 36 г при тиску P = 106 Па і температура t = 28°C. Визначити масу гелію m1 і неону m2 в суміші.

Задача 1.19При електролізі (розкладанні молекул електричним струмом) із m = 1 кг води отримано V = 710 л кисню під тиском P = 105 Па. Визначити  температуру газу t°С.

Задача 1.20. У кожній частині закритого вертикального циліндра із рухомим масивним поршнем заходиться по ν = 1 моль повітря. Визначити, за якої температури T2 відношення об'ємів повітря дорівнюватиме η2 = 3, якщо при температури T1 = 320 K воно складає η1 = 4.

Задача 1.21. Два однакові балони, один із газом при тиску P1 = 1,0 атм і температурі t1= 27°C, а інший порожній, є сполучені трубкою з клапаном, який починає пропускати при різниці тисків у балонах ΔР ≥ 1,1 атм. Визначити  тиск P2 у спочатку порожньому балоні після нагрівання системи до температури t2 = 117°C.

Задача 1.22. Із рівняння Клапейрона визначити формулу густини газу \( \rho \) і обчислити її та масу  повітря (M = 29 г/моль) у кімнаті площею S = 20 м2 і висотою стелі h = 3 м при температурі t = 17 °C і атмосферному тиску P = 100 кПа.

Задача 1.23. По трубі поперечним перерізом S = 5 см2 тече вуглекислий газ при температурі T = 290 K і тиску P = 150 кПа. Визначити швидкість руху газу v, якщо за час t = 5 хв по трубі проходить m = 2 кг газу.

Задача 1.24. Із заданою кількістю газу \(\nu \) проводять процес, у якому тиск змінюється з температурою як $P=\alpha \sqrt{T}$, де \(\alpha \) – задана стала. Визначити залежність об'єму газу від тиску V(P) та показати її графік.

Задача 1.25. Повітряна куля починає підійматися при нагріванні повітря в ній до температури t = 60°C. Визначити внутрішній об'єм V оболонки кулі, якщо її маса разом з вантажем складає m = 300 кг, навколишня температура T0 = 290 K і атмосферний тиск P0 = 105 Па. Молярна маса повітря M = 29 г/моль.

Задача 1.26. При підвищенні температури в повітряної кульці на k = 10 % її об'єм збільшується на n = 1 %. Визначити, на яку частку η (%) збільшується при цьому тиск повітря в кульці.

Задача 1.27. Тиск і об'єм гелію (M = 4 г/моль) масою m = 20 г змінюються від P1 = 1,55 ГПа, V1 = 12 дм3 до P2 = 0,41 ГПа, V2 = 32 дм3 так, що графік процесу на діаграмі  (P,V) має вигляд відрізка   прямої. Визначити максимальну температуру газу.====================

Задача 1.14

У балоні об'ємом V = 1 л міститься m = 1 г невідомого окислу азоту NxOy  при температурі t = 27 °C і тиску P = 32,8 кПа. 

Визначити 

хімічну формулу газу, тобто значення x та y. Газова стала R = 8,31 Дж/(моль·К).

Дано:

 NxOy
V = 1 л = 10–3 м3
m = 1 г
T = t  + 273 = 300 K
P = 32,8 кПа = 3,28·104 Па
x, y - ?

Розв’язання

За числовими даними з рівняння Клапейрона (1.14) знаходимо молярну масу газу

\({M}=\frac{mRT}{PV}=76\cdot {{10}^{-3}}\) кг/моль,

і, знаючи його узагальнену формулу та відносні атомні маси  Нітрогену A1 = 14 і Оксигену A2 = 16, складаємо числове рівняння:

\( {{M}}=x{{A}_{1}}+y{{A}_{2}}\)     \( \Rightarrow\)     76 =14x+16y,  або

7x + 8y = 38.

За змістом це рівняння має тільки цілочисельні розв'язки, котрі легко визначаються підбором: якщо прийняти x = 1, то y = (38 – 7)/8, чого не може бути. А ось при x = 2 маємо y = (38 – 14)/8 = 3.

Отже, шукана формула окислу — N2O3.

Задача 1.15. Балон із киснем при тиску P1 = 1 МПа і температурі t1 = 27 °C винесли надвір і підключили до газового пальника. 

Визначити

яку частину кисню η (%) було витрачено, якщо на кінець роботи тиск у балоні становив P2 = 600 кПа при температурі t2 = –23 °C.

Дано:

 
P1 = 1 МПа = 106 Па
P2 = 600 кПа = 6·105  Па
T1 = 27 + 273 = 300 K
T2 = –23 +273 = 250 K
\( \eta \) - ?

Розв’язання

Частина використаного газу:

\( \eta=\frac{m_{1}-m_{2}}{m_{1}}=1-\frac{m_{2}}{m_{1}}, \) (1)

де m1 і m2 – початкова та кінцева маси кисню в балоні, котрі визначаються з рівнянь Клапейрона (1.14).  Отже:

\( \begin{align} P_{1}V=\frac{m_{1}}{M}RT_{1} \\ P_{2}V=\frac{m_{2}}{M}RT_{2} \\ \end{align}\)       \( \Rightarrow \)      \( \frac{P_{2}}{P_{1}}=\frac{m_{2}T_{2}}{m_{1}T_{1}}\)       \( \Rightarrow \)        \( \frac{m_{2}}{m_{1}}=\frac{P_{2}T_{1}}{P_{1}T_{1}}\).

Підставивши знайдене відношення (m1/m2) у вираз (1), одержимо відповідь:

\( \eta=1-\frac{P_{2}T_{1}}{P_{1}T_{2}}\) =  0,28, або \( \eta \)  = 28 %.

Задача 1.16

Відкачану посудину об'ємом V = 0,5 л, що містила m = 1 г кристалічного йоду I2, нагріли до t = 1000 °C, через що він випарувався і частково дисоціював на атоми.

Визначити

частку  молекул I2 , що дисоціювали, якщо в посудині встановився тиск P = 700 мм.рт.ст. Атомна маса йоду A = 127.

Дано:

 
m = 1 г
V = 0,5 л
A = 127
P1 = 700 мм.рт.ст.
 t1 = 1000 °C
\( \eta \) - ?

Розв’язання

З умови задачі випливає, що в посудині міститься газова суміш  молекулярного (I2) та атомарного йоду (I), тиск якої за законом Дальтона дорівнює сумі парціальних тисків компонент:

P = P1 + P2.

Величини P1, P2, згідно з рівнянням Клапейрона (1.14) визначається масами компонент, як

\( {{P}_{1}}=\frac{{{m}_{1}}}{{{M}_{1}}}\frac{RT}{V};\ \ {{P}_{2}}=\frac{{{m}_{2}}}{{{M}_{2}}}\frac{RT}{V}, \)

 

\( {P}=\left( \frac{{{m}_{1}}}{{{M}_{1}}}+\frac{{{m}_{2}}}{{{M}_{2}}} \right)\frac{RT}{V}. \)

(1)

Шукана величина η дорівнює відношенню кількості N1 та маси m1 дисоційованих молекул до їхніх  початкових значень Nm. Отже,

\( \frac{m_{1}}{m}=\eta \)       \( \Rightarrow \)       \( {m}_{1}=\eta{m}. \)

Відповідно, маса недисоційованих молекул

  m2 = mm1       \( \Rightarrow \)       \( {m}_{2}=(1-\eta )m. \)   
   

Підставляючи вирази m1 і m2 в рівняння (1) і враховуючи, що M2 = 2M1  (M1 = A·10–3 = 127·10–3 кг/моль – молярна маса атомарного йоду), одержуємо:

\( {P}=\frac{m}{M_{1}}\left(\eta+\frac{1-\eta}{2}\right)\frac{RT}{V} \),

звідки

\( \eta=\frac{2PV{{M}_{1}}}{mRT} \)–1.

Підставивши задані значення P, V, T  та табличні величини М1, М2 і R,  отримаємо числову відповідь:

\( \eta=12 \)%.

Задача 1.17. Відкачаний балон, який на \( \eta=0,1 \) об'єму заповнено водою, вміщають у термостат із температурою t = 300°C. Визначити, чи розірветься балон, якщо він витримує максимальний тиск P0 = 25 МПа.

Визначити,

чи розірветься балон, якщо він витримує максимальний тиск P0 = 25 МПа?

Дано:

\( \eta=0,1 \)
T = 300°C = 573 K
P0 = 25 МПа
P - ?

Розв’язання

Для відповіді на поставлене запитання необхідно визначити тиск P утвореної при нагріванні балона водяної пари та порівняти його з гранично допустимою величиною P0. Тож, позначивши об'єм балона як V0, згідно з рівнянням Клапейрона (1.14), запишемо:

 

\( {P}=\frac{mRT}{MV_{0}}\).

(1)

Відтак, виразивши масу m водяної пари через густину ρ та об'єм V = ηV0 як

$m=\rho \eta {{V}_{0}}$

і врахувавши молярну масу води M = 18·10–3 кг/моль, одержимо відповідь:

\( {P}=\frac{\eta\rho{RT}}{M} \) = 26,4 МПа.

Як бачимо, P > P0, тож  балон розірветься.

==============

Задача 1.18.

У балоні об'ємом V = 10 л міститься газова суміш гелію і неону загальною масою m = 36 г при тиску P = 106 Па і температура t = 28°C.

Визначити масу гелію m1 і неону m2 в суміші.

Дано:

 
V = 10 л
m = 36 г
P = 106 Па
t = 28°C
m1, m2  - ?

Розв’язання

Відповідно до закону Дальтона (1.12)

P = P1 + P2,

де P – заданий тиск суміші, P1 і P2 – парціальні тиски гелію та неону, відповідно.

За рівнянням Клапейрона (1.14)

\( {P}_{1}=\frac{m_{1}}{M_{1}}RT, \)   \( {P}_{2}=\frac{m_{2}}{M_{2}}RT, \)

тож для суміші:

 

\( {PV}=\left( \frac{{{m}_{1}}}{{{M}_{1}}}+\frac{{{m}_{2}}}{{{M}_{2}}} \right)RT, \)

(1)

Позаяк маса суміші є задана, масу якоїсь із компонент в рівнянні (1) можна виразити через масу іншої, приміром,

m2 = mm1.

(2)

Підставивши цей вираз у рівняння (1), отримаємо:

 

\( {PV}=\left( \frac{{{m}_{1}}}{{{M}_{1}}}+\frac{m-{{m}_{1}}}{{{M}_{2}}} \right)RT \),

 

і  після нескладних перетворень

\( {{m}_{1}}=\left( \frac{PV}{RT}-\frac{m}{{{M}_{2}}} \right)\cdot \frac{{{M}_{1}}{{M}_{2}}}{{{M}_{2}}-{{M}_{1}}}. \)

Відтак, урахувавши молярні маси гелію M1 = 4 г/моль і неону  M2 = 20 г/моль, після обчислень дістанемо

m1  =  11 г

і за співвідношенням (2)

m2  =  25 г.

 

Задача 1.19

При електролізі (розкладанні молекул електричним струмом) із m = 1 кг води отримано V = 710 л кисню під тиском P = 105 Па. 

Визначити 

температуру газу t°С.

Дано:

 
m = 1 кг
V = 710 л
P = 105 Па
t  - ?

Розв’язання

За рівнянням Клапейрона (1.13) можна записати:

\( T=\frac{PV}{\nu_{1}R}, \)

(1)

де \( {{\nu }_{1}}\) – кількість кисню, що утворився. При розкладанні однієї молекули H2O утворюється один атом кисню, тобто "половина молекули" O2. Таким чином, кількість кисню \( {{\nu }_{1}}\), що утворився, дорівнює половині кількості води \( \nu \), що прореагувала:

 

${{\nu }_{1}}=\frac{\nu }{2}$ = $\frac{m}{2M}$,

(2)

де m – маса води, M = 18·10-3 кг/моль – її молярна маса. Підставивши вираз (2) в (1), одержимо відповідь:

\( {T}=\frac{2MPV}{mR}=308 \) K  = 35 °C.

  

Задача 1.20

У кожній частині закритого вертикального циліндра із рухомим масивним поршнем заходиться по ν = 1 моль повітря.

Визначити,

за якої температури T2 відношення об'ємів повітря дорівнюватиме η2 = 3, якщо при температури T1 = 320 K воно складає η1 = 4.

Дано:

T1 = 320 K
η1 =4 
η2 = 3
T2 - ?

Розв’язання

 Положення поршня та сили тяжіння та тиску повітря, що діють на нього, показано на рис. 21: а) при температурі T1 і б) при шуканій температурі T2

У кожному випадку вага поршня при рівновазі компенсується різницею сил тиску повітря  F = PS (S – площа поршня) по обидва боки. Отже,

\({{F}_{1}}-{{F}_{2}}={{{F}'}_{1}}-{{{F}'}_{2}}\quad \Rightarrow \quad {{P}_{1}}-{{P}_{2}}={{{P}'}_{1}}-{{{P}'}_{2}}\)

(1)

Виразивши в цьому співвідношенні тиски через температуру та об'єм за рівнянням Клапейрона (1.13) і  врахувавши, що ${{V}_{2}}=\eta {{V}_{1}}$ і \({{{V}'}_{2}}={\eta }'{{{V}'}_{1}}\), після елементарних викладок отримаємо:

 

$\frac{T}{{{V}_{1}}}\left( 1-\frac{1}{\eta } \right)=\frac{{{T}'}}{{{V}_{1}}^{\prime }}\left( 1-\frac{1}{{{\eta }'}} \right)\quad \Rightarrow \quad \frac{{{V}_{1}}^{\prime }}{{{V}_{1}}}=\frac{{{T}'}}{T}\cdot \frac{{\eta }'\left( \eta -1 \right)}{\eta \left( {\eta }'-1 \right)}$.

 

Звідси

 

${T}'=T\cdot \frac{{\eta }'\left( \eta -1 \right)}{\eta \left( {\eta }'-1 \right)}\cdot \frac{{{V}_{1}}^{\prime }}{{{V}_{1}}}$.

(2)

Залишається визначити величину $\left( {{V}_{1}}^{\prime }/{{V}_{1}} \right)$, що легко зробити, позаяк сумарний об'єм повітря в циліндрі не змінюється:

\( {V}_{1}+{V}_{2}=V'_{1}+V_{2}^{\prime }\)     \( \Rightarrow  \)     \({{V}_{1}}\left( \eta +1 \right)={{V}_{1}}^{\prime }\left( {\eta }'+1 \right)\)      \( \Rightarrow  \) $\frac{{{V}_{1}}^{\prime }}{{{V}_{1}}}=\frac{\eta +1}{{\eta }'+1}$.

Відтак підставимо цей результат вираз (2) і отримуємо відповідь задачі:

${T}'=T\cdot \frac{{\eta }'\left( {{\eta }^{2}}-1 \right)}{\eta \left( {{{{\eta }'}}^{2}}-1 \right)}=450\ \text{K}$

 

Задача 1.21

Два однакові балони, один із газом при тиску P1 = 1,0 атм і температурі t1= 27°C, а інший порожній, є сполучені трубкою з клапаном, який починає пропускати при різниці тисків у балонах ΔР ≥ 1,1 атм. Визначити 

тиск P2 у спочатку порожньому балоні після нагрівання системи до температури t2 = 117°C.

Дано:

t1 = 27°C
P = 1,00 атм
\( \Delta{P}\ge 1,10 \) атм

t2 = 117 °C

P2 - ?

Розв’язання

Тиск газу в закритій посудині є прямо пропорційний температурі (рівняння (1.18)). При цьому за умовою температура збільшується в 1,3 раза (від 300 K  до 390 K), а граничний тиск, який витримує клапан, є більший за початковий тільки в 1,1 раза. Тож при підвищенні температури клапан у якийсь момент відкриється, і газ буде перетікати, аж поки в балонах не встановиться критична різниця тисків \( \Delta{P}\). Отже, кінцеві тиски в балонах співвідносяться, як

 

\({P}_{2}={P}_{1}-\Delta{P}\)

(1)

Очевидним є й зв'язок між кількостями газу – початковою в першому ν та кінцевими в першому й другому ν1, ν2, відповідно:

\( \nu ={{\nu }_{1}}+{{\nu }_{2}}.\)

 

Тож, визначивши ці величини через параметри стану газу за рівнянням Клапейрона (1.13) і врахувавши співвідношення (1), дістанемо:

$\frac{P}{{{T}_{1}}}=\frac{2{{P}_{2}}+\Delta P}{{{T}_{2}}}$,

 

і після нескладних перетворень – відповідь задачі:

\( {{P}_{2}}=\frac{1}{2}\left( P\frac{{{T}_{2}}}{{{T}_{1}}}-\Delta P \right)=\frac{P}{2}\left( \frac{{{T}_{2}}}{{{T}_{1}}}-\frac{\Delta P}{P} \right)  \) = 0,1 атм.

(Примітка. Доданок ΔP/P в дужках є безрозмірним, тож при обчисленнях не потрібно переводити тиски в Па).

Задача 1.22.

Із рівняння Клапейрона визначити формулу густини газу \( \rho \) і обчислити її та масу  повітря (M = 29 г/моль) у кімнаті площею S = 20 м2 і висотою стелі h = 3 м при температурі t = 17 °C і атмосферному тиску P = 100 кПа.

Дано:

S = 20 м2 
h = 3 м
T = 17 °С
P = 100 кПа
M = 29 г/моль
\( \rho \)m - ?

Розв’язання

Густина ρ = (m/V), отже, згідно з рівнянням Клапейрона (1.14), вона визначається формулою:

 \(\rho=\frac{PM}{RT}\)

і за даними задачі для повітря 

ρ = 1,2кг/м3.

Тож маса повітря в кімнаті

\( {m}=\rho V=\rho Sh=72 \) кг.

Справляє враження, що, здавалося б "невагоме", повітря навіть у невеликій кімнаті має значну масу. Але, як мовиться, все пізнається в порівнянні – маса води в басейні таких самих розмірів становить 60 т !

=====

Задача 1.23.===

По трубі поперечним перерізом S = 5 см2 тече вуглекислий газ при температурі T = 290 K  і тиску P = 150 кПа.

Визначити швидкість руху газу v, якщо за час t = 5 хв по трубі проходить m = 2 кг газу.

Дано:

CO2
S = 5 см= 5·10-4 м2
T = 290 K
P = 150 кПа = 1,5·105 Па
t = 5 хв = 300 с
m = 2 кг
\( {v}\) - ?

Розв’язання

 Виділимо в трубі подумки ділянку  певної довжини l, яка вміщує масу газу m, рис. 24. При швидкості руху v весь цей газ пройде крізь передній край ділянки за час t = (l/v). Отож довжина ділянки та  об'єм газу в ній складають l = vt і V = lS = Svt. Відтак, підставивши цей вираз у рівняння Клапейрона (1.14), знайдемо відповідь:

\( {PSvt}=\frac{m}{M}RT \)       \( \Rightarrow \)       \( {v}=\frac{mRT}{tPSM}. \)

Молярна маса вуглекислого газу (CO2) M = 44·10 –3 кг/моль, тож числова відповідь

\( {v}\approx{5}\) м/с.

====

Задача 1.24.

Із заданою кількістю газу \(\nu \) проводять процес, у якому тиск змінюється з температурою як \(P=\alpha {{T}^{1/2}}\), де \(\alpha \) – задана стала. 

Визначити

залежність об'єму газу від тиску V(P) та показати її графік.

Дано:

\(\nu \) = const
\(P=\alpha {{T}^{1/2}}\)
\(P_{2}/P_{1}=k\)
k = 2
V(Р) - ?; V2/V - ?

Розв’язання

Шукану залежність об'єму газу від тиску V(P) отримаємо з рівняння Клапейрона (1.13), виразивши в ньому температуру T через тиск P , відповідно до умови задачі:

$PV=\nu R\cdot {{\left( {P}/{\alpha }\; \right)}^{2}}\quad \Rightarrow \quad V=\beta P,\quad \beta =\left( {\nu R}/{{{\alpha }^{2}}}\; \right)$

Графік V(P) показано на рис. 25-1.

Отже, виходить, що при стисненні газ розширюється. Але цей "парадокс" є удаваним, бо стиснення (збільшення тиску) забезпечується не рухом поршня, а нагріванням газу.

 =====

Задача 1.25.

Повітряна куля починає підійматися при нагріванні повітря в ній до температури  t = 60 °C.  

Визначити 

об'єм V оболонки кулі, якщо її маса разом з вантажем складає m = 300 кг, навколишня температура T0 = 290 K і атмосферний тиск P0 = 105 Па. Молярна маса повітря M = 29 г/моль.

Дано:

t = 60°C
m = 300 кг
T0 = 290 K
P0 = 105 Па
M = 29 г/моль
\( {V}\)  - ?

Розв’язання

Підйом кулі почнеться, коли виштовхувальна сила FA навколишнього повітря зрівноважить силу тяжіння FT  (рис. 26), величина котрої

FT = mg + ρVg,

 

де m – маса оболонки кулі з вантажем,  ρVg маса повітря всередині при густині ρ і об'ємі оболонки V. Відповідно, виштовхувальна сила дорівнює вазі навколишнього повітря в об'ємі  оболонки (закон Архімеда), котре має густину ρ0 :

 

FА = ρ0Vg.

 

Отже, умовою підйому кулі є рівність:

\({{\rho }_{0}}Vg=mg+\rho Vg\)

з якої для шуканого об'єму оболонки виходить формула

 

\(V=\frac{m}{{{\rho }_{0}}-\rho }.\)

(1)

Густини повітря за рівнянням Клапейрона (1.14) визначаються, як

\(\rho =\frac{{{P}_{0}}M}{RT}\)   і   ${{\rho }_{0}}=\frac{{{P}_{0}}M}{R{{T}_{0}}}$.

Тож, підставивши ці вирази у формулу (1), дістанемо відповідь задачі:

\(V=\frac{mR{{T}_{0}}T}{{{P}_{0}}M(T-{{T}_{0}})}\approx 1930\) м3.

====

Задача 1.26.

При підвищенні температури в повітряної кульці на k = 10 % її об'єм збільшується на n = 1 %.

Визначити,

на яку частку η (%) збільшується при цьому тиск повітря в кульці.

Дано:

k = 10 %
n = 1 %
\(\eta\) - ?

Розв’язання

Зміна параметрів стану повітря в кульці відбувається при незмінній кількості, тож, згідно з рівнянням Клапейрона (1.14), параметри початкового (P1, V1, T1) та  кінцевого (P2, V2, T2) стану пов'язані співвідношенням:

 

\(\frac{{{P}_{1}}{{V}_{1}}}{{{T}_{1}}}=\frac{{{P}_{2}}{{V}_{2}}}{{{T}_{2}}}.\)

(1)

При цьому за умовою задачі

 

\(\begin{align} & {{V}_{2}}={{V}_{1}}+\Delta V={{V}_{1}}+n{{V}_{1}}=V(1+n), \\ & {{T}_{2}}={{T}_{1}}+\Delta  T={{T}_{1}}+n{{T}_{1}}=T(1+k). \\\end{align}\)

(2)

По аналогії те саме можна записати й для тисків :

 

\({P}_{2}={P}_{1}+\Delta P={P}_{1}+\eta{P}_{1}=P(1+\eta).\)

(3)

Підставивши вирази (2), (3) у співвідношення (1), одержуємо відповідь:

\(\frac{{{P}_{1}}{{V}_{1}}}{{{T}_{1}}}=\frac{{{P}_{1}}(1+\eta){{V}_{1}}(1+n)}{{{T}_{1}}(1+k)}\)      \( \Rightarrow \)      \( 1+\eta=\frac{1+k}{1+n}\)      \(\Rightarrow \)      \(\eta=\frac{1+k}{1+n}-1.\)

Обчислення дають

\(\eta=0,089=8,9\) %.

Задача 1.27. Тиск і об'єм гелію (M = 4 г/моль) масою m = 20 г змінюються від P1 = 1,55 ГПа, V1 = 12 дм3 до P2 = 0,41 ГПа, V2 = 32 дм3 так, що графік процесу на діаграмі  (P,V) має вигляд відрізка прямої.

Визначити

максимальну температуру газу.

Дано:

M = 4 г/моль

m = 20 г

P1 = 1,55 ГПа

V1 = 12 дм3

P2 = 0,41 ГПа

V2 = 32 дм3

Tm - ?


Розв’язання

На рис. 1.27зробитипоказано графік заданої в умові залежності P(V), згідно з яким 

$P={{P}_{0}}-\alpha V$ ,

(1)

 де

$\alpha =\frac{{{P}_{1}}-{{P}_{2}}}{{{V}_{2}}-{{V}_{1}}}$.

(2)

Підставивши вираз (1) у рівняння Клапейрона (1.14), наступну залежність температури газу від об'єму:

$T=\frac{M}{mR}\left( {{P}_{0}}V-\alpha {{V}^{2}} \right)$.

Її графіком є відрізок параболи, розташований між точками  V = 0 і V = V0. Отже, максимум температури газу в заданому процесі спостерігається при V = (V0/2), P = (P0/2) і, згідно з (1.14), складає

${{T}_{max}}=\frac{M}{4mR}{{P}_{0}}{{V}_{0}}$.

(3)

Величини V0, P0 легко знаходяться з рис. 1.27 через коефіцієнт α:

$\frac{{{P}_{0}}-{{P}_{1}}}{{{V}_{1}}}=\frac{{{P}_{1}}-{{P}_{2}}}{{{V}_{2}}-{{V}_{1}}}\quad \Rightarrow \quad {{P}_{0}}=\frac{{{P}_{1}}{{V}_{2}}-{{P}_{2}}{{V}_{1}}}{{{V}_{2}}-{{V}_{1}}}$,

$\frac{{{P}_{2}}}{{{V}_{0}}-{{V}_{2}}}=\frac{{{P}_{1}}-{{P}_{2}}}{{{V}_{2}}-{{V}_{1}}}\quad \Rightarrow \quad {{V}_{0}}=\frac{{{P}_{1}}{{V}_{2}}-{{P}_{2}}{{V}_{1}}}{{{P}_{1}}-{{P}_{2}}_{1}}$.

Відтак, підставивши ці значення у вираз (3), отримаємо загальну відповідь:

${{T}_{max}}=\frac{M}{4nR}\cdot \frac{{{\left( {{P}_{1}}{{V}_{2}}-{{P}_{2}}{{V}_{1}} \right)}^{2}}}{\left( {{P}_{1}}-{{P}_{2}} \right)\left( {{V}_{2}}-{{V}_{1}} \right)}$,

або після обчислень

Тmax = 417 К = 144°С.

Ізопроцеси

У наведених прикладах по умовчанню прийнято, що всі гази є ідеальні, поршні  невагомі (якщо не вказано інше), тертя відсутнє й g = 10 м/с2.

Задача 1.28. При ізотермічному стисканні ν = 1 моль газу на ΔP =300 кПа його об'єм змінюється від V1 = 10 л до V2 = 4 л. Визначити температуру газу С.

Задача 1.29. Повітря у відкритому вертикальному циліндрі під рухомим поршнем нагрівають від температури t1= 7°С до t2= 63°С. Атмосферний тиск P = 760 мм.рт.ст., площа основи циліндра S = 100 см2. Визначити: 1. Відстань h, на яку переміститься поршень, якщо спочатку він перебував на відстані l = 30 см від основи циліндра. 2. Масу гирі m, яку треба покласти на поршень, аби повернути його в початкове положення при незмінній температурі повітря. 

 Задача 1.30. Показати, як зміниться ізотерма (графік залежності P(V) при T = const), якщо: а) при незмінній масі m відомого газу підвищити його температуру T; б) при  незмінній температурі відомого газу збільшити його масу m; в) при тих самих масі m та температурі T провести процес із газом більшої молярної маси M.

Задача 1.31. Із газом в циліндрі під рухомим поршнем проводять комбінований процес 1→2→3, в якому він спочатку (ділянка 1→2) нагрівається, а потім повертається до вихідної температури. За заданою залежністю тиску газу від температури якісно проаналізувати зміну об'єму газу з температурою V(T) і визначити відношення початкового та кінцевого об'ємів (V1/V3), якщо відповідне відношення тисків складає (P1/P3) = 2.

Задача 1.32. Із заданою кількістю газу проводять замкнений процес, у якому графік залежності P(V) має вигляд кола. Проаналізувати зміну температури газу в цьому процесі та позначити на графіку точки, що відповідають найнижчій Tmin і найвищій Tmax температурі газу..

Задача 1.33. Із незмінною кількістю газу проведено заданий цикл 123 41, в якому  на ділянках 23 і 41 температура не змінюється. Визначити об'єм газу V в станах 2 і 4, якщо об'єми V1 і V3 задано.

Задача 1.28. При ізотермічному стисканні ν = 1 моль газу на ΔP =300 кПа його об'єм змінюється від V1 = 10 л до V2 = 4 л.

Визначити

температуру газу С.

Дано:

ν = 1 моль

V1 = 10 л

V2 = 4 л

ΔP =300 кПа

t - ?

Розв'язання

Якщо позначити початковий тиск газу як P1, а кінцевий – як P2, то

P2 = P1 + ΔP.

Тож за законом Бойля-Маріотта (1.16б)

${{P}_{1}}{{V}_{1}}=\left( {{P}_{1}}+\Delta P \right){{V}_{2}}\quad \Rightarrow \quad {{P}_{1}}=\frac{{{V}_{2}}\Delta P}{{{V}_{1}}-{{V}_{2}}}$.

Відтак підставимо цей вираз у рівняння Клапейрона (1.13) і одержимо відповідь:

$T=\frac{\Delta P{{V}_{1}}{{V}_{2}}}{\nu R\left( {{V}_{1}}-{{V}_{2}} \right)}$ ≈ 241 К $\Rightarrow $ t = –32°С.

Задача 1.29. Повітря у відкритому вертикальному циліндрі під рухомим поршнем нагрівають від  температури t1= 7°С до t2= 63°С. Атмосферний тиск P = 760 мм.рт.ст., площа основи циліндра S = 100 см2.

Визначити:

1. Відстань h, на яку переміститься поршень, якщо спочатку він перебував на відстані l = 30 см від основи циліндра.

2. Масу гирі m, яку треба покласти на поршень, аби повернути його в початкове положення при незмінній температурі повітря.

Дано:

t1= 7°С

t2= 63°С

P = 760 мм.рт.ст.

S = 100 см2

l = 30 см

h - ?, m -?

Розв'язання

1. З умови зрозуміло, що нагрівання повітря відбувається при сталому тиску P. Тому, відповідно до закону Гей-Люссака (1.17),

$\frac{{{V}_{2}}}{{{V}_{1}}}=\frac{{{T}_{2}}}{{{T}_{1}}}\quad \Rightarrow \quad \frac{{{l}_{2}}}{{{l}_{1}}}=\frac{{{T}_{2}}}{{{T}_{1}}}$,

 

де V1, V2 – початковий і кінцевий об'єми повітря, і відстані l1 = l, l2 = l + h. Отже,

$\frac{l+h}{l}=\frac{{{T}_{2}}}{{{T}_{1}}}\quad \Rightarrow \quad h=l\left( \frac{{{T}_{2}}}{{{T}_{1}}}-1 \right)=6\text{см}\text{.}$

 

2. Покладена гиря створює додатковий тиск на поршень P′ = (mg/S), через що повітря  ізотермічно стискається від тиску P і об'єму (l + h)S  до  (P1 +P) і (l S), відповідно.. Тож за законом Бойля-Маріотта (7.15),

${{P}}\left( {{l}}+h \right)=\left( {{P}}+\frac{mg}{S} \right){{l}}\quad \Rightarrow \quad m=\frac{{{P}}S}{g}\cdot \frac{h}{{{l}}}$  = 20 кг.м.====


 

Задача 1.30

Показати,

як зміниться графік залежності P(V) при T = const (ізотерма),  якщо: а) при незмінній масі m заданого газу підвищити його температуру T; б) при  незмінній температурі T заданого газу збільшити його масу m; в) при тих самих масі m та температурі T провести процес із газом більшої молярної маси M.

Розв’язання

В ізотермічному процесі (ν = const, T = const) залежність P(V) між тиском і об'ємом газу визначається рівнянням (1.16):

\( P=\frac{a}{V},\)

де a = (mRT/M) = const. Отже, ізотерма має форму гіпербол, положення котрої відносно координатних осей визначається коефіцієнтом a: чим він більший, тим вище розташовується графік P(V). Це схематично показано на рис. 28-2виправити кольори на в), перенести 1.29-1 в САМ де в кожному випадку зеленим кольором зображено вихідну ізотерму, а синім – ізотерму при зміненому відповідному параметрі стану газу.

 

Задача 1.31

Із газом в циліндрі під рухомим поршнем проводять комбінований процес 1→2→3, в якому він спочатку (ділянка 1→2) нагрівається, а потім повертається до вихідної температури, рис. 30. Якісно проаналізувати зміну об'єму газу з температурою та

визначити

відношення початкового й кінцевого об'ємів (V1/V3), якщо відповідне відношення тисків складає (P1/P3) = 2.

Дано:

(P1/P3) = 2

(V1/V3) -?

Розв’язання

Із умови (рис. 1.30) зрозуміло, що на кожній з ділянок заданого процесу об'єм газу неперервно змінюється. Тому для встановлення кількісного зв'язку між об'ємом і температурою слід було би спочатку на основі аналізу графіка рис. 1.31 записати математичний вираз залежності P(T), а потім, підставивши його врівняння (1.13), визначити та дослідити залежність V(T).

Але відповідь можна отримати простіше методом "ізоперетинів", котрий ґрунтується на об'єднаному газовому законі (1.15). А саме.  Якщо графіки для якоїсь пари параметрів у двох процесах із однаковою кількістю газу перетинаються, то в точці перетину збігаються значення й прихованого третього параметра. Тож, якщо "розсікти" заданий графік P(T) сімейством ізохор, як на рис. 1.31-1, то в напрямку а-е їхні кутові коефіцієнти зменшуються. Це означає, що на ділянці 1→2 об'єм газу  весь  час збільшуються, а на ділянці 2→3, відповідно, зменшується. При цьому, позаяк за умовою Т1 = Т3 і (P1/P3) = 2, шукане відношення об'ємів складає

$\frac{{{V}_{1}}}{{{V}_{2}}}=\frac{1}{2}$.


 

Задача 1.32. Із заданою кількістю газу проводять замкнений процес, у якому графік залежності P(V) має вигляд кола (рис. 1.32). Проаналізувати зміну температури в цьому процесі та

позначити на графіку точки,

що відповідають найнижчі1 Tmin і найвищій Tmax температурі газу.

Розв’язання

Ця задача розв'язується аналогічно до попередньої. Розсічемо графік заданого процесу сімейством ізотерм (a - d) так, аби крайні дотикалися до кола, як показано на рис. 31-1. ("2" поставити на місце)Тоді, як випливає із закону Бойля-Маріотта (1.16), точки дотику відповідають мінімальній (1) та максимальній (2) температурі. Тож  на ділянці 1→2 газ нагрівається, а на ділянці 2→3 охолоджується.

Задача 1.33. Із незмінною кількістю газу проведено заданий цикл 123 41 (рис. 38) перенести з 07_2 зад 7.38, в якому  на ділянках 23 і 41 температура не змінюється.

Визначити

об'єм газу V в станах 2 і 4, якщо величини V1 і V3 задано.

Дано:

V1 ,V3

V -?

Розв’язання

Згідно з умовою ,

$\frac{{{P}_{1}}}{{{P}_{2}}}=\frac{{{V}_{1}}}{V}\quad \Rightarrow \quad {{P}_{1}}V={{P}_{2}}{{V}_{1}}$,

(1)

$\frac{{{P}_{4}}}{{{P}_{3}}}=\frac{V}{{{V}_{3}}}\quad \Rightarrow \quad {{P}_{3}}V={{P}_{4}}{{V}_{3}}$.

(2)

А за законом Бойля-Маріотта (1.16б)

${{P}_{4}}V={{P}_{1}}{{V}_{1}}$,

(3)

${{P}_{2}}V={{P}_{3}}{{V}_{3}}$.

(4)

Відтак, перемноживши ліві й праві частини рівнянь (1)-(4) та скоротивши тиски, дістанемо:

${{V}^{4}}={{\left( {{V}_{1}}{{V}_{3}} \right)}^{2}}\quad \Rightarrow \quad V=\sqrt{{{V}_{1}}{{V}_{3}}}$.

 

+

1.3. Задачі для самостійної роботи

В умовах задач по умовчанню всі гази вважаються ідеальними, а під енергією молекули розуміють середню кінетичну енергію поступального руху, котра визначається формулами (1.8) і (1.8а). Крім того,  при розрахунках не слід забувати, що у формулах фігурує абсолютна температура (К), а в текстах вона зазвичай задається в °С.

Запропоновані задачі розподілено по темах:

Характеристики та тепловий рух молекул

Рівняння стану ідеального газу

Ізопроцеси

 

Характеристики молекул

 Визначаючи характеристик атомів і молекул, звертайте увагу на порядки величин. Так ви краще відчуєте масштаби мікросвіту та з вчасно виявите грубу похибку в обчисленнях.

При розрахунках слід пам'ятати, що в умовах задач маси атомів і молекул зазвичай задаються в а.о.м., тоді як при обчисленнях вони мають виражатися в натуральних мірах (кілограм, грам, тощо).

1.34.

Обчислити масу однієї молекули озону (O3), вуглекислого газу (CО2) і метану (CH4). [8,0·10–26 кг; 7,3·10–26 кг; 2,7·10–26 кг].

1.35.

Обчислити кількість молекул, що містяться в 1 мл води. Визначити масу й оцінити розмір однієї молекули. [3,3·1022; 3·10–26 кг; 3·10–10 м].

1.36.

За  10 діб зі склянки випарувалося  100 мл води. Скільки молекул у середньому випаровувалося за 1 с? [4·1018].

1.37.

Визначити концентрацію молекул (1/см3) при температурі 17°С  у посудині, відкачаній до глибокого вакууму з тиском повітря 10–8 Па. [2,5·106 1/см3]

1.38.

При температурі 10°С енергія молекул одного моля газу складає 3,5 кДж. Визначити середню енергію однієї молекули при температурі 100°С. [5,8·10–20 Дж].

1.39.

Визначити температуру газу, якщо середня кінетична енергія однієї його молекули складає 2,6·10–20 Дж. [983°С].

1.40.

Визначити середню квадратичну швидкість броунівського руху крапельки води радіусом 1 мкм, яка є зважена ("плаває") в повітрі при температурі 17°С. [1,7 мм/с]

1.41.

Визначити, як зміниться тиск газу при збільшенні його об'єму та середньої кінетичної енергії однієї молекули в 2 рази? [Не зміниться].

1.42.

В кімнаті об'ємом 60 м3 розприскали 100 мг парфуму з відносною молекулярною масою 106. Визначити кількість його молекул в 1 л повітря. [2·1016]

1.43.

 В озеро площею 100 км2 і середньою глибиною 20 м, кинули крупинку харчової солі NaCl масою 10 мг. Уявивши, що її компоненти рівномірно розподілилися по всьому об'єму озера, визначити їхню кількість у склянці взятої з нього води об'ємом 200 мл. [2·107].

Рівняння стану ідеального газу

Рівень А

1.44.

Обчислити об'єм одного моля газу за нормальних умов (0°С, 760 мм.рт.ст). [22,4 л]

1.45.

Визначити кількість молекул повітря в колбі об'ємом 0,5 дм3 за нормальних умов. [1,33·1022]

1.46.

14 г азоту в балоні об'ємом 10 л створюють тиск 125 кПа. Визначити температуру газу. [27°С]

1.47.

Який об'єм займають 11 г вуглекислого газу за нормальних умов? [5,6 л]

1.48.

Газ масою 14 г міститься в балоні об'ємом 0,5 л при температурі 127°С і тиску 125 кПа. Визначити молярну масу газу. [2 г/моль]

1.49.

Знайти температуру кисню, що при тиску 0,2 МПа має густину 1,2 кг/м3. [369°С]

1.50.

В балоні об'ємом 110 л міститься 8 г водню і 14 г азоту. Визначити тиск суміші на стінки балона при температурі 27°С. [100 кПа]

1.51.

Визначити, на скільки відрізняється маса повітря в приміщенні об'єм 50 м3 при атмосферному тиску 100 кПа взимку за температури 0°С та влітку при 40°С . Молярна маса повітря 29 г/моль. [8,2 кг]

1.52.

При температурі  15°С водень має тиск 135 кПа і займає об'єм 2 л. Газ стисли до об'єму  1,5 л і нагріли до температури 30°С. Визначити кінцевий тиск газу. [190 кПа]

Рівень Б

1.53.

Через витік водню з балона місткістю 10 л, при нагріванні від 7°С  до 17°С тиск газу лишився незмінним і рівним 5 МПа. Скільки молекул вийшло з балона за цей час? [4,46·1023]

1.54.

Після випускання деякої кількості газу тиск у балоні впав на 40%, а температура знизилася на 10 К. Яка частину газу було випущено? [1/3]

1.55.

В балоні об'ємом 10 л міститься повітря за нормальних умов. При закачуванні ще деякої кількості повітря тиск у балоні збільшився в 1,2 раза, а температура зросла на 7°С . Знайти масу доданого повітря. [2,2 г]

1.56.

Визначити енергію теплового руху молекул  одного моля кисню в балоні об'ємом 6 л при тиску 100 кПа. [900 Дж]

1.57.

Показати, що за сталого атмосферного тиску сумарна кінетична енергія молекул повітря в приміщенні не залежить від температури.

1.58.

На PT-діаграмі (рис. 1.58) представлено цикл, який проводять з незмінною кількістю кисню. Відомо, що максимальний об'єм газу в цьому процесі дорівнює 16,4 л. Визначити масу та початковий об'єм газу. [≈16 г; 12,3 л]

1.59.

Дві посудини з’єднані тонкою трубкою з краном. В одній посудині міститься 1,5  л азоту під тиском 400 кПа, а в другій –  3 л кисню під тиском 250 кПа . Визначити тиск, який встановиться в посудинах, якщо відкрити кран. Температура не змінюється. [300 кПа]

1.60.

У посудині об'ємом 20 л міститься суміш водню й гелію при температурі 16°С і тиску 2 атм. Маса суміші 5 г. Визначити співвідношення мас водню й гелію в суміші. [1:2]

1.61.

Газ під поршнем розширюється за законом P2V = const. Визначити його кінцеву температуру при збільшенні об'єму в 4 рази, якщо початкова дорівнювала 27°С. [327°С]

 

Ізопроцеси

У відповідях пропонованих задач прийнято значення нормального атмосферного тиску  100 кПа і g = 10 м/с2.

Рівень А

1.62.

Посудину з повітрям об'ємом 4,5 л відкачують поршневим насосом з робочим об'ємом камери 500 см3. Визначити, на скільки відсотків зменшується тиск у посудині за один хід поршня при незмінній температурі. [10%]

1.63.

У закріпленому горизонтальному циліндрі з рухомим поршнем діаметром 10 см міститься повітря. Визначити атмосферний тиск, якщо для зменшення об'єму повітря в циліндрі вдвічі до поршня довелося прикласти силу 770 Н. [98 кПа].

1.64.

У циліндрі під рухомим поршнем міститься 10 л газу з температурою 50°С.  Знайти об'єм газу після охолодження до 0°С. [≈8,5 л]

1.65.

Повітряну кульку об'ємом 2 дм3 знадвору при температурі повітря 2°С внесли в кімнату з температурою 27°С. Визначити, яким став об'єм кульки. [2,2 дм3]

1.66.

Довести, що для ідеального газу коефіцієнт об'ємного розширення та температурний коефіцієнт тиску є однакові й складають (1/273) 1/К.

1.67.

Гази при температурі 900°С виходять із плавильної печі в навколишнє середовище й при сталому тиску охолоджуються до 20°С. Визначити, в скільки разів зменшується їхній об'єм. [у 4 рази]

1.68.

Газ у балоні перебуває під тиском 16,5 МПа при температурі 50°С. Знайти, яким стане тиск у балоні після охолоджування газу до 20°С. [15 МПа]

1.69.

Із двома  різними газами з відомими масами m1, m2 та молярними масами M1,M2, проводять
  ізотермічні процеси (T = const). Визначити умови, за яких отримані ізотерми будуть збігатись. [1) m1M2m2M при T1 = T2;  2) T1M2 = T2M1 при m1m2]

1.70.

Із газом маси m1 і молярної маси M1 проводять ізобарний процес при тиску P1. Проаналізувати та показати на одній діаграмі залежності V(T) при вказаних параметрах і при при зміненому значенні одного з них: а) P2 > P1б) m2 > m1;  в) M2 > M1. [див. рис.]

Рівень Б

1.71.

Якщо горизонтальний циліндр із рухомим поршнем площею 25 см2 поставити вертикально, об'єм повітря в ньому зміниться на 10%. Визначити масу поршня. Атмосферний тиск 100 кПа.  [2, 25 кг, або 2,75 кг]

1.72.

Коли на поршень у вертикальному циліндрі з газом поклали тягар масою 1,5 кг,  об'єм повітря в ньому зменшився в 4 рази.  Визначити масу  тягаря, який треба додатково покласти на поршень, аби зменшити об'єм повітря в циліндрі ще в 2 рази. [2 кг]

1.73.

У лабораторній роботі з визначення атмосферного тиску запаяну з одного кінця скляну трубку довжини L = 60 см занурюють у циліндр з водою на глибину H = 40 см й вимірюють висоту h стовпчика води, що зайшов у трубку. Вивести розрахункову формулу та обчислити результат досліду P0 (мм.рт.ст.), якщо h = 21 мм. (g = 9,8 м/с2, 1 мм.рт.ст. = 133,3 Па). \(\left[ {{P}_{0}}=\frac{\rho g}{h}\left( L-h \right)\left( H-h \right) \right]\) = 768 мм.рт.ст.

1.74.

До балона об'ємом 10 л приєднано поршневий насос із робочим об'ємом камери 0,5 л. Визначити, за скільки ходів поршня тиск повітря в балоні: а) збільшиться та б) зменшиться вдвічі. Температуру повітря вважати сталою. [а) 10; б) 7,3]

1.75.

Вертикальний циліндр із повітрям при тиску P0 = 100 кПа й температурі t0= 0°С у верхній основі має отвір площею 1 см2, який щільно накрито кришкою маси 300 г. Визначити температуру, до якої слід нагріти повітря в циліндрі, аби воно почало виходити назовні? [82°С]

1.76.

При підвищенні температури газу в закритому циліндрі на 75°С його тиск збільшився на 25%. Визначити початкову температуру газу. [27°С]

1.77.

Порожню пляшку закоркували надворі при температурі повітря –23°С й занесли до кімнати з температурою 27°СВизначити, чи втримається корок у пляшці, якщо площа його перерізу 3 см2 і максимальна сила тертя спокою між ним і пляшкою 25 Н. Атмосферний тиск 100 кПа. [Ні]

1.78.

Коли на рухомий поршень у циліндрі поклали вантаж масою M, об'єм газу зменшився в n разів.  Якої маси  вантаж треба додати, аби об'єм газу зменшився знов у n разів? [nM]

1.79.

Циліндр висотою  50 см і площею основи 100 см2, перекритий рухомим поршнем маси 10 кг, підвішено на шнурі. При цьому нижня поверхня поршня знаходиться на відстані 4 см від краю циліндра. Визначити, чи утримається поршень у циліндрі після перерізання шнура.  [Ні]


 

Розділ 2. Перший закон термодинаміки

В молекулярній фізиці поряд із молекулярно-кінетичною теорією застосовують термодинамічний метод дослідження. Цей метод ґрунтується на тому, що між фізичними характеристиками будь-якої системи існують такі функціональні зв'язки, які не залежать від особливостей молекулярної будови системи та індивідуальних властивостей молекул.

Фундамент термодинаміки складають універсальні закони (начала) термодинаміки. Вони базуються на дослідних фактах і мають вичерпне обґрунтування в молекулярно-кінетичній теорії.

Далі розглянуто наступне.

2.1. Теоретичні відомості.

Термодинамічні величини

Перший закон термодинаміки

Рівняння теплового балансу

Колові процеси, теплові двигуни 

2.2. Приклади розв’язування задач

2.3. Задачі для самостійної роботи

2.1.Теоретичні відомості. Термодинамічні величини

При розгляді процесів у молекулярній системі як цілому, крім тиску, об'єму та температури,  використовують відповідні термодинамічні (або макроскопічні) величини, як от внутрішня енергія, робота та кількість теплоти.

Внутрішня енергія U складається із сумарної кінетичної енергії теплового руху молекул тіла та потенціальної енергії їхньої взаємодії між собою. Отже, вона не залежить від руху тіла як цілого та  дії на нього з боку інших тіл.

В ідеальному газі взаємодія між молекулами на відстані відсутня, тож його внутрішня енергія

$U=\sum{{{E}_{i}}=N\left\langle E \right\rangle }$,

де E– кінетичні енергії теплового руху окремих молекул, \( \left\langle E \right\rangle \) – середня кінетична енергія однієї молекули, N – загальна кількість молекул у газі.

Згідно з формулами (1.3) та (1.8), внутрішню енергію одноатомного ідеального газу можна виразити через його температуру як

 

\( {U}=\frac{3}{2}\nu RT \)            або            \( {U}=\frac{3}{2}\cdot \frac{m}{M}RT \),

(2.1)

де m, M – маса молекули та молярна маса газу, T – температура, ν = (m/M) кількість газу (моль), R = N0k – універсальна газова стала. Враховуючи рівняння Клапейрона (1.13), внутрішню енергію газу можна виразити  також через тиск та об'єм:

 

\( {U}=\frac{3}{2}PV \).

(2.2)

Примітка. Стосовно формул (2.1), (2.2) діють ті самі зауваження, що й для формул (1.3) та (1.8), див. п. 1.1.

При переході газу із стану 1 (P1, V1, T1) у стан (P2, V2, T2) зміна його внутрішньої енергії визначається зміною параметрів стану:

 

\( {{U}_{2}}-U_{1}^{{}}=\frac{3}{2}\cdot \frac{m}{M}R({{T}_{2}}-{{T}_{1}})=\frac{3}{2}\cdot \frac{m}{M}R\Delta T \)

(2.3)

або

 

\( {{U}_{2}}-{{U}_{1}}=\frac{3}{2}\cdot ({{P}_{2}}{{V}_{2}}-{{P}_{1}}{{V}_{1}}) \).

(2.4)

З формул (2.1) – (2.4) випливає, що

кожному станові ідеального газу відповідає визначена внутрішня енергія, причому її зміна в якомусь процесі не залежить від його виду, тобто способу переходу газу від початкового до кінцевого стану.

(Зворотнє не має місцязаданому значенню U  відповідає безліч різних комбінацій параметрів P і V, тобто різних станів).

Сказане є чинним не лише для газів, а й для будь-яких інших фізичних систем, тому говорять, що

внутрішня енергія є функцією стану системи

Ще одна універсальна властивість внутрішньої енергії полягає в тому, що

внутрішня енергія системи є прямо пропорційна до температури.


Робота в термодинаміці. Однією з причин зміни стану термодинамічної системи є виконання нею (чи над нею) роботи.

До прикладу, при ізобарному розширенні газу в циліндрі поршень переміщується на деяку відстань \( \Delta{x}\) (рис.8.1), і сила тиску газу F = PS виконує роботу

 

\( \Delta{A}=P\Delta{V}\),

(2.5)

де P – тиск газу, \( \Delta{V}=S\Delta{x}\) – зміна його об'єму. При цьому газ у цілому лишається нерухомим. Таким чином,

термодинамічна робота визначається не рухом тіла, а зміною його об'єму.

Тут, як і в попередньому розділі (п. 1.3) розглядаються  рівноважні процеси в газах. Тож рух поршня є достатньо повільним, аби величину сил F і F можна було вважати однаковою. За такої умови їхні роботи відрізняються лише знаком:

 

\( \begin{align}  & \Delta {A}'=-\Delta A, \\  & \Delta {A}'=-P\cdot \Delta V \\ \end{align}\).

(2.5а)

Зокрема, при стисканні зовнішня сила виконує додатню, а газ – таку саму від'ємну роботу.

У довільному процесі при зміні об'єму газу змінюється й тиск, тож у загальному випадку наведені формули для прямого обчислення роботи через зміну об'єму є непридатні. Проте при гранично малих значеннях ΔV формули (2.5), (2.5а) зберігають чинність, проте їхнє застосування вимагає використання методів вищої математики. Втім для якісного аналізу (а інколи й для обчислень) може стати в пригоді графік процесу на діаграмі (P, V), рис. 8.2.

Справді, з рис.2.2а зрозуміло, що елементарна робота газу \( \Delta{A}=P\cdot\Delta{V}\) чисельно дорівнює площі виділеної вузької смужки шириною \( \Delta{V}\), а повна робота – площі SPV під усім графіком процесу:

 

A = SPV.

(2.6)

При лінійній залежності P(V) ця площа легко знаходиться. До прикладу, в ізобарному процесі (рис.8.2б) P = const, і з графіка маємо

 

A = P(V2V1),

(2.7)

як і за формулою (2.5).

Враховуючи рівняння Клапейрона (1.14), роботу газу в ізобарному процесі можна виразити й через зміну температури:

 

\( {A}=\frac{m}{M}R({{T}_{1}}-{{T}_{2}})=\frac{m}{M}R\cdot \Delta T \).

(2.8)

Зокрема, при  (m/M)= 1 моль і  \( \Delta{T}=1 \) K виходить A = R (Дж),  отже,

універсальна газова стала чисельно дорівнює роботі одного моля ідеального газу при ізобарному нагріванні на 1 К.

Варто звернути увагу й на те, що на відміну від внутрішньої енергії, робота при зміні стану газу залежить не тільки від величини зміни параметрів стану, але й від того, як вона відбувалася. Це можна зрозуміти з рис.8.2а: при однакових початкових і кінцевих параметрах стану в процесі, що зображений кривою синього кольору, газ виконує більшу роботу, ніж у зображеному зеленим. Тому говорять, що

робота газу є функцією процесу.

Наведені міркування й формули (крім (2.8)), є чинні не тільки для газів, а й для рідин і твердих тіл. Але в них термічне розширення та стискуваність є значно слабшими, тож робота теплового розширення в твердих тілах і рідинах зазвичай є неістотною.

Теплообмін. Кількість теплоти. Стан термодинамічної системи та її внутрішня енергія можуть змінюватись і через теплообмін.  Цим терміном означають 

процеси переходу енергії від одних тіл до інших без виконання роботи.

Існують різні види теплообміну: теплопередача, коли обмін енергією відбувається при безпосередньому контакті тіл (нагрівання на плиті каструлі з водою),  конвекція (переміщення потоків газу або рідини з різними температурами внаслідок різниці густин) променистий або радіаційний теплообмін завдяки випромінюванню нагрітими тілами теплової енергії. До теплообміну також відносяться процеси виділення та поглинання енергії при хімічних реакціях або зміні агрегатного стану речовини.

Кількісною характеристикою процесів теплообміну є

кількість теплоти фізична величина, рівна енергії, що отримана чи віддана  тілом без виконання роботи.

Зрозуміло, що кількість теплоти, як і енергія, вимірюється в джоулях (Дж), але в даному контексті джоуль є кількісною мірою не енергії як такої, а її зміни в певному процесі. Тому не можна говорити про кількість теплоти в тілі. Так само кількість теплоти, отримана системою, визначається не самою зміною її стану, а способом цієї зміни, тобто процесом, який відбувся в системі.

Наостанку згадаємо, що кількість теплоти трактується як алгебраїчна величина, тож, якщо система внаслідок теплообміну втрачає енергію, то формально вона отримує від'ємну кількість теплоти.

 

Перший закон термодинаміки

Термодинамічні величини підпорядковуються відповідним основним законам. В елементарній фізиці детально розглядається тільки  перший закон термодинаміки, який гласить:

зміна внутрішньої енергії U довільної системи дорівнює сумі отриманої нею кількості теплоти Q та виконаної над системою роботи \({A}' \) зовнішніх сил:

 

\( {{U}_{2}}-{{U}_{1}}=Q+{A}' \)       або         \( \Delta U=Q+{A}' \)

(2.9)

і по суті виражає закон збереження енергії для теплових процесів.

Рівняння (2.9) можна переписати інакше:

 

\( Q={{U}_{2}}-{{U}_{1}}+A \)    або     \( Q=\Delta U+A \),

(2.9а)

де \( A=-{A}' \) – робота системи проти зовнішніх сил. Отже,

кількість теплоти, отримана системою, йде на зміну її внутрішньої енергії та на виконання роботи проти зовнішніх сил.

Таке формулювання, звичайно, є рівносильне першому. Але воно є цінне тим, що безпосередньо вказує на можливість виконання механічної роботи за рахунок теплової енергії, тобто перетворення енергії хаотичного руху молекул на енергію впорядкованого руху тіла, приміром, поршня в циліндрі з газом. На цьому ґрунтується робота теплових двигунів  (детальніше див. п. 2.4).

При заданій зміні внутрішньої енергії системи співвідношення між отриманою кількістю теплоти та виконаною роботою може бути різним, залежно від процесу, що відбувся. Тож термодинаміка різних процесів, зокрема, розглянутих у п. 1.3, має свою специфіку.

В ізотермічному процесі (T = const), відповідно до формули (2.1), внутрішня енергія не змінюється і рівняння (2.9а) набуває вигляду:

 

Q = A.

(2.10)

Отже,

в ізотермічному процесі вся отримана системою кількість теплоти йде на виконання механічної роботи.

В ізохорному процесі (V = const) робота A = 0, і

 

\( Q=\Delta U \).

(2.11)

Отже,

в ізохорному процесі все отримане системою тепло йде тільки на зміну внутрішньої енергії, тобто – зміну температури.

 В ізобарному процесі (P = const) отримане тепло йде як на зміну внутрішньої енергії, так і на виконання  роботи. Тож із урахуванням формули (2.7), рівняння (2.9a) можна подати, як

\( Q={{U}_{2}}-{{U}_{1}}+P({{V}_{2}}-{{V}_{1}}) \)       або      \( Q=\Delta U+P\Delta V \).

(2.12)

Для ідеального газу, врахувавши форму (2.8), рівняння (2.9a) можна записати також у вигляді:

\( Q={{U}_{2}}-{{U}_{1}}+\frac{m}{M}R({{T}_{2}}-{{T}_{1}}) \).

(2.12a)

Ще одним із основних термодинамічних процесів є адіабатний процес – процес який здійснюється без теплообміну системи з навколишніми тілами. Іншими словами

адіабатні процеси – це процеси в теплоізольованих системах.

Отже, в адіабатному процесі Q = 0, і для нього рівняння (2.9a) набуває вигляду:

або

\( A={{U}_{1}}-{{U}_{2}}\)

                   \( A=-\Delta U \).

(2.13)

Тобто,

в адіабатному процесі механічна робота системи над зовнішніми тілами дорівнює спадові її внутрішньої енергії.

Тож навіть теоретично максимальна робота, що її може виконати система над зовнішніми тілами, не може бути більшою за початковий запас її власної внутрішньої енергії, який завжди є обмеженим. Звідси випливає висновок про навіть теоретичну неможливість "вічного двигуна" пристрою, що міг би необмежено довго працювати, не отримуючи енергії іззовні. Сьогодні це положення видається самоочевидним, але усвідомлене воно було тільки після встановлення першого закону термодинаміки.

На завершення слід сказати, що теплообмін між тілами неможливо повністю виключити, тож поняття теплоізольованої системи є ідеалізацією. В реальності наближенням до такої системи є термостат (у побуті – якісний термос). Адіабатними також є швидкоплинні процеси в неізольованих системах, коли через короткочасність теплообмін є неістотним.

Рівняння теплового балансу

Дослід свідчить, що в замкнених системах, у яких не виконується механічна робота, процеси завжди йдуть у напрямку встановлення термодинамічної рівноваги, ознакою якої є вирівнювання температур усіх тіл. До прикладу, як це відбувається в калориметрі із уміщеними в нього тілами при різних початкових температурах. При цьому, у відповідності до загального закону збереження енергії, внутрішня енергія системи лишається незмінною:

U = \( \sum{{{U}_{i}}}\) = const      \( \Rightarrow \)     $\sum{\Delta {{U}_{i}}=0}$,

 

де \( \Delta {{U}_{i}}\) – зміни внутрішньої енергії окремих тіл або частин системи. Без виконання роботи енергії тіл можуть змінюватися тільки шляхом теплообміну. Тож

 

ΔUi = Qi,   і   \( \sum{{{Q}_{i}}}=0 \).

(2.14)

Цей вираз називається рівнянням теплового балансу і означає, що

в теплоізольованої системі, в якій не виконується робота, алгебраїчна сума кількостей теплоти, отриманих усіма тілами, дорівнює нулю.

Іншими словами, при встановленні термодинамічної рівноваги без виконання роботи "гарячі" тіла втрачають, а "холодні"– отримують однакову кількість теплової енергії. Тому для практичних розрахунків  рівняння теплового балансу зручніше записувати у вигляді:

 

\( \sum{{{Q}_{i}}}=\sum{{{Q}_{k}}} \),

(2.14а)

де \( {{Q}_{i}}\) > 0 і \( {{Q}_{k}}\) > 0 – кількості теплоти, що виділяються гарячими та поглинаються холодними тілами, відповідно.

Для складання рівнянь теплового балансу треба знати формули кількостей теплоти, що характеризують різні термодинамічні процеси і визначаються відповідними питомими теплотами. 

При нагріванні та охолодженні тіла маси m кількість теплоти, якою воно обмінюється з іншими тілами, є прямо пропорційна його масі та зміні температури:

 

Q = cm|(T2T1)| = cm|(t2t1)|.

(2.15)

Величина

$c=\frac{Q}{m\Delta T}$ (Дж/кг·К)

називається питомою теплоємністю і дорівнює кількості теплоти, що є необхідна для зміни температури одиниці маси тіла на одиницю. 

При плавленні кристалічного тіла маси m поглинається, а при твердненні – виділяється кількість теплоти

 

\( Q=\lambda m \),

(2.16)

де

$\lambda =\frac{Q}{m}$(Дж/кг)

  – питома теплота плавлення, рівна кількості теплоти, що є необхідна для перетворення на рідину одиниці маси твердої речовини.

При незмінній температурі перетворення на пару рідини масою m супроводжується поглинанням, а конденсація пари виділенням кількості теплоти

 

\( Q=r{m} \),

(2.17)

де

$r=\frac{Q}{m}$(Дж/кг)

 питома теплота пароутворення, рівна кількості теплоти, що поглинається чи виділяється при вказаних перетвореннях одиниці маси речовини.

При згорянні палива масою m, або об'ємом V виділяється кількість теплоти

 

\( Q=q{m} \),

(2.18)

та

 

\( Q=q{V} \),

(2.19)

де 

$q=\frac{Q}{V}$(Дж/кг, Дж/м3Дж/л)

питома теплота згоряння (ще: теплотворна здатність, або теплотворність), тобто кількість теплоти, що виділяється при згорянні одиниці маси чи об'єму палива

Усі перераховані питомі величини є табличними характеристиками речовини.

 

Колові процеси, теплові двигуни

Перший закон термодинаміки вказує на можливість перетворення теплової енергії на механічну. На практиці для цього використовують теплові двигуни, робота яких ґрунтується на колових процесах (циклах). 

 Коловим процесом (циклом) називається такий, в якому термодинамічна система (на практиці газ), пройшовши низку незбіжних станів, повертається у вихідний стан. Графік колового процесу зображується замкненою лінією (рис. 8.3) і складається з двох частин: ділянки розширення \( 1\to 2 \) та ділянки стискання \( 2\to 1 \), на якій газ повертається у вихідний стан.

Цикли поділяють на прямі та зворотні. Прямий цикл іде за "годинниковою стрілкою" (суцільні стрілки на графіку), тобто ділянці розширення відповідають більші тиски, ніж ділянці стискання. Зворотній цикл іде у протилежному напрямку (штрихові стрілки на рис. 8.3).

На кожній ділянці циклу газ виконує роботу: \(  {{A}_{1}}>0 \) на ділянці розширення та \(  {{A}_{2}}<0 \) на ділянці стискання. Величини A1 і |A2| визначаються площами під відповідними ділянками графіка (див. п. 2.1). Відповідно, повна робота циклу A = A1 + A2 чисельно дорівнює різниці цих площ, тобто, (див. рис. 8.3),

робота газу в циклі чисельно дорівнює площі, обмеженій його графіком на діаграмі (P, V).

При цьому

робота прямого циклу є додатньою, а зворотнього – від'ємною.

Це означає, що зворотній цикл можна здійснити лише "примусово", виконавши над газом відповідну механічну роботу.

За першим законом термодинаміки (п. 2.2) робота газу при переході із стану 1 у стан 2 визначається отриманою ним кількістю теплоти та зміною внутрішньої енергії:

 

A12 = Q12 + (U1U2).

 

У кінці циклу U2 = U1 , тож повна робота газу в циклі дорівнює повній отриманій ним кількості тепла:

A = Q.

(2.20)

При цьому реально на різних стадіях циклу газ як отримує (ділянка \( 1\to 2 \)), так і віддає (ділянка \( 2\to 1)\) теплову енергію. Тому отриману величину Q зручно представити як

 

Q = Q1Q2,

(2.21)

де додатні величини Q1 і Q2 – кількості теплоти, що реально отримані та віддані газом на відповідних ділянках прямого циклу. Відповідно,  робота циклу

A = Q1Q2,

(2.22)

По завершенню циклу газ повертається у вихідний стан, отож прямий цикл можна повторювати багаторазово,  щоразу отримуючи корисну роботу A > 0. На цьому й ґрунтується робота теплових двигунів – пристроїв, які виробляють механічну енергію за рахунок тепла, що виділяється при згорянні палива.

На рис. 8.4 показано термодинамічну схему такого двигуна. Кожний тепловий двигун складається з трьох функціональних елементів: "нагрівника", "робочого тіла" та "холодильника".

Нагрівник являє собою систему з великим запасом внутрішньої енергії, частину якої двигун далі перетворює на механічну роботу.

Робоче тіло – це речовина (газ або пара), в якій здійснюється робочий цикл двигуна, тобто якийсь прямий коловий процес. При цьому робоче тіло спочатку за рахунок частини отриманого тепла Q1 розширюється й виконує додатню роботу, а потім стискається й передає певну кількість теплоти Q2 холодильнику.

Холодильник – це якась система з великою теплоємністю та низькою температурою. Завдяки теплообміну з холодильником робоче тіло повертається у вихідний стан, що дозволяє повторювати цикл знов і знов.

В тепловому двигуні не вся отримана від нагрівника теплова енергія Q1 перетворюється на корисну  роботу A. Якась її частина її Q2 обов'язково має віддаватися холодильнику для забезпечення циклічності роботи двигуна. Тож тепловий двигун має певний термодинамічний коефіцієнт корисної дії η, рівний відношенню роботи (2.21) до отриманої кількості теплоти Q1:

\( \eta=\frac{A}{Q}=\frac{{{Q}_{1}}-{{Q}_{2}}}{{{Q}_{1}}}=1-\frac{{{Q}_{2}}}{{{Q}_{1}}}\).

(2.23)

(Реальний ККД через неминучі втрати механічної енергії на тертя у вузлах двигуна є меншим).

Величина (2.23) залежить від виду та параметрів робочого циклу. Максимальний теоретично можливий ККД має так званий "цикл Карно" з ідеальним газом у якості робочого тіла. Відповідний тепловий двигун називається машиною Карно або ідеальним тепловим двигуном. У такому двигуні теплообмін робочого тіла з нагрівником та холодильником здійснюється при сталих температурах Т1 і Т2, і, як показує теорія, ККД визначається формулою:

\( \eta_{\text{ід}}=\frac{{{T}_{1}}-{{T}_{2}}}{{{T}_{1}}}=1-\frac{{{T}_{2}}}{{{T}_{1}}}\)

(2.24)

В усіх реальних теплових двигунах вихлопні гази (відпрацьоване робоче тіло) в кінці кожного циклу викидаються в атмосферу, отже "холодильником" є навколишнє середовище з температурою T2 порядку 300 K. З іншого боку, температура нагрівника T1  не може бути як завгодно високою через обмежену теплотворність палива й термостійкість технологічних матеріалів і погіршення умов функціонування вузлів двигуна при надвисоких температурах. Тому реальний ККД навіть найкращих теплових двигунів складає порядку 50% .

Теплова енергія, що викидається в атмосферу (тобто віддається холодильнику), незворотньо втрачається і вже не може бути перетворена на корисну роботу. Отже, при роботі теплових двигунів відбувається знецінення теплової енергії як можливого джерела отримання механічної енергії. Це, як доведено, є стосується будь-яких реальних теплових процесів і є проявом універсального закону природи – другого начала термодинаміки. Але його детальний розгляд виходить за рамки  елементарної фізики.

2.2. Приклади розв’язування задач

Застосування основних законів термодинаміки для розв'язування задач ілюструють наведені приклади, котрі згруповано за наступними темами:

I закон термодинаміки і термодинаміка ізопроцесів у газах

Рівняння теплового балансу

Колові процеси, теплові двигуни

У текстах пропонованих задач і відповідях прийнято ті самі умови по умовчанню, що і в попередньому розділі.

Перший закон термодинаміки


 Задача 2.1. При швидкому стисканні m = 4 г гелію (М = 4 г/моль) в циліндрі під поршнем газ нагрівається від t1 = 7°C до t2 = 87°C. Визначити роботу A стискання газу.

Задача 2.2. При переміщенні поршня парової машини на відстань l = 60 см тиск пари в циліндрі лінійно спадає від P1 = 1,0 МПа до P2 = 0,2 МПа, а температура понижується до  t2 = 107°C. Початковий об'єм пари V1 = 10 л, площа поршня S = 1000 см2Визначити: А) роботу A і Б) початкову температуру пари t1.

Задача 2.3. Температуру одного моля газу в циліндрі під поршнем змінюють від t1 = 10°C до t2 = 75°C. Визначити: А) кількість теплоти, отриманої газом при закріпленому (QV) та вивільненому (QP) поршні; Б) роботу газу А.

 Задача 2.4. Незмінну кількість газу переводять із стану 1 у стан 2 двома заданими способами ("шляхами"): а) і б). Визначити відношення кількостей тепла (Q1/Q2), отриманих газом у кожному випадку, якщо відношення кінцевого та початкового тисків (Р2/Р1) складає n = 9.

Задача 2.5. Газ у кількості ν = 0,2 моль із початковими об'ємомV0 = 5 л і тиском Р0 = 100 кПа нагрівають у циліндрі з рухомим поршнем так, що тиск і об'єм весь час перебувають у прямо пропорційному зв'язку. Визначити: 1. Зв'язок між температурою та тиском газу в цьому процесі;  2. Роботу, що її виконав газ на момент, коли його об'єм подвоївся

 Задача 2.6. Два молі газу в циліндрі з поршнем спочатку ізобарно розширюють у n =  2 рази, а потім ізохорно охолоджують до вихідної температури. Визначити максимальну температуру газу,  якщо різниця отриманої та відданої ним в процесі кількості теплоти ΔQ = 8,3 кДж. Газова стала R = 8,3 Дж/(моль·K).


 

Задача 2.1

При швидкому стисканні m = 4 г гелію (М = 4 г/моль) в циліндрі під поршнем газ нагрівається від t1 = 7 °C до t2 = 87 °C.

Визначити

роботу A стискання газу.

 

Дано:

m = 4 г 
М = 4 г/моль
t1 = 7°С
t2 = 87°С

A - ?

Розв’язання

Через швидкоплинність процесу теплообміном газу із навколишніми тілами можна знехтувати й уважати процес адіабатним (див. п. 2.2). Отже, робота стискання А йде тільки на зміну внутрішньої енергії U, котра визначається формулою (2.1):

\(A=\frac{3}{2}\cdot \frac{mR}{M}({{T}_{2}}-{{T}_{1}})\).

Обчислення дають

А1,0 кДж.


 

Задача 2.2

При переміщенні поршня парової машини на відстань l = 60 см тиск пари  в циліндрі лінійно спадає від P1 = 1,0 МПа до P2 = 0,2 МПа, а температура понижується до t2 = 107°C. Початковий об'єм пари V1 = 10 л, площа поршня S = 1000 см2

Визначити: 

А) роботу A і 

Б) початкову температуру пари t1.

 

Дано:

l = 60 см
P1 = 1,0 МПа
P2 = 0,2 МПа
T2 = 107°С
V1 = 10 л
S = 1000 см2

A - ?  t1 - ?

Розв’язання

А). Роботу пари визначимо з графіка процесу на діаграмі (P, V), рис. 7, за площею виділеної трапеції (див. п. 2.1):

\(A=\frac{1}{2}({{P}_{1}}+{{P}_{2}})({{V}_{2}}-{{V}_{1}}).\)

Зміна об’єму пари V2V1 = lS, отже

\(A=\frac{({{P}_{1}}+{{P}_{2}})LS}{2}=3,6\cdot {{10}^{4}}\) Дж = 36 кДж.

Б). Згідно з рівнянням Клапейрона (1.13),

\(\begin{align}  & {{P}_{1}}{{V}_{1}}=\nu R{{T}_{1}}, \\  & {{P}_{2}}{{V}_{2}}=\nu R{{T}_{2}}. \\ \end{align}\)

Тож

\(\frac{{{T}_{1}}}{{{T}_{2}}}=\frac{{{P}_{1}}{{V}_{1}}}{{{P}_{2}}{{V}_{2}}}.\)

Звідси, врахувавши, що V2 = V1 + lS, одержимо наступну відповідь:

\({{T}_{1}}={{T}_{2}}\cdot \frac{{{P}_{1}}{{V}_{1}}}{{{P}_{2}}({{V}_{1}}+lS)}=\frac{({{{P}_{1}}}/{{{P}_{2}}}\;)}{1+{lS}/{{{V}_{1}}}\;}\cdot {{T}_{2}} \) K.

Обчислення дають

T1 = 475 K   →  t1 = 2о2°С.

 

 

Задача 2.3. Температуру одного моля газу в циліндрі під поршнем змінюють від t1 = 10°C до t2 = 75°C.

Визначити 

А) кількість теплоти, отриманої газом при закріпленому QV) та вивільненому (QP) поршні

Б) роботу газу А.

Дано:

ν = 1 моль
t1 = 10°C
t2 = 75°C

QV - ?; QP - ?

Розв’язання

A). При закріпленому поршні об'єм газу V = const, тобто нагрівання є ізохорним. Тож відповідно до формули (2.11)

QV = ΔU,

де ΔU – зміна внутрішньої енергії, котра визначається формулою (2.3):

\(\Delta U=\frac{3}{2}\nu R({{T}_{2}}-{{T}_{1}})\).

Таким чином, при закріпленому поршні газ одержує кількість тепла

QV  = $\frac{3}{2}\nu R\left( {{T}_{2}}-{{T}_{1}} \right)$ = 809 Дж.

Б). За відсутності тертя в будь-якому положенні поршня тиск газу в циліндрі дорівнює зовнішньому тиску, тобто нагрівання буде ізобарним (P = const). При цьому, відповідно до формул (2.8) і (2.12а) отримана газом кількість тепла QP дорівнює:

QP  $\frac{3}{2}\nu R\left( {{T}_{2}}-{{T}_{1}} \right)$ +$\frac\nu R\left( {{T}_{2}}-{{T}_{1}} \right)$  \(\Rightarrow\)  QP  \(\frac{5}{2}\nu R({{T}_{2}}-{{T}_{1}})\) = 1,35 кДж.

Таким чином, для однакової зміни температури газу при вільному поршні необхідно витратити більшу кількість теплоти, ніж при закріпленому. Це й зрозуміло, бо якщо при незмінному об'ємі на нагрівання йде все отримане тепло, то при постійному тиску – тільки його частина, а решта витрачається на виконання газом роботи розширення A. Тож при однаковій зміні температури (і, відповідно, внутрішньої енергії)

QPQV = A.

 

Задача 2.4. Незмінну кількість газу переводять із стану 1 у стан 2 двома заданими способами ("шляхами"): a) і б).

Визначити

відношення кількостей тепла (Qa/Qb), отриманих газом у кожному випадку, якщо відношення  кінцевого та початкового тисків (Р2/Р1) складає n = 9.

Дано:

(P2/P1) = n
n = 9

(Qa/Qb) - ?

Розв’язання

За першим законом термодинаміки (2.9а) отримана газом кількість тепла в кожному випадку визначається зміною його внутрішньої енергії та виконаною роботою:

Q = ΔU +A. 

(1)

На рис. 8.4,показати V1, V2 показано задані ''шляхи" переходу газу із стан1 у стан 2. А саме: у випадку а) це ламана 1 → 1′ 2, а б) відрізок 1 → 2 на промені, що виходить із початку координат. Це означає, що в обох випадках заданих процесах відношення крайніх значень об'ємів і тисків є однакові:

$\frac{{{V}_{2}}}{{{V}_{1}}}=\frac{{{P}_{2}}}{{{P}_{1}}}=n$.

Однаковими є й зміни внутрішньої енергії газу, котрі, згідно з формулою (2.2) і вказаним зв'язком між крайніми параметрами, дорівнюють:

$\Delta U=\frac{3}{2}\left( {{P}_{2}}{{V}_{2}}-{{P}_{1}}{{V}_{1}} \right)=\frac{3}{2}\left( {{n}^{2}}-1 \right){{P}_{1}}{{V}_{1}}$

(2)

Роботу газу Aa у випадку a) і Ab у випадку b) визначимо через площу виділеної кольором фігури на рис. 8/1а та 8/1б:

AaP2(V2 – V1)     \(\Rightarrow\)     Aan(n–1)P1V1,

\({{A}_{b}}=\frac{1}{2}({{P}_{1}}+{{P}_{2}})({{V}_{2}}-{{V}_{1}})\)     \(\Rightarrow\)     \({{A}_{b}}=\frac{({{n}^{2}}-1){{P}_{1}}{{V}_{1}}}{2}.\)

Відтак підставимо ці вирази в рівняння (1) і врахувавши вираз (2), після перетворень знаходимо

\({{Q}_{a}}=\frac{(n-1)(5n+3)}{2}{{P}_{1}}{{V}_{1}};\)

 Qb = 2(n2 – 1)P1V1.

Відтак отримуємо кінцеву відповідь:

\(\frac{{{Q}_{1}}}{{{Q}_{2}}}=\frac{5n+3}{4(n+1)}=1,2.\)

Задача 2.5. Газ у кількості ν = 0,2 моль із початковими об'ємом V0 = 5 л і тиском Р0 = 100 кПа нагрівають у циліндрі з рухомим поршнем так, що тиск і об'єм весь час перебувають у прямо пропорційному зв'язку.

Визначити:

1. Зв'язок між температурою та тиском газу в цьому процесі; 

2. Роботу газу на момент, коли його об'єм збільшиться в n = 2 рази.

Дано:

ν = 0,2 моль
Р0 = 100 кПа
V0 = 5 л
n = 2

Т(V) - ?, А - ?

Розв'язання

1. Згідно з рівнянням Клапейрона (7.13),

$T=\frac{PV}{\nu R}$,

а за умовою задачі

$\frac{P}{V}=\frac{{{P}_{0}}}{{{V}_{0}}}\quad \Rightarrow \quad P=\frac{{{P}_{0}}}{{{V}_{0}}}V$.

Отже,

$T=\alpha {{V}^{2}},\quad \alpha =\frac{{{P}_{0}}}{\nu R{{V}_{0}}}$.

2. Роботу газу визначимо за площею графіка процесу (див. п.2.2), який показано на рис. 2.5. зроб :

$A=\frac{1}{2}\left( P+{{P}_{0}} \right)\left( V-{{V}_{0}} \right)$,

і, враховуючи задане співвідношення між кінцевими та початковими значеннями параметрів,

$A=\frac{{{n}^{2}}-1}{2}{{P}_{0}}{{V}_{0}}$ = 750 Дж.

Задача 2.6. Два молі газу в циліндрі з поршнем спочатку ізобарно розширюють в n =  2 рази, а потім ізохорно охолоджують до вихідної температури.

Визначити

максимальну температуру газу Т якщо різниця отриманої та відданої ним кількості теплоти ΔQ = 8,3 кДж. Газова стала R = 8,3 Дж/(моль·K).

 

Дано:

ν = 2 моль
n = 2
ΔQ = 8,3 кДж

Т - ?

Розв'язання

Шукана максимальна температура газу відповідає точці 1′(P1,V2) на графіку заданого комбінованого процесу (рис. 2.6. зроб).

Згідно з першим законом термодинаміки, отримана Q1 чи віддана Q2 газом кількість теплоти, на загал, визначається зміною його внутрішньої енергії та виконаною роботою:

Q = ΔU + A.

Але, позаяк за умовою  кінцева й початкова температури є однакові, приріст внутрішньої енергії газу при нагріванні дорівнює її спадові при охолодженні. Тому різниця отриманої та відданої кількостей теплоти ΔQ дорівнює тільки роботі газу при ізобарному розширенні й визначається формулою (2.7). Отже,

ΔQ = P1(V2 – V1).

(1)

Так само через рівність початкової та кінцевої температур точки 1 і 2 належать одній ізотермі, отже,

${{P}_{1}}{{V}_{1}}={{P}_{2}}{{V}_{2}}\quad \Rightarrow \quad {{V}_{1}}=\frac{{{P}_{2}}}{{{P}_{1}}}{{V}_{2}}=\frac{1}{n}{{V}_{2}}$.

 

 Зробивши таку заміну у виразі (1), дістанемо

$\Delta Q=\frac{n-1}{n}{{P}_{1}}{{V}_{2}}=\frac{n-1}{n}\nu RT$,

(2)

і відтак отримаємо наступну відповідь:

$T=\frac{n\Delta Q}{\left( n-1 \right)\nu R}=1000\text{ K}$.


Рівняння теплового балансу

У наведених прикладах задач, у яких фігурує прискорення вільного падіння, його значення приймається рівним g = 10 м/с2. 

Задача 2.7. Для ванни необхідно приготувати V = 200 л води з температурою t = 46°C, змішуючи гарячу та холодну воду з температурами \(t_{1}\) = 90°C і \(t_{2}\) = 10°C. Визначити потрібні об'єми гарячої V1 та холодної V2 води.

Задача 2.8. Кусок припою (сплав олова зі свинцем) масою mп= 1 кг, що має температуру \({{t}_{1}}\) = 100°C, опустили в калориметр із mв= 1 кг води при температурі \({{t}_{2}}\) =10°C. Визначити вміст олова ηo(%) і свинцю ηc(%) у припої, якщо в калориметрі встановилася температура \(t\) = 13,5 °C.

Задача 2.9. У відро з m = 2 кг льоду (питома теплота плавлення λ= 330 кДж/кг) при температурі t0 = 0°C влили V = 1,5 л окропу (густина ρ = 1 г/см3, питома теплоємність c = 4,2 кДж/(кг·К)) з температурою t1 = 95°C. Визначити температуру t, що встановиться у відрі.

Задача 2.10.  У плавильній печі з коефіцієнтом корисної дії \(\eta\) = 40 % треба розплавити m = 50 т залізного брухту із початковою температурою t = 25°C. Визначити  потрібну для цого масу коксу m1.

Задача 2.11. При інтенсивному відкачуванні теплоізольованої колби з водою при температурі 0°С і нормальному атмосферному тиску утворилася певна кількість льоду. Визначити, яка частина η(%) води при цьому випарувалася. Питома теплота плавлення льоду λ = 335 кДж/кг, питома теплота пароутворення r = 2, 26 МДж/кг.

 

Задача 2.7

Для ванни необхідно приготувати V = 200 л води з температурою t = 46°C, змішуючи гарячу та холодну воду з температурами \(t_{1}\) = 90°C і \(t_{2}\) = 10 °C. 

Визначити

потрібні об'єми гарячої V1 та холодної V2 води.

Дано:

V = 200 л
t = 46 °C
\(t_{1}\) = 90 °C
 \(t_{2}\) = 10 °C

V1, V2 - ?

Розв’язання

У процесі встановлення теплової рівноваги при змішуванні гаряча та холодна вода обмінюються однаковими кількостями теплоти, тож відповідно до виразів (2.15) і (2.15a) маємо:

cm1(t1t) = cm2(tt2),

де m1, m2 – маси гарячої та холодної води, виразивши які через густину та об'єми, отримаємо:

V1(t1 – t) = V2(tt2).

Звідси, врахувавши, що V = V1 + V2, легко знайдемо відповідь:

\(V_{1}=\frac{t-t_{2}}{t_{1}-t_{2}}{V}=90\) л

\(V_{2}=V-V_{1}=\frac{t_{1}-t}{t_{1}-t_{2}}{V}=110\) л.

 

Задача 2.8

Кусок припою (сплав олова co= (230 Дж/(кг·К) зі свинцем cс= (130 Дж/(кг·К)) при температурі t1 = 100°C опустили в калориметр із такою самою масою води (cв= 4,2 кДж/(кг·К)) при температурі t2=10°C.

Визначити

вміст олова ηo(%) і свинцю ηс(%) у припої, якщо у калориметрі встановилася температура t = 13,5 °C.

Дано:

t1 = 100°C
t2 =10°C
t = 13,5°C
co = 230 Дж/(кг·К)
cс = 130 Дж/(кг·К)
cв = 4,2 кДж/(кг·К)
ηо (%) - ? ηс (%) - ?

 

Розв’язання

У процесі встановлення теплової рівноваги олово і свинець охолоджуються, а вода нагрівається до кінцевої температури t. Тож відповідно до рівняння теплового балансу (2.14a) і формул (2.15), (2.15a), можна записати:

como(t1  t) + ccmc(t1  t) = cвmв(tt2),

(1)

де mо, mc, mв – маси олова і свинцю в сплаві та води в калориметрі.

Якщо позначити масу припою як m, то вміст компонент у припої виражається співвідношеннями: ηо= (mo/m) i ηс= (mс/m). Отже,

mо = ηоm,  mс = ηсm  = (1ηо)m.

 

Тож, підставивши ці вирази в рівняння (1) і врахувавши, що за умовою mв = m, отримаємо:

\(\left( {{c}_{\text{o}}}{{\eta }_{\text{o}}}+{{c}_{\text{c}}}\left( 1-\eta_{\text{o}}  \right) \right)\left( {{t}_{1}}-t \right)={{c}_{\text{в}}}\left( t-{{t}_{2}} \right)\)

Відтак, розв’язавши це рівняння відносно, дістанемо визначимо величину ηо, а потім і ηс:

${{\eta }_{\text{o}}}=\frac{{{c}_{\text{}}}\left( t-{{t}_{2}} \right)}{\left( {{c}_{\text{o}}}-{{c}_{\text{c}}} \right)\left( {{t}_{1}}-t \right)}-\frac{{{c}_{\text{c}}}}{{{c}_{\text{o}}}-{{c}_{\text{c}}}}$;    ηс = (1ηо)

Обчислення дають

ηо = 40%;  ηс = 60%.

Задача 2.9

У відро з m = 2 кг льоду (питома теплота плавлення λ = 330 кДж/кг) при температурі t1= 0°C влили V = 1,5 л окропу (густина ρ = 1 г/см3, питома теплоємність c = 4,2 кДж/(кг·К)) з температурою t2= 95°C.

Визначити

температуру t, що встановиться у відрі.

 

Дано:

m = 2 кг
V = 1,5 л
t0 = 0°C
t1 = 95°C
 λ = 330 кДж/кг
ρ = 1 г/см3
t - ?

Розв’язання

Очевидно, що утворена з льоду вода та охололий окріп матимуть однакову температуру t. Отже, згідно з формулами (2.15) і (2.16) і з урахуванням того, що маса окропу m1 = ρV , рівняння теплового балансу (2.14) має мати вигляд:

$c\rho V\left( {{t}_{1}}-t \right)=\lambda m+cmt$.

(1)

Тож,

 

\(t=\frac{\rho cV{{t}_{1}}-\lambda m}{c(\rho V+m)}\) = –51 °C.

 

Зрозуміло, що такий результат є абсурдним. Але причину легко збагнути, якщо згадати, про те, що плавлення кристалічного тіла, яким є лід, відбувається при сталій температурі, котра для льоду складає 0°C. Тому температура у відрі може підвищуватися тільки після розплавлення всього льоду, для чого необхідно λm = 660 кДж тепла. Але влита вода при охолодженні навіть до точки замерзання 0°C може віддати льодові тільки cρVt1 ≈ 600 ккал. Отже, розплавиться лише частина льоду масою m′ < m, яку можна визначити, відкинувши другий доданок у правій частині рівняння (1):

$m′ =\frac{cm\left( {{t}_{1}}-{{t}_{1}} \right)}{\lambda }$ = 1,8 кг.

Отже, після встановлення рівноваги у відрі буде знаходитися вода та кусочок льоду масою 200 г при температурі плавлення 0°C.

Резюме. Аби запобігти подібній колізії, при складанні рівняння теплового балансу за наявності в системі фазових переходів (змін агрегатного стану), варто заздалегідь підрахувати і зіставити максимальні кількості тепла, що виділяються, або необхідні для повної реалізації таких переходів відповідно до умови задачі.

 

Задача 2.10

У плавильній печі з коефіцієнтом корисної дії η = 40 % необхідно розплавити m = 50 т залізного брухту, що має початкову температуру t = 25°C. Температура плавлення заліза tп = 1425°C, питома теплоємність c = 460 Дж/(кг·К), питома теплота плавлення λ = 82 кДж/кг. Теплотворність коксу  q = 35 МДж/кг.

Визначити

потрібну для цього масу коксу m1.

Дано:

η = 40 %
m = 50 т
t = 25 °C
tп = 1425 °C
c = 460 Дж/(кг·К)
λ = 82 кДж/кг
q = 35 МДж/кг

m1 - ?

 

Розв’язання

Згідно з формулою (2.18), потрібна маса кокусу m1 визначається його теплотворністю q та кількістю теплоти Q1, що є необхідна для нагрівання й плавлення брухту: 

 

${{m}_{1}}=\frac{{{Q}_{1}}}{q}$.

 

При цьому корисною (що йде безпосередньо на нагрівання та плавлення) є тільки частка Q = ηQ1 всієї виділеної при згорянні коксу кількості теплоти. Тож

${{m}_{1}}=\frac{Q}{\eta q}$,

(1)

де величина Q визначається формулами (2.15) і (2.16). Таким чином, 

 \({{m}_{1}}=\frac{(c({{t}_{}}-t)+\lambda )m}{\text{ }\!\!\eta\!\!\text{ }q}\) ≈ 2,6 т.

Задача 2.11. При інтенсивному відкачуванні теплоізольованої колби з  водою при температурі 0°С і нормальному атмосферному тиску утворилася певна кількість льоду.

Визначити,

яка частина η(%) води при цьому випарувалася. Питома теплота плавлення льоду λ = 335 кДж/кг, питома теплота пароутворення r = 2, 26 МДж/кг.

Дано:

λ = 335 кДж/кг
r = 2,26 МДж/кг

η - ?

Розв’язання

При пароутворенні рідину покидають "гарячі" молекули, енергія теплового руху котрих є достатня для подолати сил зв'язку з іншими молекулами. Через це рідина охолоджується і при інтенсивному випаровуванні без підведення  тепла іззовні може навіть тверднути.

За умовою вода в колбі із самого початку перебуває при температурі тверднення. Тому при відкачуванні колби вода відразу починає замерзати, тож усе тепло, що при цьому виділяється, йде на пароутворення. Отже, згідно з формулами (2.16) і (2.17),

  rmп = λmл,

де mп – маса води, що випарувалась, і mл = mmп– маса утвореного льоду при початковій масі води в колбі m. Тобто,

\(\lambda \left( m-{{m}_{\text{п}}} \right)=r{{m}_{\text{п}}}\quad \Rightarrow \quad \lambda m=\left( \lambda +r \right){{m}_{\text{}}}\).

Отже, частка η = (mп/m) води, що перетворилася на пару, складає:

$\eta =\frac{λ}{r+\lambda }$ = 13%.

Колові процеси. Теплові двигуни

Роботу колового процесу (циклу) зручно визначати через площу його графіка, зобразивши його при потребі на діаграмі (P,V).

Задача 2.12. Із незмінною кількістю ідеального газу проведено заданий коловий процес (цикл). Побудувати графіки залежності тиску від температури P(T) та від об'єму P(V) у цьому циклі за заданим графіком залежності об'єму від температури V(T).

Задача 2.13. З незмінною кількістю одноатомного газу проводять заданий прямий цикл, у якому максимальний і мінімальний тиски співвідносяться, як P2 = nP1, n = 8. Визначити коефіцієнт корисної дії циклу \(\eta\).

Задача 2.14. Парова машина потужністю N = 12 кВт витрачає за час τ = 1 год m = 8 кг палива з теплотворністю q = 36 МДж/кг. Пара подається в циліндр машини при температурі t1 = 200 °C, а викидається в конденсатор (холодильник) при температурі t2 = 100 °C. Визначити ККД η машини та  порівняти його з ККД  ηк ідеального теплового двигуна (машини Карно), що працює при тих самих температурах нагрівника та холодильника.

Задача 2.15. ККД ідеального теплового двигуна η теоретично можна збільшити або підвищенням температури нагрівача, або зниженням температури холодильника. Визначити, в якому випадку й на скільки ε(%) приріст ККД буде більшим?Задача 2.12.

Із незмінною кількістю ідеального газу проведено заданий коловий процес (цикл).

Побудувати

графіки залежності тиску від температури P(T) та від об'єму P(V) у цьому циклі за заданим графіком залежності об'єму від температури V(T).

Розв’язання

Із графіка заданого циклу (рис. 32)(прибраи штрихові), видно, що він складається з ізохор (1→2), (3→4),  ізотерми 23, та ізобари 41.

1. Залежність Р(T). Задля зручності побудови графіка розміщуємо координатні осі (Р,Т) як показано на рис. 2.32-3 (рис. в) прибрати), і з точок 1, 2,3  і 4 на рис. а) опускаємо проєктуючі вертикалі на рис. б) та вибираємо на ньому початкову точку 1. Відтак з початку координат проводимо промінь через т.1 до перетину з вертикаллю Т23 і стрілк0ю зображуємо початкову ділянку циклу 1→2. (Примітка. Позаяк числові дані в умові не вказано, положення т.1 вибираємо довільно, але так, аби т.2 не виходила за межі креслення).

Далі, враховуючи, що на ділянці 4→1 процес є ізобарним, проводимо горизонталь через т.1 і на її перетині з вертикаллю Т4 відмічаємо точку 4. Після цього, врахувавши, що ділянка 3→4 є ізохорою, проводимо промінь із початку координат через т.4 і знаходимо положення т.3. Відтак, навівши на стрілками ділянки 2→3→4→1, завершуємо побудову графіка залежності Р(T).

2. Залежність Р(V)  на графіку будуємо за такою самою схемою шляхом "проєктування" отриманого графіка Р(Т). Для цього координатні осі (Р,V) розміщуємо праворуч (рис. в) і на осі абсцис відмічаємо точки V12 і V34  так, як на рис. а). Після цього проводимо з них проєктуючі вертикалі, а з точок Р14, і Р3 <